Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Utfärdad: 1992-12-17

Skyldigheter i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-0362

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om kommunikationer eller näringsverksamhet eller skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, meddela föreskrifter om

 1. krav på egenskaper hos eller användning av utrustning för att den ska kunna fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning (elektromagnetisk kompatibilitet),

 2. kontroll och märkning av utrustning med avseende på dess elektromagnetiska kompatibilitet,

 3. information som ska följa med utrustning och som avser uppgifter

  1. av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet, och

  2. om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till ett land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

 4. skyldighet att bedriva skadeförebyggande arbete och vidta åtgärder när det finns anledning att anta att utrustning inte överensstämmer med de krav som följer av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

SFS 2016:362

1 a §

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynsmyndighetens verksamhet enligt denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

SFS 2021:756

Tillsyn

2 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag följs.

SFS 2016:362

3 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att i den utsträckning som behövs för tillsynen

 1. få del av upplysningar och handlingar,

 2. hos den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning, få tillgång till utrustning för att kontrollera den, och

 3. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

SFS 2016:362

4 §

Om tillsynsmyndigheten inte får del av handlingar, tillgång till utrustning eller tillträde till ett område, en lokal eller ett utrymme trots att myndigheten har rätt till det enligt 3 §, får Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning efter ansökan av tillsynsmyndigheten.

SFS 2016:362

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning skall

 1. ersätta tillsynsmyndigheten för kostnader för kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen inte uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet, eller

 2. få ersättning för kostnader i samband med kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet.

SFS 2016:362

6 §

Om det är påkallat från skyddssynpunkt får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall efterlevas.

Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.

SFS 2016:362

Sanktionsavgift

Rubriken införd g. SFS2016-0362

7 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska betalas av den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §.

SFS 2016:362

8 §

Frågor om att ta ut en sanktionsavgift prövas av förvaltningsrätt efter ansökan av tillsynsmyndigheten. Ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets tillsynsmyndigheten ligger.

SFS 2016:362

Ansvarsbestämmelser

Rubriken har denna placering enl. SFS2016-0362

1 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 1 §.

SFS 2016:362

10 §

Ansvar enligt 9 § ska inte dömas ut om

 1. gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller överträdelsen är ringa, eller

 2. gärningen omfattas av bestämmelser om sanktionsavgift enligt 7 §.

SFS 2016:362

11 §

Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

SFS 2016:362

Överklagande och verkställighet

Rubriken har denna placering enl. SFS1992-1512

12 §

En tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut om förbud gäller omedelbart och får verkställas utan hinder av att det inte vunnit laga kraft.

SFS 2016:362

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1512

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1993:1646.)

SFS 1995:1725

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

SFS 1999:1378

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2007:352

Denna lag träder i kraft d. 20 juli 2007.

SFS 2016:362

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2016.

SFS 2021:756

Denna lag träder i kraft d. 15 juli 2021.