Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1991:1932) om upphävande av vissa författningar om bostadslån och räntebidrag

Utfärdad: 1995-06-15

Regeringen föreskriver att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991, nämligen

  1. bostadslånekungörelsen (1967:552),

  2. bostadsfinansieringsförordningen (1974:946),

  3. nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),

  4. ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),

  5. förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag,

  6. förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån,

  7. förordningen (1988:684) med särskilda bestämmelser m.m. för ny- och ombyggnad av ålderdomshem,

  8. förordningen (1990:817) om försök med förenklad handläggning av ärenden om bostadslån för nybyggnad av bostäder,

  9. förordningen (1985:669) om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om bostadslån m.m.

De upphävda författningarna gäller fortfarande i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 om inte annat följer av tredje-sjätte styckena.

Räntebidrag enligt bestämmelserna i de upphävda författningarna lämnas endast om bostadslånet har betalats ut under år 1991 eller tidigare.

Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade räntan såvitt avser räntebidrag enligt förordningarna ovan under 2–5 och annuiteten såvitt avser räntebidrag enligt kungörelsen ovan under 1 höjas den 1 januari 1992 med det antal procentenheter som anges i följande sammanställning, i de fall bostadslånet betalats ut före utgången av år 1990.

Hustyp

Höjning av den garanterade räntesatsen, procentenheter

1. Lånet avser ett egnahem

 

0,25

 

2. Lånet avser ett flerbostadshus eller något annat småhus än egnahem

 

0,30

 

Bestämmelserna i 24 § andra stycket förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag tillämpas inte i fråga om överlåtelse av fastighet eller tomträtt som skett efter den 31 december 1991.

I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelserna i 14 och 15 §§, 16 § andra stycket, 18 § fjärde stycket samt 20–30 a §§ inte tillämpas i ärenden i vilka bostadslån för ny- eller ombyggnad betalas ut efter utgången av år 1991.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1932

(Utkom d. 30 dec. 1991.)