Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:1091) om schablonersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar som första gången togs emot i en kommun under åren 1994 och 1995

Denna förordning har enligt förordning (1995:1091) upphört att gälla vid utgången av juni månad 1997.

1 §

I denna förordning meddelas särskilda föreskrifter om den schablonersättning som skall lämnas till kommuner för utlänningar som omfattas av 3 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m. m. och som första gången mottagits i en kommun under åren 1994 och 1995.

2 §

Vid beräkning och utbetalning av schablonersättning för utlänningar som avses i 1 § skall 10--14 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m. m. tillämpas i den lydelse de hade före den 1 januari 1996, om inte avvikande föreskrifter meddelas i denna förordning.

För utbetalningar av schablonersättning efter den utbetalning som skall göras i mars 1996 och som avser tid före den 1 januari 1996 gäller bestämmelserna i 3 §. Vid tillämpningen av 3 § skall skattemyndigheternas personband utgöra underlag vid bedömningen av i vilken kommun utlänningarna är folkbokförda.

3 §

För de utlänningar som den 1 oktober 1996 fortfarande är folkbokförda i samma kommun som de var folkbokförda i den 1 januari samma år skall schablonersättningen bestämmas utifrån förutsättningen att utlänningarna kommer att vara folkbokförda i den kommunen under resten av den tid för vilken ersättning kan lämnas.

För de utlänningar som den 1 oktober 1996 inte längre är folkbokförda i den kommun som de var folkbokförda i den 1 januari samma år skall schablonersättningen bestämmas utifrån förutsättningen att utlänningarna även fortsättningsvis kommer att vara folkbokförda i samma kommun som de var folkbokförda i den 1 oktober 1996 under resten av den tid för vilken ersättning kan lämnas.

Den schablonersättning som räknas fram enligt första och andra stycket skall betalas ut i november 1996. Detsamma gäller schablonersättning som enligt 12--13 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m. m. i bestämmelsernas lydelse före den 1 januari 1996 skall lämnas för utlänningar som den 1 oktober 1996 är folkbokförda i en annan kommun än den som de var folkbokförda i den 1 januari 1996.