Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:654) med instruktion för Språk- och folkminnesinstitutet

Denna förordning har enligt F (2006:888) upphört att gälla den 1 juli 2006.

Utfärdad: 1993-06-10

Övergripande mål

1 §

Språk- och folkminnesinstitutet har till uppgift att på vetenskaplig grund öka kunskaperna om dialekter, folkminnen, namn m.m. i Sverige samt att vidmakthålla, levandegöra och sprida detta kulturarv.

SFS 1999:564

Uppgifter m. m.

2 §

Myndigheten skall särskilt samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och ge ut material om dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn.

Myndigheten skall avge yttranden i ärenden om fastställande av ortnamn, granska förslag till namn på allmänna kartor samt yttra sig i frågor som gäller personnamn.

SFS 1999:564

2 a §

Myndigheten skall ta betalt för de publikationer som framställs samt för sådan undervisning och sådana särskilda visningar som myndigheten ordnar, enligt grunder som myndigheten föreskriver efter samråd med Ekonomistyrningsverket och i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191).

SFS 1999:564

2 b §

Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten skall myndigheten efter samråd med Ekonomistyrningsverket och i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) ta ut full kostnadstäckning.

SFS 1999:564

Verksförordningens tillämpning

3 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket samt 19, 20, 30 och 33 §§.

SFS 1999:564

Myndighetens ledning

4 §

Institutets direktör är chef för myndigheten.

Styrelsen

5 §

Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter, direktören medräknad. Direktören är styrelsens ordförande.

SFS 1996:294

Organisation

6 §

[har upphävts genom förordning (1996:294).]

SFS 1996:294

Personalföreträdare

7 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten.

SFS 1999:564

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 §

Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta om arbetets vetenskapliga inriktning och i sådana personalfrågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen.

SFS 1999:564

Anställningar m.m.

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1996:294. SFS1993-0654

9 §

Direktören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

Andra anställningar beslutas av myndigheten.

SFS 1999:564

10 §

[har upphävts genom förordning (1999:564).]

SFS 1999:564

Övrigt

11 §

[har upphävts genom förordning (1999:564).]

SFS 1999:564

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:654

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993, då förordningen (1988:969) med instruktion för Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv skall upphöra att gälla.

SFS 1996:294

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 1996.

SFS 1998:463

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 1999:564

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.