Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1992:989) om begränsning av sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt äldre bestämmelser

Denna förordning upphör enligt F (2016:477) att gälla vid utgången av augusti 2016.

Utfärdad den 17 september 1992
Utkom från trycket den 13 oktober 1992

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller

 1. räntebidrag för ny- eller ombyggnad som lämnas enligt

  • nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),

  • ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),

  • bostadsfinansieringsförordningen (1974:946),

  • bostadslånekungörelsen (1967:552),

  • förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål,

  • förordningen (1989:573) om ändrade villkor för vissa lån som beviljats för anordnande av studentbostäder och

  • förordningen (1986:82) om ränta och amortering m.m. i fråga om vissa statliga tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse,

 2. räntebidrag för energibesparande åtgärder som lämnas enligt förordningen (1977:332) om statliga stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m.,

 3. räntebidrag för förvärv av egnahem som lämnas enligt förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem och

  förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868).

2 §

Räntebidrag enligt de författningar som anges i 1 § lämnas för tid efter utgången av år 1992 i den utsträckning som följer av 3–8 §§ denna förordning. Äldre föreskrifter som strider mot dessa bestämmelser gäller inte.

Räntebidrag för ny- eller ombyggnad eller energibesparande åtgärder

3 §

Räntebidrag för ny- eller ombyggnad eller energibesparande åtgärder lämnas endast, om det projekt som avses med bidraget har färdigställts

 • i fråga om hyres- eller bostadsrättshus, år 1978 eller senare och

 • i fråga om egnahem, år 1980 eller senare.

4 §

I stället för vad som anges i äldre bestämmelser skall i fråga om räntebidrag för ny- eller ombyggnad eller energibesparande åtgärder den garanterade räntesatsen vid ingången till det låneår som påbörjas under år 1995 och vid ingången till varje påföljande år av lånetiden höjas med

 • 0,35 procentenheter, om bidraget avser ett hyres- eller bostadsrättshus och

 • 0,5 procentenheter, om bidraget avser ett egnahem.

För sådana nybyggda hyres- och bostadsrättshus där lånetiden börjat löpa den 1 januari 1989 eller senare gäller, i stället för vad som föreskrivs i första stycket, att den garanterade räntesatsen skall höjas med 0,10 procentenheter för det låneår som i det enskilda ärendet påbörjas närmast efter den 31 augusti 1998. Efter detta låneår skall höjning ske i enlighet med vad som föreskrivs i första stycket.

SFS 1998:673

5 §

I fråga om räntebidrag för ny- eller ombyggnad eller energibesparande åtgärder skall den garanterade räntesatsen dessutom höjas den 1 januari 1993 med det antal procentenhter som anges i följande sammanställning.

År för projektets färdigställande

Extra höjning av den garanterade räntesatsen, procentenheter

 

År för projektets färdigställande

 

Hyresrätt/Bostadsrätt

 

Egnahem

 

1978

 

2,70

 
 

1979

 

2,10

 
 

1980

 

1,70

 

1,60

 

1980

 
 
 

1981

 

1,35

 

1,25

 

1982

 

1,20

 

1,10

 

1983

 

1,05

 

0,90

 

1983

 
 
 

1984

 

0,90

 

0,60

 

1985

 

0,60

 

0,30

 

1986

 

0,55

 

0,25

 

1986

 
 
 

1987

 

0,55

 

0,25

 

1988

 

0,50

 

0,20

 

1989

 

0,40

 

0,10

 

1989

 
 
 

1990

 

0,35

 
 

1991

 

0,30

 
 

1991

 
 
 

6 §

Räntebidrag för nybyggnad till den del bidraget avser den beräknade räntekostnaden för sådana lånedelar som belöper på den del av låneunderlaget som överstiger 110 procent av schablonlåneunderlaget enligt förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån lämnas med 30 procent av kostnaden.

SFS 1995:603

Räntebidrag för köp av egnahem

7 §

I fråga om räntebidrag för köp av egnahem skall den garanterade räntesatsen höjas den 1 januari 1993, utöver vad som följer av äldre bestämmelser, med det antal procentenheter som anges i följande sammanställning.

År då huset förvärvades

Extra höjning av den garanterade räntesatsen, procentenheter

1984

 

0,60

 

1985

 

0,30

 

1986

 

0,25

 

1986

 
 

1987

 

0,25

 

1988

 

0,20

 

1989

 

0,10

 
 
 

Övriga bestämmelser

8 §

Räntebidrag lämnas inte för tid efter det att den garanterade räntan första gången uppgår till eller överstiger den beräknade kostnaden för ränta på de lån eller lånedelar som belöper på låneunderlaget för bostäder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:989

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

2. Bestämmelsen i 8 § tillämpas även i ärenden i vilka det förhållande som avses i paragrafen har inträtt före ikraftträdandet. I sådana fall skall räntebidragsgivningen upphöra vid utgången av år 1992 eller, om räntebidragsgivningen på grund av höjningar av låneräntor då har återupptagits, första gången därefter som den garanterade räntan uppgår till eller överstiger den räntekostnad som avses i 8 §

SFS 1995:603

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

2. Den nya bestämmelsen i 4 § om den årliga höjningen av den garanterade räntan tillämpas från och med det bidragsår som börjar under år 1995.

3. Den nya bestämmelsen i 6 § om räntebidrag med 30 procent av en viss räntekostnad tillämpas i fråga om räntebidrag för tid efter utgången av år 1994.

SFS 1998:673

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 2016:477

(Utkom d. 3 juni 2016.)