Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:99) om vatten- och värmemätare

Rubriken har denna lydelse enl. F 1999:929.

Utfärdad den 17 mars 1994.

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller mätare som

  1. en leverantör använder för att mäta hushållsförbrukning av vatten (vattenmätare) och

  2. en leverantör använder för att mäta hushållsförbrukning av värmeenergi (värmemätare).

SFS 1999:929

Krav på mätnoggrannhet m. m.

Vattenmätare och värmemätare skall ha en mätnoggrannhet som är rimlig med hänsyn till kostnader och teknisk utveckling. Mätaren skall också vara lätt att avläsa.

SFS 1999:929

Bedömning av överensstämmelse

För att en mätare skall få användas enligt 1 § skall den ha genomgått bedömning av överensstämmelse enligt föreskrivna krav.

SFS 2002:24

Användning

En mätare får tas i bruk av mätaranvändaren endast om den uppfyller kraven i 2 § och har genomgått föreskrivet förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 3 §.

SFS 1997:1022

En mätaranvändare skall se till att mätare som har tagits i drift uppfyller föreskrivna krav. Mätaranvändaren skall med vissa tidsintervall se över alla mätare i drift (mätarrevision).

SFS 1997:1022

Rätt till utbyte av mätare

Om en mätaranvändare inte ser över en mätare inom föreskriven tid för mätarrevision, har abonnenten rätt att på mätaranvändarens bekostnad få den utbytt.

SFS 1997:1022

Bemyndiganden

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela

  1. närmare föreskrifter om utförande och egenskaper som krävs för att mätaren skall uppfylla kraven i 2 §,

  2. närmare föreskrifter om bedömning av överensstämmelse enligt 3 § och mätarrevision enligt 5 § samt

  3. föreskrifter för verkställighet av denna förordning.

SFS 2006:322

Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med EES-avtalet får Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll genom föreskrift eller särskilt beslut medge undantag från denna förordning.

SFS 2006:322

Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon samt i denna förordning utövas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

Bestämmelser om befogenheter vid sådan tillsyn finns i 5 och 6 §§ lagen om måttenheter, mätningar och mätdon.

SFS 2006:322

Tillsynen skall huvudsakligen inriktas på mätaranvändarnas egenkontroll.

SFS 1997:1022

Överklagande

Bestämmelser om överklagande av tillsynsmyndighets beslut finns i 7 § lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:99

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare.

3. I fråga om elmätare som tagits i drift före d. 1 juli 1980 och inte därefter undergått mätarrevision tillämpas inte 5 § i fråga om skyldigheten att företa mätarrevision förrän mätaren första gången efter ikraftträdandet har genomgått sådan revision och åter tagits i bruk, dock senast d. 1 juli 1998.

SFS 1997:1022

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1999:929

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 1999.

SFS 2002:24

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2002.

SFS 2006:322

Denna förordning träder i kraft d. 30 okt. 2006.