Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:2059

Publicerad den 21 december 2018
Lag om ändring i lagen (2018:691) om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 kap. 8 § i lydelsen enligt lagen (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska utgå.

1)

Bet. 2018/19:KU17, rskr. 2018/19:92.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)