Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1859

Publicerad den 29 november 2018
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

 

Tillämplig internationell överenskommelse

 

Internationella organ

 

Fysiska personer

 
 

 

 

 

77. Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar

 

Ledamöterna av bankens styrelse och personer med tjänst eller uppdrag hos banken

 

Avtal den 29 juni 2015 om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar med av Sverige anmäld reservation

 

78. Den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen

 
 

Konventionen den 30 april 2010 om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (2010 års HNS-konvention)

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1859

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM
Elinor Hammarskjöld
(Utrikesdepartementet)