Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Statskontorets cirkulär (1970:98) angående tillämpning av en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) utarbetad dispositionsnyckel för handelsdokument

Utfärdad den 20 mars 1970.

Kungl. Maj:t har den 30 juni 1965 föreskrivit, att berörda myndigheter, där så är möjligt, skola var och en inom området för sin kompetens vidtaga de åtgärder, som erfordras för en anpassning av ifrågavarande dokument till en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) rekommenderad handelsdokumentlösning, samt att statskontoret skall utfärda de närmare föreskrifter som kunna befinnas erforderliga.

Statskontoret vill med stöd härav föreskriva att de anvisningar som meddelas i den av Handelsdokumentkommittén utgivna handledningen ”Handelsdokumentguide” skola i tillämpliga delar läggas till grund för en dylik anpassning. Vid behov av ytterligare upplysningar i ämnet bör hänvändelse göras till nämnda kommitté.

Berörda myndigheter komma att genom Handelsdokumentkommitténs försorg tillställas dels tjänsteexemplar av ifrågavarande handledning, dels eventuella ändringstryck till densamma.

Utöver sålunda tilldelat tjänsteexemplar kan myndighet vid behov till självkostnadspris erhålla ytterligare exemplar från Handelsdokumentkommittén.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:98

(Utkom 6 maj 1970.)