Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1732

Publicerad den 23 november 2018
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2)

1)

Prop. 2017/18:266, bet. 2018/19:CU2, rskr. 2018/19:31.

2)

Senaste lydelse av

7 kap. 3 § 2017:761

7 kap. 6 § 2011:335

7 kap. 9 § 2017:761.

dels att 7 kap. och 11 kap. 13 och 14 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 11 kap. 13 § ska utgå,

dels att 1 kap. 3 §, 3 kap. 5, 8, 14 och 22 §§, 5 kap. 29 §, 11 kap. 1 § och 13 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 7 kap., av följande lydelse.

3) Lagen innehåller bestämmelser om

3)

Senaste lydelse 2011:335.

 1. lagens syfte, innehåll och definitioner (1 kap.),

 2. allmänna och enskilda intressen (2 kap.),

 3. översiktsplan (3 kap.),

 4. reglering med detaljplan och områdesbestämmelser (4 kap.),

 5. att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser (5 kap.),

 6. genomförandet av detaljplaner (6 kap.),

 7. regional fysisk planering (7 kap.),

 8. krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser (8 kap.),

 9. bygglov, rivningslov och marklov m.m. (9 kap.),

 10. genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder (10 kap.),

 11. tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder (11 kap.),

 12. byggnadsnämnden (12 kap.),

 13. överklagande (13 kap.),

 14. skadeersättning och inlösen (14 kap.),

 15. domstolsprövning m.m. (15 kap.), och

 16. bemyndiganden (16 kap.).

4) Av översiktsplanen ska framgå

4)

Senaste lydelse 2018:1370.

 1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,

 2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,

 3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer,

 4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,

 5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,

 6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,

 7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra, och

 8. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen.

5) När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen, landstinget och de kommuner som berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.

5)

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2017:965.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt.

6) Innan utställningen äger rum ska kommunen skicka planförslaget och kungörelsen till länsstyrelsen, landstinget och de kommuner som berörs.

6)

Senaste lydelse 2017:965.

  När ett beslut att anta eller ändra översiktsplanen har fått laga kraft, ska kommunen utan dröjsmål skicka följande handlingar till Boverket, länsstyrelsen, landstinget och de kommuner som berörs:

 1. översiktsplanen,

 2. den samrådsredogörelse som avses i 11 §,

 3. det granskningsyttrande som avses i 16 §,

 4. det utlåtande som avses i 17 §, och

 5. ett protokollsutdrag med beslutet.

När detaljplanen har antagits ska kommunen skicka ett meddelande om detta till

 1. länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten,

 2. de kommuner som är berörda och till landstinget om det i länet ska ske planering enligt 7 kap., och

 3. dem som anges i 11 § första stycket 2 och 3 och dem som får överklaga enligt 13 kap. 12 eller 13 § och

  a) senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda, eller

  b) har rätt att överklaga beslutet enligt 13 kap. 11 § andra stycket 1.

Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet och upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra.

Kommunen ska till länsstyrelsen skicka det granskningsutlåtande som avses i 23 § tillsammans med meddelandet om att planen har antagits, om kommunen inte redan har skickat utlåtandet enligt 24 §.

Regional fysisk planering

Regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län. Landstinget ansvarar för denna planering.

Landstinget ska

 1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,

 2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2–4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,

 3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,

 4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra berörda landsting och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter som berörs,

 5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under utställningstiden i fråga om hur dessa planer förhåller sig till regionplanen,

 6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och

 7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.

Landstinget ska lämna regeringen de uppgifter om den regionala fysiska planeringen som regeringen begär.

Regionplan

En regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Regionplanen är inte bindande.

Av regionplanen ska det framgå

 1. hur hänsyn har tagits till allmänna intressen enligt 2 kap., hur riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken har tillgodosetts och på vilket sätt miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken har följts,

 2. hur hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med den regionala utvecklingsstrategin, länsplanen för regional transportinfrastruktur, trafikförsörjningsprogram och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning samt nationella och andra regionala och kommunala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i länet, och

 3. hur planen är avsedd att genomföras.

I fråga om strategisk miljöbedömning gäller 3 kap. 4 § andra och tredje styckena. Vid tillämpningen ska det som sägs där om översiktsplan i stället gälla regionplan och det som sägs om kommunen gälla landstinget.

Länsstyrelsens granskningsyttrande över planförslaget ska redovisas tillsammans med regionplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen.

Regionplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt framgår.

Bestämmelserna i 3 kap. 7 § 2 och 3 och 8–18 §§ om samråd, utställning och granskning gäller i tillämpliga delar också i fråga om förslag till regionplan eller förslag till ändring av en sådan plan. Vid tillämpningen ska det som sägs där om översiktsplan i stället gälla regionplan och det som sägs om kommunen i stället gälla landstinget. Utställningstiden ska dock vara minst tre månader.

Prövning av regionplanens aktualitet

Landstinget ska minst en gång under fullmäktiges mandattid pröva om regionplanen är aktuell i förhållande till kraven i 2–4 §§ (aktualitetsprövning). Vid denna prövning ska landstinget begära länsstyrelsens och berörda kommuners synpunkter i fråga om sådana intressen som anges i 7 och 8 §§.

När landstinget begär länsstyrelsens synpunkter enligt 6 §, ska länsstyrelsen redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse vid aktualitetsprövningen. Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse. Av redogörelsen ska det framgå hur synpunkterna förhåller sig till planen.

När landstinget begär berörda kommuners synpunkter enligt 6 §, ska kommunerna redovisa sina synpunkter i fråga om sådana kommunala intressen som kan ha betydelse vid aktualitetsprövningen.

Beslut om regionplan

Landstingsfullmäktige beslutar i frågor om antagande, aktualitetsprövning och ändring av en regionplan.

Expediering av beslut

När landstinget antar, prövar aktualiteten hos eller ändrar en regionplan ska det

 1. senast dagen efter att beslutet tillkännagetts skicka ett meddelande om tillkännagivandet och ett protokollsutdrag med beslutet till länsstyrelsen och kommunerna i länet, och

 2. skicka planen eller beslutet om aktualitetsprövning till Boverket, länsstyrelsen och kommunerna i länet när beslutet har fått laga kraft.

Underlag från andra myndigheter

Om landstinget begär det, ska länsstyrelsen, andra berörda landsting och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter som berörs lämna det underlag som behövs för att landstinget ska kunna fullgöra de uppgifter som anges i 1 § andra stycket.

7) Detta kapitel innehåller bestämmelser om

7)

Senaste lydelse 2013:306.

 1. tillsynen allmänt, möjlighet att få ett ingripandebesked samt skyldighet att ge tillträde och lämna upplysningar för tillsynen,

 2. tillsynen över kommunala beslut,

 3. förelägganden som behövs för att regler, domar och beslut ska följas,

 4. genomförande på den försumliges bekostnad och förbud mot fortsatt arbete eller användning av byggnadsverk,

 5. ingripanden mot kontrollanter och kontrollansvariga,

 6. att förelägganden och förbud får förenas med vite eller ska genomföras omedelbart,

 7. handräckning,

 8. anteckningar av förelägganden och förbud i fastighetsregistret samt verkan av förelägganden och förbud vid ägarbyte,

 9. byggsanktionsavgifter,

 10. överlåtelse av egendom efter en överträdelse,

 11. tystnadsplikt, och

 12. avgift vid tillsyn.

8) Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725):

8)

Senaste lydelse 2017:761.

 1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,

 2. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser,

 3. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att fatta beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och andra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan betalning,

 4. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser,

 5. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om grunderna för skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser och om generella villkor för sådan betalning,

 6. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden,

 7. kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal, och

 8. landstingsfullmäktiges beslut om regionplan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1732

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. En regionplan enligt 7 kap. ska antas senast den 31 december 2022.

3. En regionplan som har antagits enligt äldre bestämmelser ska gälla som regionplan enligt 7 kap.

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande

a) för ärenden om regionplaner och översiktsplaner som har påbörjats före den 1 januari 2019, och

b) vid överklagande och överprövning av beslut om sådana regionplaner och vid överklagande av beslut om sådana översiktsplaner till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)