Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:46) med instruktion för Statens institut för regionalforskning

Denna förordning har enligt förordning (2000:1133) upphört att gälla den 1 januari 2001.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2000:1133).

Utfärdad: 1993-01-28

Uppgifter

1 §

Institutet har till uppgift att initiera och samordna forskning om regional utveckling samt sprida kunskap om resultat och erfarenheter av sådan forskning.

Institutet får dessutom mot ersättning utföra andra uppdrag.

SFS 1995:1330

2 §

Institutet skall särskilt

  1. upprätta och i samverkan med universitet, högskolor, forskningsinstitutioner och enskilda i och utanför Sverige genomföra forskningsprogram om regional utveckling,

  2. genom publicering och på andra sätt sprida kunskap om resultat och erfarenheter av forskning om regional utveckling.

SFS 1995:1330

Verksförordningens tillämpning

3 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet med undantag av 5, 19, 20 och 34 §§.

SFS 1995:1330

Myndighetens ledning

Styrelsen och dess uppgifter

6 §

Styrelsen skall, utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322), besluta i sådana frågor som avses i 19 § i samma förordning.

SFS 1995:1330

7 §

[har upphävts genom förordning (1995:1330).]

SFS 1995:1330

8 §

[har upphävts genom förordning (1995:1330).]

SFS 1995:1330

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:46

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 1993.

SFS 1995:1330

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.