Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:2060

Publicerad den 21 december 2018
Lag om ändring i lagen (2018:1919) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1919) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2018/19:KU17, rskr. 2018/19:92.

Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 3 a och 5 §§ och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 4 § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)