Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg

Denna förordning har enligt förordning (1997:908) upphört att gälla den 1 januari 1998.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1997:908).

Utfärdad: 1969-03-21

Omtryck: SFS 1989:524

Lönekostnadspålägg beräknas av statlig myndighet eller annat statligt organ utom affärsverk.

Lönekostnadspålägg beräknas vidare, i den mån regeringen bestämmer, på lön som utges av icke statligt organ inom tillämpningsområdet för förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning eller statligt pensionsavtal (reducerat lönekostnadspålägg).

SFS 1992:539

Underlaget för beräkning av lönekostnadspålägg enligt 1 § skall vara detsamma som gäller för beräkning av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 3-5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter.

Lönekostnadspålägget utgör 7,8 procent av det underlag som beräknas av statlig myndighet eller annat statligt organ som avses i 1 § första stycket och 11 procent av det underlag som beräknas av icke statligt organ som avses i 1 § andra stycket.

SFS 1996:1310

En myndighet skall betala lönekostnadspålägget till Riksförsäkringsverket. Beloppet skall vara Riksförsäkringsverket till handa senast den 10 i varje månad efter den månad beloppet avser. I januari månad får betalning ske senast den 15. Riksförsäkringsverket skall överföra motsvarande belopp till statsverkets checkräkning i Riksbanken och redovisa beloppet under inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter.

SFS 1996:1310

upphävd genom

SFS 1996:40

Riksrevisionsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1989:524).