Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1992:1119) om teknisk kontroll

Denna lag upphör enligt Lag (2011:791) att gälla den 1 augusti 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2011:791).

Utfärdad: 1992-12-03

Inledande bestämmelser

Denna lag tillämpas i fråga om

  1. organ som anmäls för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt bestämmelser som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

  2. riksmätplatser m.m. för mätning,

  3. ackreditering genom Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

SFS 2003:777

Bedömning av överensstämmelse och annan teknisk kontroll utförs enligt denna lag av eller under medverkan av organ som avses i 1 § 1 eller ackrediterade organ om kontrollen är

  1. föreskriven i lag eller annan författning,

  2. har ålagts någon genom beslut av en myndighet, eller

  3. annars har särskilda rättsverkningar enligt föreskrift i lag eller annan författning.

SFS 1997:1235

Organ som skall anmälas till EU

Rubriken har denna lydelse enligt lag 1997:1235. SFS1992-1119

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utser de organ som skall anmälas till Europeiska unionen för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt bestämmelser som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

SFS 1997:1235

De organ skall anmälas som begär det och som uppfyller de krav som ställs på de organ som skall utföra den uppgift anmälan avser.

Innan organet anmäls skall Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i samråd med berörda myndigheter ha gjort en bedömning om organet uppfyller dessa krav. Organ som genom ackreditering eller likvärdigt förfarande visas uppfylla kraven i tillämpliga europeiska standarder, skall anses uppfylla kraven i motsvarande avseende för den uppgift anmälan avser.

Om ett anmält organ inte längre uppfyller de krav som gäller för uppgiften, skall anmälan återkallas. Beslut om återkallande fattas av regeringen.

SFS 1995:1021

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter i fråga om organ som skall anmälas enligt 3 §.

SFS 1997:1235

Riksprovplatser

[har upphävts genom lag (1997:1235).]

SFS 1997:1235

[har upphävts genom lag (1997:1235).]

SFS 1997:1235

[har upphävts genom lag (1997:1235).]

SFS 1997:1235

[har upphävts genom lag (1997:1235).]

SFS 1997:1235

[har upphävts genom lag (1997:1235).]

SFS 1997:1235

Riksmätplatser och laboratorier för mätning

Med riksmätplats avses ett organ som enligt denna lag har utsetts

att för viss storhet officiellt svara för sådan mätning som i förhållande till nationella mätnormaler eller vetenskapligt definierade måttenheter säkerställer riktigheten av mätningar som utförs inom landet,

att se till att dessa mätnormaler och måttenheter är anknutna till internationellt antagna enheter.

En riksmätplats utses av regeringen för en eller flera storheter.

Laboratorier som bedriver mätteknisk verksamhet kan ackrediteras enligt denna lag att utföra mätning som inte skall utföras vid en riksmätplats.

Ackreditering genom Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Rubriken har denna lydelse enligt lag 1995:1021. SFS1992-1119

Med ackreditering avses i denna lag en förklaring att ett organ är kompetent att utföra den verksamhet som ackrediteringen avser.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll handhar ackreditering av

  1. laboratorier för provning eller mätning,

  2. certifieringsorgan för certifiering av produkter, ledningssystem eller personal,

  3. besiktningsorgan för besiktning eller liknande kontroll.

Vid ackreditering skall tillämpliga europeiska eller internationella standarder iakttas.

Organ, som skall medverka i viss författningsreglerad teknisk kontroll eller liknande verksamhet, får ackrediteras även enligt föreskrifter som meddelas särskilt för detta ändamål av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 2005:780

Beslut om ackreditering meddelas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll för viss tid eller tills vidare. Beslutet skall ange de villkor som skall gälla för verksamheten.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får återkalla en ackreditering, om det ackrediterade organet inte längre uppfyller fordringarna för ackreditering eller i något väsentligt hänseende bryter mot de villkor som gäller för verksamheten.

SFS 1995:1021

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om ackreditering.

Tillsyn

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll utövar tillsyn över verksamhet som avses i denna lag eller i de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

SFS 1995:1021

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har rätt att hos de organ som omfattas av tillsynen på begäran få tillträde till lokaler samt upplysningar och handlingar i den utsträckning som behövs för tillsynen.

SFS 1995:1021

Avgifter m. m.

Riksmätplatser får ta ut avgift för att täcka kostnaderna för utförda mätningar enligt vad regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer närmare föreskriver.

SFS 1997:1235

Ackrediterade organ skall betala avgift till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll för att täcka kostnaderna för ackrediteringen och tillsynen.

Organ som bedöms enligt 4 § andra stycket skall betala avgift till styrelsen för bedömningen och tillsynen.

SFS 1997:1235

[har upphävts genom lag (1997:1235).]

SFS 1997:1235

Sekretess

Den som har tagit befattning med ett ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

SFS 2009:452

Överklagande m. m.

Beslut av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt 15 och 20 §§ och om åtgärd enligt 18 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Bestämmelserna i 23–25 §§ förvaltningslagen (1986:223) om hur beslut överklagas skall tillämpas också i fråga om beslut enligt 9 § av bolag eller annan juridisk person.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 1998:388

Om Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll återkallar en ackreditering enligt 15 § andra stycket får styrelsen besluta att återkallelsen skall gälla med omedelbar verkan.

SFS 1995:1021

Godtagande av vissa utländska provningsresultat m.m.

[Upphävd g. (2003:777).]

SFS 2003:777

[Upphävd g. (2003:777).]

SFS 2003:777

[Upphävd g. (2003:777).]

SFS 2003:777

[Upphävd g. (2003:777).]

SFS 2003:777

[Upphävd g. (2003:777).]

SFS 2003:777

[Upphävd g. (2003:777).]

SFS 2003:777

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1119

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Vid ikraftträdandet skall lagen (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning upphöra att gälla.

2. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som ersatts genom en föreskrift i denna lag tillämpas i stället den nya föreskriften.

3. Bestämmelser om riksprovplatser, riksmätplatser och ackrediterade organ tillämpas även på organ som vid ikraftträdandet är riksprovplats, riksmätplats eller ackrediterat organ enligt motsvarande äldre bestämmelser.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1993:1646.)

SFS 1995:1021

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1997:1235

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:388

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1998 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet har meddelats dessförinnan.

SFS 2003:777

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2005:780

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2009:452

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.