Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet

Denna förordning upphör enligt F (2008:762) att gälla den 1 november 2008.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2008:762).

Utfärdad den 30 november 1995.
Utkom från trycket den 11 december 1995

Inledande bestämmelser

1 §

För att främja teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet lämnar Verket för innovationssystem i mån av tillgång på medel stöd enligt denna förordning.

Frågor om stöd i form av garantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. För garantier gäller även vad som föreskrivs om kreditgarantier i garantiförordningen (1997:1006).

För stöd inom ramen för det av riksdagen beslutade energiforskningsprogrammet gäller förordningen (1998:222) om statligt stöd till energiforskning.

SFS 2001:537

1 a §

Även länsstyrelsen får lämna stöd enligt denna förordning. Vad som enligt förordningen gäller för Verket för innovationssystem skall då, med undantag för 18 §, tillämpas på länsstyrelsen.

Stöd enligt första stycket får till ett och samma företag under en följd av tre år uppgå till högst 100 000 euro och lämnas med de begränsningar som följer av Europeiska gemenskapernas kommissions meddelande om försumbart stöd.

I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i denna bestämmelse i stället gälla självstyrelseorganet. I Gotlands län och Kalmar län skall vad som sägs om länsstyrelsen i denna bestämmelse i stället gälla samverkansorganet.

SFS 2004:1373

1 b §

[Upphävd g. F (2004:1373).]

SFS 2004:1373

2 §

I förordningen avses med

grundforskning: sådan forskning som syftar till en utvidgning av allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till industriella eller kommersiella syften,

industriell grundforskning: teoretiska arbeten eller praktiska försök vars mål är att uppnå ny eller förbättrad förståelse för vetenskapens lagar och teknik som kan tillämpas inom industrin eller i ett enskilt företags verksamhet,

tillämpad forskning och utveckling: undersökningar och praktiska försök baserade på resultat av industriell grundforskning för att vinna nya kunskaper i syfte att enklare uppnå speciella praktiska mål, såsom utvecklande av nya produkter, produktionsprocesser eller tjänster.

SFS 2004:1233

2 a §

Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag

 1. har färre än 250 anställda, och

 2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år.

SFS 2004:1233

2 b §

Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag som ägs av

 1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,

 2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,

 3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller

 4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

SFS 2007:576

2 c §

Med anknutna företag avses företag där

 1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i ett annat företag,

 2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan,

 3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar, eller

 4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som avses i första stycket 1–4 med ett annat företag genom

 1. ett eller flera andra företag,

 2. de investerare som avses i 2 b § andra stycket, eller

 3. en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande marknader.

SFS 2004:1233

2 d §

Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små och medelstora företag enligt 2 a § endast om de kontrolleras av offentliga organ som anges i 2 b § andra stycket 1, 3 eller 4.

SFS 2004:1233

3 §

Stöd lämnas som bidrag, lån, garanti, projektförsäkring, uppdrag eller beställning. Stöd får även ges i form av stipendier eller pris till enskilda personer, om detta är lämpligare med hänsyn till syftet med stödet.

Ges stödet i sådan form att Verket för innovationssystem kan förfoga över resultat av arbetet, skall särskild uppmärksamhet riktas på frågan hur detta bäst skall nyttiggöras. Verket bör undvika att inneha äganderätten till sådana resultat.

SFS 2000:1185

4 §

Stöd får endast avse

 1. personalkostnader, beräknade som summan av det totala belopp som behövs för att genomföra projektet,

 2. övriga driftskostnader, såsom materialkostnader och lager, beräknade som summan av det totala belopp som behövs för att genomföra projektet,

 3. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet,

 4. kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt

 5. övriga omkostnader som uppstår till följd av projektet.

Särskilda bestämmelser om stöd

5 §

Stöd ges till verksamhet avseende teknisk forskning och utveckling och nyttiggörande av sådana resultat. Den som ansöker om stöd enligt denna förordning skall i samband med ansökan upplysa om annan offentlig finansieringshjälp som har sökts eller erhållits för samma ändamål. Även i de fall stöd lämnas utan föregående ansökan skall stödmottagaren lämna sådana upplysningar.

Vid beslut om stöd skall Verket för innovationssystem beakta möjligheterna att projektet kan genomföras med åsyftat resultat och möjligheterna att nyttiggöra resultatet.

SFS 2000:1185

6 §

Stöd till grundforskning får motsvara hela kostnaden för projektet. Stöd till industriell grundforskning får lämnas med högst 50 procent av bruttokostnaden. För stöd som avser tillämpad forskning och utveckling gäller att det får lämnas med högst 25 procent av bruttokostnaden när det lämnas som bidrag och med högst 40 procent av bruttokostnaden i de fall det skall återbetalas och stödmottagaren kan befrias från återbetalningsskyldighet endast om det saknas förutsättningar för att utnyttja projektets resultat lönsamt. Lämnas stödet till små och medelstora företag får de angivna stödnivåerna utökas med 10 procentenheter.

Om stöd lämnas till mottagare i geografiskt stödområde, får stödnivåerna i första stycket utökas med 2,5 procentenheter när stödet lämnas till små och medelstora företag och med 5 procentenheter i övriga fall.

Vid bestämningen av de i första stycket angivna stödnivåerna skall hänsyn även tas till annat offentligt finansieringsstöd som kan ha lämnats för samma ändamål. Det sammanlagda stödet får inte överstiga de angivna nivåerna.

7 §

De i 6 § angivna stödnivåerna får överskridas om

 1. det sammanlagda stöd som lämnas till ett företag under en följd av tre år inte överstiger 100 000 euro och lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens meddelande om försumbart stöd1) , eller

  1)

  EGT C 68, 6.3.1996, s. 9 (Celex 396Y0306.01)

 2. stödet inte omfattas av artikel 87.1 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Den under 1 angivna nivån gäller inte om rörelsen bedrivs inom sektorer som omfattas av särskilda branschregler enligt Europeiska gemenskapernas statsstödsregler.

I fråga om stöd som faller under 2 gäller att det får motsvara hela kostnaden för projektet.

SFS 2000:1185

8 §

Stöd skall förenas med de villkor som behövs med hänsyn till ändamålet med verksamheten och i övrigt. Om villkoren innefattar konverteringsrätt till aktier eller optionsrätt till teckning av aktier, får Verket för innovationssystem överlåta sina rättigheter till annan.

SFS 2000:1185

9 §

Lånetid och återbetalningsvillkor skall bestämmas med hänsyn till syftet med lånet, projektets risk, låntagarens ekonomiska ställning och övriga omständigheter. Om återbetalningen inte regleras enligt 10 § skall i förekommande fall ränta tas ut för viss tid och efter en räntesats som fastställs av Verket för innovationssystem.

SFS 2000:1185

10 §

Om det bedöms lämpligt får stöd lämnas med villkor att mottagaren förbinder sig att betala royalty eller annan löpande avgift till stödgivaren. De närmare villkoren bestäms med hänsyn till riskerna för projektet och det beräknade ekonomiska utfallet.

11 §

Verket för innovationssystem får utfästa sig att vid en senare tidpunkt betala ut stöd för ett projekt (projektförsäkring). Vid en utbetalning tillämpas de bestämmelser och villkor som gäller för stöd i övrigt.

SFS 2000:1185

12 §

Den som får projektförsäkringen skall betala en avgift till Verket för innovationssystem. Avgiften skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och beräknade ekonomiska utfall samt de villkor som gäller för projektförsäkringen. Den skall uppgå till ett belopp motsvarande minst en procent per år av det utfästa beloppet så länge försäkringen gäller. Avgiften kan också betalas som royalty eller annan löpande avgift, som är beroende av projektets resultat.

SFS 2000:1185

13 §

Stödmottagaren kan helt eller delvis befrias från sin ersättningsskyldighet enligt 9, 10 och 12 §§ om det uppenbarligen saknas förutsättningar för att utnyttja projektets resultat lönsamt.

Uppsägning och återkrav

14 §

Lån kan sägas upp till omedelbar betalning, bidrag omedelbart krävas tillbaka och en projektförsäkring återtas, om

 1. stödet har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden,

 2. mottagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt de föreskrifter och villkor som gäller för stödet, eller

 3. sådana förhållanden inträffat att mottagaren, med hänsyn till syftet med stödet, inte längre bör få ha kvar det.

Tillsyn m.m.

15 §

Verket för innovationssystem skall följa verksamheten till vilken stöd har lämnats och därvid utöva tillsyn över att föreskrivna villkor följs.

I fråga om garantier bevakas statens rätt av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer.

SFS 2001:537

16 §

Den som utövar verksamhet till vilken stöd lämnas enligt denna förordning skall, enligt vad Verket för innovationssystem närmare föreskriver, lämna verket behövlig redovisning för verksamheten och ge den som verket utser tillfälle att granska verksamheten samt därvid lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

SFS 2000:1185

17 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 2001:537

18 §

Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av Verket för innovationssystem.

Föreskrifter om garantier får meddelas först efter samråd med Riksgäldskontoret.

SFS 2004:1373

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1254

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996, då förordningen (1978:571) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet skall upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om stöd som har beslutats enligt den förordningen.

SFS 1999:21

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1999.

SFS 2000:1185

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:537

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2001.

SFS 2002:848

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2004:1233

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:1373

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2005.

SFS 2007:576

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2007.