Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Utfärdad: 1981-06-18

Exportkredit med statligt stöd kan lämnas enligt denna förordning för att finansiera svenskt företags exportförsäljning, om det kan antas att konkurrerande utländskt företag på grund av utländskt kreditstöd kan erbjuda särskilt förmånliga kreditvillkor och att stödet behövs för att försäljningen skall komma till stånd. Sådan kredit får dock inte lämnas i kombination med en gåva (kombinationskredit) enligt förordningen (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter) om räntan eller övriga villkor för exportkrediten innebär att det enligt AB Svensk Exportkredits bedömning är fråga om en statlig subvention.

Krediten lämnas i svenska kronor eller i utländsk valuta till fast ränta.

SFS 1987:974

Exportkredit med statligt stöd får lämnas vid försäljning av varor eller tjänster om

  1. krediten har en löptid av minst två år, och

  2. försäljningen med avseende på varuslag eller tjänstens beskaffenhet samt kredittid och övriga villkor är sådan att exportkreditgaranti kan lämnas enligt förordningen (1990:113) om exportkreditgaranti.

SFS 2002:675

Vid försäljning av råvaror eller konsumtionsvaror får exportkredit med statligt stöd lämnas endast om särskilda skäl föranleder det.

SFS 1994:252

Villkoren för exportkredit med statligt stöd skall stå i överensstämmelse med inom EU antagna riktlinjer för statsstödda exportkrediter.

SFS 2002:675

Frågor om exportkredit med statligt stöd prövas av Aktiebolaget Svensk Exportkredit. Ansökan om sådan kredit ges in till Aktiebolaget Svensk Exportkredit eller Exportkreditnämnden.

Frågor om stöd i samband med underskridande av de räntenivåer som anges i de riktlinjer som avses i 4 § prövas dock av regeringen. Stöd lämnas i sådant fall endast om särskilda skäl föreligger.

SFS 2002:675

Aktiebolaget Svensk Exportkredit kan på begäran utfästa sig att lämna kredit med statligt stöd.

SFS 2002:675

För lämnad exportkredit med statligt stöd kan Aktiebolaget Svensk Exportkredit ta ut ersättning om det finns särskilda skäl, annan ersättning.

SFS 2002:675

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1981:665

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1981.

SFS 1984:126

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 1984 och gäller i fråga om krediterbjudanden som lämnas efter ikraftträdandet.

SFS 1987:974

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1987.

SFS 1989:826

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1990. Äldre föreskrifter tillämpas dock om kreditgaranti har beviljats enligt förordningen (1986:553) om statligt stöd till fartygsfinansiering eller motsvarande äldre bestämmelser.

SFS 1992:784

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 1994:252

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1994.

SFS 1996:1548

Denna förordning träder i kraft d. 20 jan. 1997.

SFS 2002:675

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2002. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om ansökningar som har kommit in före ikraftträdandet.