Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

Denna lag upphör enligt Lag (2018:125) att gälla den 21 april 2018.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2018:125).

Utfärdad: 1992-12-17

Lagens tillämpningsområde m. m.

1 §

Genom lagen genomförs rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning1) .

1)

EGT L 399, 30.12.1989, s. 18 (Celex 31989L0686).

SFS 2004:460

2 §

Lagen gäller personlig skyddsutrustning som konsumenter i inte obetydlig omfattning utnyttjar eller kan komma att utnyttja för privat bruk.

Med personlig skyddsutrustning avses i lagen varor som är avsedda att ensamma eller i förening med andra varor bäras eller hållas av en person till skydd mot hälso- och säkerhetsrisker.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att lagen inte skall gälla vissa slag av personlig skyddsutrustning.

Krav på personlig skyddsutrustning

4 §

En näringsidkare får tillhandahålla personlig skyddsutrustning bara om den uppfyller sådana krav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer och som avser

  1. skydd för hälsa och säkerhet,

  2. utformning,

  3. märkning och annan produktinformation.

Vad som sägs om tillhandahållande av personlig skyddsutrustning gäller även erbjudande om och upplåtelse av nyttjanderätt till sådan utrustning.

Tillsyn m. m.

5 §

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller av ett bemyndigande enligt den utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

6 §

En näringsidkare är skyldig att på anmaning av tillsynsmyndigheten

  1. lämna tillsynsmyndigheten tillträde till utrymmen där personlig skyddsutrustning förvaras,

  2. lämna de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen.

Om en anmaning enligt första stycket inte följs, får tillsynsmyndigheten förelägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

7 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  1. kontroll av att en personlig skyddsutrustning uppfyller sådana krav som har föreskrivits med stöd av 4 §.

  2. skyldighet för en näringsidkare att betala kostnader för provtagning och undersökning av prover.

7 a §

Om en personlig skyddsutrustning som avses i 2 § har CE-märkts trots att den inte överensstämmer med de krav som gäller för CE-märkning, får tillsynsmyndigheten, om rättelse inte vidtagits enligt 16 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, förelägga tillverkare, importör eller den som saluför varan att

  1. upphöra med att föra ut varan på marknaden, eller

  2. återkalla varan.

Föreläggandet får förenas med vite. Tillsynsmyndigheten får bestämma att ett sådant beslut ska gälla omedelbart.

Ett föreläggande får inte avse en varas bristande säkerhet.

SFS 2011:798

Produktsäkerhetslagens tillämplighet

8 §

Produktsäkerhetslagen (2004:451) skall tillämpas i fråga om sådana varor som omfattas av denna lag.

SFS 2004:460

Sanktionsavgifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2004-0460

9 §

En näringsidkare skall åläggas att betala en sanktionsavgift, om näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot 4 §.

I fråga om sanktionsavgift enligt första stycket tillämpas 37 § andra stycket och 38–43 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451).

SFS 2004:460

10 §

[Upphävd g Lag (2004:460).]

SFS 2004:460

11 §

[Upphävd g Lag (2004:460).]

SFS 2004:460

12 §

[Upphävd g Lag (2004:460).]

SFS 2004:460

Överklagande

13 §

Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt 6 eller 7 a § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 1998:171

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1326

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

(Lagen 1992:1326 har enligt förordning 1993:1646 trätt i kraft d. 1 jan. 1994.)

SFS 1998:171

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 1998.

2. Ett föreläggande enligt 7 a § första stycket 2 får inte avse en vara som förts ut på marknaden före d. 1 juni 1998.

SFS 2004:460

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

2. De äldre bestämmelserna i 8 § gäller fortfarande när det är fråga om varor som har tillhandahållits före ikraftträdandet.

3. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol och som inte gäller ansvar eller förverkande prövas enligt äldre bestämmelser.

SFS 2011:798

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2011.