Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:2004

Publicerad den 11 december 2018
Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver1) i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) 2017/997.

dels att 1 kap. 10 a § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 10 b och 10 c §§, av följande lydelse.

2) Den operativa tillsynsmyndigheten ska med utgångspunkt i myndighetens tillsynsplan upprätta och regelbundet uppdatera ett tillsynsprogram för varje

2)

Senaste lydelse 2016:1198.

 1. verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), om den verksamhetskod som gäller för verksamheten slutar med -i,

 2. verksamhet som behandlar avfall, eller

 3. yrkesmässig verksamhet

  a) som samlar in eller transporterar avfall,

  b) som förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande,

  c) som handlar med avfall, eller

  d) där farligt avfall uppkommer som ett led i den yrkesmässiga verksamheten.

I tillsynsprogrammet ska myndigheten bestämma hur ofta tillsynsbesök ska genomföras. Tiden mellan två tillsynsbesök ska bestämmas utifrån en bedömning av verksamhetens risk för människors hälsa och miljön.

För verksamheter som avses i 10 a § 1 får tiden mellan två tillsynsbesök inte överskrida

 1. ett år, om verksamheten innebär betydande risker för människors hälsa eller miljön, och

 2. tre år i andra fall.

För verksamheter som avses i 10 a § 2 och 3 ska tillsynsbesöken genomföras med jämna mellanrum.

Vid tillsynsbesök hos en verksamhet som yrkesmässigt samlar in eller yrkesmässigt transporterar avfall ska myndigheten särskilt kontrollera

 1. varifrån avfallet kommer,

 2. avfallets typ och mängd,

 3. var avfallet ska lämnas efter insamlingen eller transporten, och

 4. att hanteringen av avfall uppfyller kraven i 15 kap. 11 § miljöbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:2004

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)