Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1729

Publicerad den 23 november 2018
Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Utfärdad den 15 november 2018

Regeringen föreskriver1) i fråga om presstödsförordningen (1990:524)2)

1)

Jfr prop. 2017/18:154, bet. 2017/18:KU43, rskr. 2017/18:407.

2)

Förordningen omtryckt 1996:1607.

dels att 1 kap. 2 och 6 §§, 2 kap. 2, 4, 5, 8 och 17 §§, 4 kap. 2, 3, 6, 8 och 9 a §§ och 5 kap. 1 och 3–4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse.

3) Tidningsföretag som vill ha stöd enligt denna förordning ska ansöka om det. Mediestödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv (mediestödsnämnden) prövar ansökningarna. Mediestödsnämnden beslutar också i övriga frågor enligt denna förordning.

3)

Senaste lydelse 2015:854.

4) I denna förordning används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

4)

Senaste lydelse 2015:937.

Uttryck

 

Betydelse

 

Dagstidning

 

En allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den ska normalt komma ut med minst ett nummer per vecka och ha ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska och i huvudsak distribueras inom landet. Den ska vidare komma ut under ett eget namn och ha ett eget redaktionellt innehåll som utgör minst 55 procent av det totala redaktionella innehållet. Med dagstidning avses inte en tidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka och vars redaktionella innehåll till övervägande del är inriktat på avgränsade intresseområden eller delar av samhället, exempelvis näringsliv och affärsverksamhet, konsumentpolitik, miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller frågor med anknytning till kyrkoliv och religion.

 

Högfrekvent dagstidning

 

En dagstidning som normalt kommer ut med sex eller sju nummer per vecka.

 

Medelfrekvent dagstidning

 

En dagstidning som normalt kommer ut med tre till fem nummer per vecka.

 

Lågfrekvent dagstidning

 

En dagstidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka.

 

Utgivningsort

 

Den kommun där tidningens huvudredaktion är belägen.

 

A-region

 

Geografiskt område som framgår av bilagan till förordningen.

 

Upplaga

 

En tidnings medelnettoupplaga.

 

Totalupplaga

 

En tidnings totala distribuerade upplaga med avdrag för lösnummerreturer och fasta arbetsexemplar.

 

Såld upplaga

 

En tidnings abonnerade upplaga och den upplaga som motsvarar läsarintäkter från digital publicering och försäljning av lösnummer.

 

Veckovolym

 

Tidningens upplaga multiplicerad med det antal nummer som normalt ges ut per vecka.

 

Annonsandel

 

Andelen betalt utrymme av hela tidningsutrymmet under ett kalenderår.

 

Andel egna annonser

 

Andelen utrymme av hela tidningsutrymmet under ett år som används för direkt marknadsföring av den egna tidningsutgivande verksamheten.

 

Redaktionellt innehåll

 

Hela tidningsinnehållet, mätt i spaltmeter, under ett kalenderår med undantag av annonsandelen och andelen egna annonser.

 

Täckningsgrad

 

En tidnings genomsnittliga procentuella spridning bland hushållen på utgivningsorten under de tre senaste kalenderåren. Mediestödsnämnden får bestämma att en tidnings täckningsgrad ska beräknas för en del av utgivningsorten eller för ett annat område än utgivningsorten, om det med hänsyn till verksamhetens inriktning är uppenbart att utgivningsorten inte är tidningens egentliga spridningsområde. Uppstår ett decimaltal när täckningsgraden beräknas, ska detta avrundas till närmaste hela tal.

 

5) För en hög- eller medelfrekvent dagstidning beräknas det årliga allmänna driftsstödet genom att tidningens veckovolym, uttryckt i tusental exemplar, multipliceras med följande bidragssatser.

5)

Senaste lydelse 2015:937.

 1. 330 000 kronor upp till en veckovolym om 30, högst 9,9 miljoner kronor,

 2. 242 000 kronor för en veckovolym mellan 30 och 71, högst 9,922 miljoner kronor,

 3. 33 000 kronor för en veckovolym mellan 71 och 251, högst 5,94 miljoner kronor, och

 4. 27 500 kronor för en veckovolym från 251 och därutöver, dock högst 14,238 miljoner kronor.

Det sammanlagda årliga allmänna driftsstödet får inte överstiga 40 miljoner kronor (maximibelopp).

6) För en tidning som kommer ut en gång per vecka lämnas årligt allmänt driftsstöd med

6)

Senaste lydelse 2016:1247.

 • 5 523 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 9 000 exemplar,

 • 4 936 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 8 000 exemplar,

 • 4 348 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 7 000 exemplar,

 • 4 055 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 6 000 exemplar,

 • 3 761 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 5 000 exemplar,

 • 3 408 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 4 000 exemplar,

 • 3 056 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 3 000 exemplar,

 • 2 351 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 2 000 exemplar, eller

 • 1 763 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 1 500 exemplar.

För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst 1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som mediestödsnämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 1 763 000 kronor.

7) För en tidning som kommer ut två gånger per vecka lämnas årligt allmänt driftsstöd med

7)

Senaste lydelse 2015:937.

 • 6 944 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 9 000 exemplar,

 • 6 205 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 8 000 exemplar,

 • 5 466 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 7 000 exemplar,

 • 5 097 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 6 000 exemplar,

 • 4 728 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 5 000 exemplar,

 • 4 285 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 4 000 exemplar,

 • 3 841 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 3 000 exemplar,

 • 2 955 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 2 000 exemplar, eller

 • 2 217 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 1 500 exemplar.

För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst 1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som mediestödsnämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 2 217 000 kronor.

8) Begränsat driftsstöd kan också lämnas för en dagstidning som uppfyller samtliga förutsättningar för allmänt driftsstöd utom den om högsta täckningsgrad, om tidningen har ett redaktionellt innehåll som till minst 25 % är skrivet på något eller några av språken finska, samiska eller meänkieli och tidningens utgivningsort är en kommun som ingår i förvaltningsområdet för något av språken enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

8)

Senaste lydelse 2015:301.

Mediestödsnämnden får bestämma att stöd enligt första stycket får lämnas även om tidningens utgivningsort inte är en kommun som ingår i förvaltningsområdet för något av de språk tidningen skriver på, om det är uppenbart att tidningens spridningsområde innefattar ett sådant förvaltningsområde.

9) Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 16 §, ska mediestödsnämnden besluta att kräva tillbaka ett belopp som motsvarar vad företaget oriktigt har fått.

9)

Senaste lydelse 2015:301.

Om det finns särskilda skäl, får mediestödsnämnden helt eller delvis efterge krav på återbetalning.

10) Tidningsföretag ska för att få distributionsstöd skriftligen förbinda sig att

10)

Senaste lydelse 2015:301.

 1. avstå från egen distribution av en abonnerad dagstidning inom alla områden där stödberättigad samdistribution förekommer om denna påbörjas vid en tidpunkt då den egna tidningen kan medfölja, och

 2. överlämna hela distributionsarbetet till postbefordringsföretaget respektive distributionsföretaget i varje område där tidningen deltar i stödberättigad samdistribution.

  Mediestödsnämnden får medge att ett distributionsföretag som underentreprenör anlitar ett tidningsföretag eller ett företag som ägs av eller ingår i en koncern med tidningsföretag. Medgivande får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för en sådan ordning och under förutsättning att

 1. övriga tidningsföretag som deltar i samdistributionen inom distributionsområdet godtar att underentreprenören anlitas, och

 2. distributionsföretaget och underentreprenören samtycker till att dessa övriga tidningsföretag efter framställning till mediestödsnämnden ska kunna få de uppgifter som behövs för att kunna bedöma kostnader och kostnadsfördelning för en planerad eller pågående samdistribution.

11) Två distributionsföretag får samtidigt svara för stödberättigad samdistribution inom ett distributionsområde, om mediestödsnämnden medger det.

11)

Senaste lydelse 2015:301.

Ett postbefordringsföretags särskilda tidningsutdelningsturer, med undantag av lantbrevbäringsturerna, anses i detta sammanhang som ett distributionsföretag.

12) Ett distributionsföretag får inte förmedla distributionsstöd, om distributionsföretaget ägs av eller ingår i en koncern med ett eller några få tidningsföretag. Ett sådant distributionsföretag får dock förmedla distributionsstöd

12)

Senaste lydelse 2015:301.

 1. om mediestödsnämnden medger det, och

 2. om distributionsföretaget först samtycker till att ett tidningsföretag som berörs av samdistribution som anordnas av distributionsföretaget efter framställning till mediestödsnämnden ska kunna få de uppgifter som behövs för att kunna bedöma kostnader och kostnadsfördelning för en planerad eller pågående samdistribution.

13) Distributionsstöd lämnas årligen med

13)

Senaste lydelse 2001:611.

 1. 15,45 öre per exemplar för de första 7 miljonerna stödberättigade exemplar,

 2. 12,345 öre per exemplar för exemplaren mellan 7 miljoner och 14 miljoner,

 3. 9,255 öre per exemplar för exemplaren mellan 14 miljoner och 21 miljoner, och

 4. 7,74 öre per exemplar för exemplaren över 21 miljoner.

14) Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 9 §, ska mediestödsnämnden besluta att kräva tillbaka ett belopp som motsvarar vad företaget oriktigt har fått.

14)

Senaste lydelse 2015:301.

Om det finns synnerliga skäl, får mediestödsnämnden efterge krav på återbetalning.

15) Ansökan om stöd enligt denna förordning ska vara skriftlig och ges in till mediestödsnämnden.

15)

Senaste lydelse 2015:301.

Ett tidningsföretag som ansöker om extrastöd enligt 2 kap. 2 § andra stycket ska i ansökan redovisa de nettokostnader som ska ligga till grund för stödet.

Mediestödsnämnden får vid tillämpningen av denna förordning inte ta hänsyn till vare sig tidningens politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor.

16) Ett tidningsföretag som har beviljats driftsstöd för en dagstidning ska årligen i efterhand lämna in en redovisning till mediestödsnämnden om hur stödet har använts och vilka kostnader det har täckt.

16)

Senaste lydelse 2015:301.

Nämnden ska med utgångspunkt i den lämnade redovisningen kontrollera att driftsstödet används i överensstämmelse med denna förordning.

Nämnden ska årligen göra en sammanställning av uppgifterna enligt första och andra styckena. Sammanställningen ska ges in till regeringen och Europeiska kommissionen.

17) Mediestödsnämnden får besluta att ett stöd enligt denna förordning tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter eller att rätt till stödet av annan anledning saknas.

17)

Senaste lydelse 2010:1538.

18) Om mediestödsnämnden har beslutat om återbetalning av stöd enligt 2 kap. 17 § eller 4 kap. 9 a §, får nämnden göra avdrag på nytt stöd enligt denna förordning (kvittning).

18)

Senaste lydelse 2015:301.

Mediestödsnämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1729

1.19) Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då förordningen (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar ska upphöra att gälla. Denna förordning gäller till och med den 31 december 2023.

19)

Senaste lydelse 2015:937.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)