Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:806) om statligt investeringsbidrag till installation av ackumulatortank i en- eller tvåbostadshus

Denna förordning upphör enligt F (2010:1174) att gälla vid utgången av 2010.

Utfärdad den 8 juni 1995
Utkom från trycket den 21 juni 1995

Allmänna bestämmelser

1 §

Enligt denna förordning lämnas statsbidrag (investeringsbidrag) för installation av ackumulatortank i en- eller tvåbostadshus i syfte att minska utsläppen av farliga ämnen för hälsa och miljö vid eldning med fasta bränslen.

2 §

Bidrag lämnas i den utsträckning som det finns medel inom en ram av 60 000 000 kronor.

Förutsättningar för bidrag

3 §

För bidrag krävs att

  1. huset är avsett som bostad för permanent bruk och används för det ändamålet,

  2. installationen av ackumulatortank avser anslutning till den befintliga huvudsakliga uppvärmningskällan i huset och att denna eldas med fasta bränslen,

  3. den som utför installationen innehar F-skattebevis eller, i fråga om utländska företagare eller företag, visar upp intyg eller annan handling som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registering eller på annat sätt är underkastad motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter som den som här i landet innehar F-skattebevis,

  4. installationen inte påbörjas före den 1 juli 1995 och att den slutförs senast den 31 december 1996,

  5. ansökan om bidrag för installationen kommer in till bidragsmyndigheten senast den 31 december 1996,

  6. det för installationen inte betalas ut annat statligt investeringsbidrag.

Bidragets storlek, ansökningsförfarandet och föreskrifter

4 §

Bidrag lämnas med 30 procent av de sammanlagda fakturerade kostnaderna för arbete, material och transporter.

I kostnaderna som utgör underlag för bidrag får inte kostnaderna för tillbyggnad av hus räknas in.

Boverket får meddela föreskrifter om de övriga villkor som skall gälla för bidrag.

5 §

Ärenden om bidrag handläggs av Boverket och länsstyrelserna. Anx sökan om bidrag görs hos länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen.

Beslut om och utbetalning av bidrag

6 §

Länsstyrelsen beslutar om bidrag samt om utbetalning av bidrag sedan installationen i enlighet med ansökan slutförts.

Bidrag betalas ut av Boverket.

Bidrag betalas ut till den som äger huset vid tidpunkten för utbetalningen.

Tillsyn

7 §

Boverket har tillsyn över bidragsverksamheten.

Återkallelse av beslut och återkrav av bidrag

8 §

Ett beslut om att bidrag beviljats skall återkallas helt eller delvis, om installationen när den slutförts inte uppfyller de krav som ställs för bidrag.

9 §

Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag helt eller delvis, om

  1. den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

  2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

10 §

Boverket får helt eller delvis efterskänka återbetalningsskyldighet enligt 9 §, om det finns särskilda skäl med hänsyn till omständigheterna kring den felaktiga utbetalningen eller till bidragstagarens ekonomiska situation.

Överklagande

11 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Boverket.

Boverkets beslut får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:806

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 2010:1174

(Utkom d. 23 nov. 2010.)