Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:801) om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder

Denna förordning upphör enligt F (2010:1173) att gälla vid utgången av 2010.

Utfärdad den 8 juni 1995.
Utkom från trycket den 21 juni 1995

Allmänna bestämmelser

1 §

Enligt denna förordning lämnas statsbidrag (investeringsbidrag) i syfte att främja tidigareläggning av nyproduktion av bostäder för att minska risken för brist på bostäder och motverka att nödvändig produktionskapacitet för bostadsbyggande slås ut.

2 §

Bidrag lämnas för projekt för vilka inte annat statligt investeringsbidrag kan erhållas.

Om huset i färdigt skick innehåller både bostäder och andra utrymmen, lämnas bidrag till den del som avser bostäder. Med bostäder avses sådana utrymmen som anges i 2 § förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention.

3 §

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Förutsättningar för bidrag

4 §

För bidrag krävs att

  1. projektet får stöd enligt förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention,

  2. arbeten på eller leveranser av förtillverkade byggelement till bygg platsen utförs under tiden den 20 april 1995-den 31 december 1996,

  3. den som utför arbetet eller tillverkar byggelement innehar F-skattebevis eller, i fråga om utländska företagare eller företag, visar upp intyg eller annan handling på att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt är underkastad motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter som den som här i landet innehar F-skattebevis,

  4. ansökan om bidrag för projektet kommer in till bidragsmyndigheten senast den 1 oktober 1995, och

  5. projektet slutförs senast vid utgången av juni 1997.

Bidragets storlek

5 §

Bidrag lämnas med 10 procent av det bidragsunderlag för räntesubventioner som beräknas enligt 10 § förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention.

Om arbetena eller leveranserna av förtillverkade byggelement endast delvis utförs under den tid som anges i 4 § 2 eller om arbetena eller tillverkningen av levererade byggelement endast delvis utförs av sådana företagare eller företag som avses i 4 § 3, beräknas bidraget på den del av bidragsunderlaget enligt första stycket som bedöms svara mot dessa arbeten och leveranser.

Förfarandet i bidragsärenden

6 §

Ansökan om bidrag skall göras hos länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. Länsstyrelsen prövar om projektet skall ha rätt till bidrag och beslutar vid bifall att bidrag skall lämnas under angivna förutsättningar.

Bidrag betalas ut efter särskild begäran hos länsstyrelsen sedan projektet har slutförts. Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis, om projektet

  1. inte uppfyller de krav som uppställts för bidrag eller

  2. inte har påbörjats inom den tid som angetts i beslutet och det inte finns särskilda skäl att medge anstånd med påbörjandet.

Om förutsättningarna för bidrag har uppfyllts, skall länsstyrelsen besluta om att utbetalning skall ske med belopp som följer av 5 §.

Hur bidraget utbetalas

7 §

Utbetalningen av bidraget verkställs av Boverket.

Bidrag betalas ut till den som äger huset vid tidpunkten för utbetalningen. Mottagaren av bidraget skall förbinda sig att under en tid av tio år, räknat från dagen för utbetalningen, inte använda de utrymmen som bidraget avser för annat ändamål än som förutsattes när bidraget beviljades och inte heller under denna tid överlåta det eller de hus som innehåller dessa utrymmen till någon som avser att använda utrymmena för annat ändamål.

Ansökan om utbetalning av bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 december 1997.

SFS 1996:1374

Särskilda uppgifter för Boverket

8 §

Boverket får meddela föreskrifter om förfarandet i bidragsärenden och om tidpunkten då ett projekt som beviljas bidrag skall vara påbörjat.

Boverket skall utöva tillsyn över bidragsverksamheten.

Återkrav av bidrag

9 §

Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag helt eller delvis, om

  1. den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidrag lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

  2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller

  3. bostadslägenheterna eller andra utrymmen för vilka bidrag har lämnats används för annat ändamål inom den tid som anges i 7 §.

Om den som mottagit bidraget har överlåtit huset och det därefter används för annat ändamål än som förutsattes, skall bidraget dock återkrävas endast om bidragsmottagaren insett eller borde ha insett att huset skulle komma att användas för annat ändamål.

10 §

Boverket får helt eller delvis befria bidragsmottagaren från återbetalningsskyldighet enligt 9 §, om det finns särskilda skäl med hänsyn till omständigheterna kring den felaktiga utbetalningen eller till bidragsmottagarens ekonomiska situation.

Överklagande

11 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Boverket.

Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 1998:1167

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:801

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1996:1374

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:1167

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2010:1173

(Utkom d. 23 nov. 2010.)