Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:173) om Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna

Denna förordning har enligt förordning (1996:173) upphört att gälla vid utgången av år 2000.

1 §

Inom Forskningsrådsnämnden finns Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna.

Institutet har till uppgift att

  • fördela de medel som tilldelats ett miljö- och rymdforskningsprojekt i Kiruna inom ramen för Europeiska unionens regionala utvecklingsprogram för mål 6-området avseende åren 1995–1999,

  • svara för rapportering till bidragsgivarna av dels resultat av forskningen, dels regionalekonomiska effekter av institutets verksamhet,

  • verka för att information om forskningen och forskningsresultaten sprids,

  • planera och förbereda en fortsatt verksamhet efter programtidens utgång, och

  • svara för redovisning och rapportering av verksamheten vid institutet enligt beslut av Övervakningskommittén för mål 6.

2 §

Institutet leds av en styrelse, som består av en ordförande och åtta andra ledamöter. Ordföranden och de andra ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

3 §

Vid institutet finns en föreståndare. Föreståndaren anställs genom beslut av styrelsen för en begränsad tid, dock längst till utgången av år 2000.

4 §

Styrelsen beslutar i frågor som rör budget och verksamhetsplanering samt avger årsredovisning och anslagsframställning till Forskningsrådsnämnden.

Årsredovisningen och anslagsframställningen skall ingå i den årsredovisning respektive anslagsframställning som Forskningsrådsnämnden lämnar till regeringen. Institutets verksamhet skall därvid redovisas särskilt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:173

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 1996 och gäller till utgången av år 2000.