Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Utfärdad: 1992-12-17

Skyldigheter i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-0362

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om kommunikationer eller näringsverksamhet eller skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, meddela föreskrifter om

 1. krav på egenskaper hos eller användning av utrustning för att den ska kunna fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning (elektromagnetisk kompatibilitet),

 2. kontroll och märkning av utrustning med avseende på dess elektromagnetiska kompatibilitet,

 3. information som ska följa med utrustning och som avser uppgifter

  1. av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet, och

  2. om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till ett land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

 4. skyldighet att bedriva skadeförebyggande arbete och vidta åtgärder när det finns anledning att anta att utrustning inte överensstämmer med de krav som följer av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

SFS 2016:362

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynsmyndighetens verksamhet enligt denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Av lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn framgår att föreskrifter om avgifter för marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 får meddelas.

SFS 2022:1110

Tillsyn

Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag följs.

SFS 2016:362

Tillsynsmyndigheten har rätt att i den utsträckning som behövs för tillsynen

 1. få del av upplysningar och handlingar,

 2. hos den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning, få tillgång till utrustning för att kontrollera den, och

 3. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § nu 5 §.

SFS 2016:362

Om tillsynsmyndigheten inte får del av handlingar, tillgång till utrustning eller tillträde till ett område, en lokal eller ett utrymme trots att myndigheten har rätt till det enligt 3 §, får Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning efter ansökan av tillsynsmyndigheten.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § nu 6 §.

SFS 2016:362

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning skall

 1. ersätta tillsynsmyndigheten för kostnader för kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen inte uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet, eller

 2. få ersättning för kostnader i samband med kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §. Förutv. 5 § nu 9 §.

SFS 2016:362

Om det är påkallat från skyddssynpunkt får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall efterlevas.

Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §. Förutv. 6 § nu 10 §.

SFS 2016:362

Marknadskontroll

Rubriken införd g. Lag 2022:1110. SFS2022-1110

Bestämmelser om marknadskontroll finns i förordning (EU) 2019/1020.

Den myndighet som regeringen bestämmer är marknadskontrollmyndighet.

SFS 2022:1110

Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har marknadskontrollmyndigheten befogenhet

 1. att enligt artikel 14.4 a–14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska tillhandahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,

 2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter,

 3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel,

 4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,

 5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk,

 6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,

 7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varuprover, och

 8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska avlägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.

När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte längre ska gälla.

SFS 2022:1110

Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att förordning (EU) 2019/1020 ska följas.

SFS 2022:1110

Ett beslut om föreläggande enligt 6 b eller 6 c § får förenas med vite.

SFS 2022:1110

Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten lämna den hjälp som behövs för att marknadskontrollmyndigheten ska kunna vidta åtgärder enligt 6 b §.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

 2. det annars finns synnerliga skäl.

SFS 2022:1110

Den som har tagit befattning med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

SFS 2022:1110

Sanktionsavgift

Rubriken införd g. SFS2016-0362

Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska betalas av den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 7 § nu 11 §.

SFS 2016:362

Frågor om att ta ut en sanktionsavgift prövas av förvaltningsrätt efter ansökan av tillsynsmyndigheten. Ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets tillsynsmyndigheten ligger.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 8 § nu 12 §.

SFS 2016:362

Ansvarsbestämmelser

Rubriken har denna placering enl. SFS2016-0362

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 1 §.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 §.

SFS 2016:362

Ansvar enligt 9 § ska inte dömas ut om

 1. gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller överträdelsen är ringa, eller

 2. gärningen omfattas av bestämmelser om sanktionsavgift enligt 7 §.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 6 §.

SFS 2016:362

Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 §.

SFS 2016:362

Överklagande och verkställighet

Rubriken har denna placering enl. SFS1992-1512

En tillsynsmyndighets eller en marknadskontrollmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut om förbud enligt 6 § och beslut enligt 6 b eller 6 c § gäller omedelbart och får verkställas utan hinder av att det inte fått laga kraft.

SFS 2022:1110

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1512

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1993:1646.)

SFS 1995:1725

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

SFS 1999:1378

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2007:352

Denna lag träder i kraft d. 20 juli 2007.

SFS 2016:362

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2016.

SFS 2021:756

Denna lag träder i kraft d. 15 juli 2021.

SFS 2022:1110

Denna lag träder i kraft d. 25 juli 2022.