Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

Utfärdad: 1983-12-15

Omtryck: SFS 1990:791

Inledande bestämmelser

1 §

Enligt denna förordning lämnas lån av statsmedel med viss ränte- och amorteringsfrihet (tilläggslån) för vissa åtgärder i eller i anslutning till hus med utrymmen för bostadsändamål, om kostnaden för åtgärderna överstiger husets ekonomiska bärkraft.

SFS 1993:345

2 §

Nya tilläggslån lämnas för åtgärder i syfte att avhjälpa byggnadstekniska brister som medför hälsorisker för de boende i bostadshus som är yngre än 30 år, om åtgärderna ingår i ett ombyggnadsprojekt som pågick den 1 juli 1992 och som genomförs med stöd av tilläggslån som beviljats ur den ram för beslut om tilläggslån som riksdagen medgett för budgetåret 1991/92.

SFS 1993:345

3 §

Låneverksamheten handhas av Boverket.

SFS 1993:1114

Förutsättningar för lån

4 §

Tilläggslån lämnas under förutsättning att projektet utförs med stöd av räntebidrag enligt förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder.

SFS 1993:1114

5 §

Tilläggslån lämnas under förutsättning att

  1. åtgärderna inte är av endast ringa omfattning,

  2. kostnaden för åtgärderna är skälig med hänsyn till arbetenas art och omfattning,

  3. husets kvaliteter tas till vara i skälig omfattning,

  4. åtgärderna inte har påbörjats när låneansökningen prövas.

Om det finns synnerliga skäl, får tilläggslån lämnas utan hinder av första stycket 4. Boverket kan också medge att åtgärderna får påbörjas innan låneansökningen prövas, om det finns särskilda skäl.

Omfattas skador eller brister av garanti- eller försäkringsåtagande som berättigar husägaren till ersättning och har ersättningsfrågan inte reglerats slutligt vid tidpunkten för lånebeslutet, lämnas tilläggslån endast om låntagaren förbinder sig att återbetala lånet helt eller delvis när ersättning betalas ut.

SFS 1993:1114

5 a §

[har upphävts genom förordning (1993:345).]

SFS 1993:345

Lånets storlek

6 §

[har upphävts genom förordning (1993:345).]

SFS 1993:345

7 §

Tilläggslån skall motsvara den godkända kostnaden för åtgärden, till den del kostnaden inte kan bäras av huset i ombyggt skick. Tilläggslån lämnas dock inte för kostnader som överstiger 75 procent av summan av de belopp som beräknas enligt 411 och 13 §§ förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder.

SFS 1993:345

7 a §

[har upphävts genom förordning (1993:345).]

SFS 1993:345

Säkerhet för lånet

8 §

Tilläggslån till kommuner, landstingskommuner, samfällighetsföreningar eller sådana församlingar eller kyrkliga samfälligheter som avses i församlingslagen (1988:180) lämnas utan säkerhet. För tilläggslån till andra låntagare skall säkerhet ställas i form av panträtt i fastigheten eller tomträtten eller borgen som för egen skuld av kommunen eller landstingskommunen.

Om panträtt i fastigheten eller tomträtten upplåts till säkerhet för tilläggslånet, skall pantbrevet täcka det beviljade lånebeloppet och i förmånsrättshänseende vara beläget närmast efter 100 procent av fastighetens beräknade värde i färdigt skick.

Har panträtt i fastigheten eller tomträtten upplåtits till säkerhet för annan skuld och har pantbrevet bättre förmånsrätt än som följer med pantbrev enligt andra stycket, skall låntagaren som ytterligare säkerhet för tilläggslånet pantsätta samma pantbrev i andra hand.

Vad som föreskrivs i tredje stycket gäller inte pantbrev för vilka fastigheten eller tomträtten svarar i andra hand.

SFS 1991:1930

Lånetid

9 §

För tilläggslån skall fastställas en lånetid. Den skall bestämmas med hänsyn till husets återstående användningstid och den tid som de med stöd av lånet vidtagna åtgärderna kan nyttiggöras.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om beräkning av lånetider i olika fall.

SFS 1991:1930

Ränte- och amorteringsfrihet m. m.

10 §

Tilläggslån är räntefritt och stående.

Boverket skall dock ompröva förutsättningarna för ränte- och amorteringsfriheten sedan fem år förflutit från halvårsskiftet närmast efter lånets utbetalning och därefter vart femte år. Fortsatt ränte- och amorteringsfrihet får medges endast för sådan del av tilläggslånet som överstiger det vid omprövningstillfället beräknade värdet av fastigheten eller huset.

SFS 1993:1114

11 §

Överlåts fastigheten eller huset under den tid då tilläggslånet eller en del av detta är ränte- och amorteringsfritt och uppgår köpeskillingen till ett belopp som är högre än det vid senaste prövningstillfället beräknade värdet av fastigheten eller huset, skall ränte- och amorteringsfriheten upphöra för en så stor del av det ränte- och amorteringsfria lånet som motsvarar skillnaden mellan köpeskillingen och det vid senaste prövningstillfället beräknade värdet av fastigheten eller huset.

12 §

Upptar låntagaren sedan tilläggslånet har betalats ut nya lån mot säkerhet i fastigheten eller tomträtten och har pantbrevet förmånsrätt efter pantbrevet för tilläggslånet, skall ränte- och amorteringsfriheten för tilläggslånet upphöra.

SFS 1991:1930

Ränta och amortering

13 §

Sådana lån eller lånedelar för vilka ränte- och amorteringsfriheten upphör på grund av 10–12 §§ skall löpa med ränta och amorteras från den dag som Boverket bestämmer. Bestämmelser om betalning av ränta och amortering på lånen finns i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.

SFS 1995:1671

14 §

[har upphävts genom förordning (1995:1671).]

SFS 1995:1671

15 §

[har upphävts genom förordning (1995:1671).]

SFS 1995:1671

16 §

[har upphävts genom förordning (1995:1671).]

SFS 1995:1671

Eftergift av lån

17 §

Av lånebelopp som enligt 13 § skall löpa med ränta efterges så stor del som motsvarar summan av de enligt 14 § beräknade amorteringarna under den tid då lånebeloppet har varit ränte- och amorteringsfritt. Detsamma gäller i fråga om ränte- och amorteringsfria lånebelopp som sägs upp till betalning med tillämpning av 19 § eller 20 § andra stycket.

18 §

Lånebelopp som vid lånetidens slut alltjämt är räntefritt och stående skall efterges.

Lånebelopp som är räntefritt och stående får också efterges helt eller delvis, om fastigheten eller huset under lånetiden överlåts genom köp eller byte. Som villkor för en sådan eftergift gäller att låntagaren lämnar ett värderingsintyg på fastigheten eller huset som kan godtas. Eftergiften får avse det lånebelopp som inte täcks av den överenskomna köpeskillingen. Om köpeskillingen är uppenbart lägre än marknadspriset för liknande fastigheter eller hus, får dock eftergiften inte avse ett större lånebelopp än det som överstiger det beräknade värdet av fastigheten eller huset enligt värderingsintyget.

Lånebelopp som är räntefritt och stående får även i andra fall än som avses i andra stycket efterges före lånetidens slut, om det är uppenbart att beloppet kommer att vara ränte- och amorteringsfritt under hela den återstående lånetiden.

SFS 1985:1120

Uppsägning och övertagande av lån

19 §

Tilläggslån kan sägas upp till betalning helt eller delvis, om

  1. lånevillkor eller föreskrift beträffande lånet åsidosätts,

  2. huset genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde,

  3. huset används för annat ändamål än som förutsattes när lånet beviljades, eller

  4. betryggande brandförsäkring inte finns.

SFS 1995:1671

20 §

Om fastigheten eller huset övergår till ny ägare och denne vill överta tilläggslånet, skall han ansöka om detta inom tre månader från den dag då fastigheten eller huset övergick till honom.

Om medgivande att överta lån inte söks eller lämnas, skall lånet sägas upp till betalning.

Bestämmelser om ändrade villkor för tilläggslån i vissa fall när fastigheten eller huset övergår till ny ägare finns i 11 §.

SFS 1995:1671

Förfarandet i låneärenden

21 §

Frågor om lån prövas av Boverket. För räntebärande lån eller lånedelar finns bestämmelser i lagen (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m.

SFS 1996:1183

22 §

Ansökan om tilläggslån skall ges in till Boverket.

SFS 1993:1114

23 §

I beslut om lån skall anges lånebelopp och villkor för lånet.

Utbetalning av lån

24 §

Tilläggslån betalas ut sedan de åtgärder som avses med lånet har avslutats. Den som har beviljats tilläggslån skall senast den dag Boverket bestämmer hos Boverket ansöka om utbetalning av lånet. Till ansökan skall fogas skuldförbindelse, intecknings- eller borgenshandlingar samt de övriga handlingar som Boverket bestämmer.

Om låntagaren begär det får tilläggslån betalas ut helt eller delvis i förskott. Bestämmelserna i 8 och 10–12 §§ gäller även i fråga om förskott. Lånet skall därvid anses som utbetalt då förskottet betalas ut.

SFS 1993:1114

25 §

Boverket beslutar om utbetalning av lån och förskott på lån.

SFS 1993:1114

Låneförvaltning

26 §

Under lånetiden skall fastigheten besiktas i den ordning Boverket bestämmer.

SFS 1993:345

27 §

[har upphävts genom förordning (1991:1930).]

SFS 1991:1930

Övriga bestämmelser

28 §

Föreskrifter för tillämpningen av 7, 10, 21–24 och 25 §§ denna förordning meddelas av Boverket.

SFS 1993:1114

29 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 1996:1183

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1985:1120

(Utkom d. 21 jan. 1986.)

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestämmelserna om eftergift i 18 § andra stycket får tillämpas även i ärenden där överlåtelsen har skett före ikraftträdandet, om medgivande för den nye ägaren att få överta lånet ännu inte har lämnats av länsbostadsnämnden.

SFS 1988:305

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988. Bestämmelserna i 2 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande om ansökan har kommit in till kommunen före ikraftträdandet och sökanden innan ansökningen prövas begär att äldre bestämmelser tillämpas.

Bestämmelserna i 20 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande om fastigheten eller huset har förvärvats före ikraftträdandet.

Räntesatsen enligt 13 § skall till och med den 31 december 1988 vara 11,60 procent.

SFS 1991:1930

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden i vilka beslut om tilläggslån har meddelats före ikraftträdandet.

Äldre bestämmelser får dessutom tillämpas vid beslut om lån efter ikraftträdandet, om ansökan om tilläggslån har kommit in till kommunens förmedlingsorgan före ikraftträdandet och lånesökanden begär att äldre bestämmelser skall tillämpas. Den nya bestämmelsen i 29 § andra stycket gäller dock i sådana fall.

SFS 1993:345

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993. Bestämmelserna i 2 § i sin nya lydelse tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden om tilläggslån, om ärendena inte avgjorts före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser i 3, 22 och 25 §§ tillämpas fortfarande i ärenden i vilka ansökan om lån har kommit in till kommunen före d. 1 juli 1993.

SFS 1993:1078

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1993.

SFS 1993:1114

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994. Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraftträdandet.

SFS 1995:1671

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1996.

SFS 1996:1183

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande vid beslut i sådana frågor som rör tidigare lämnade lån som har väckts hos Venantius Aktiebolag före d. 1 jan. 1997.