Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:880) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden

Utfärdad den 15 augusti 1996.
Utkom från trycket den 27 augusti 1996

Inledande bestämmelser

För att främja den industriella tillväxten i Sverige får stiftelsen Industrifonden delta i finansieringen av företag enligt denna förordning.

Vid beslut om finansiering till företag som bedriver rörelse inom vissa industriella sektorer skall Europeiska gemenskapens särskilda branschregler beaktas.

Finansiering får ske i form av lån, utvecklingskapital, kreditgaranti eller projektgaranti till små och medelstora företag för utveckling av nya produkter, processer och system samt för marknadssatsningar. Finansiering får ske även i form av medelstillskott till små och medelstora företag genom teckning av aktier och andra typer av andelar för att stärka företagets kapitalbas.

Med små och medelstora företag avses i denna förordning företag som har högst 250 anställda och antingen en årsomsättning på högst 40 miljoner ecu eller en balansomslutning på högst 27 miljoner ecu och som till högst 25 procent ägs av ett eller flera företag som inte motsvarar de här angivna begränsningarna.

Om det finns särskilda skäl, får lån, utvecklingskapital, kreditgaranti eller projektgaranti lämnas även till andra företag än de som anges i andra stycket för utveckling av nya produkter, processer och system.

Finansieringen får avse endast projekt eller verksamheter som bedöms kunna ge företagsekonomisk lönsamhet.

Fonden får inte delta i finansieringen av ett projekt eller en verksamhet med större belopp än som behövs för att syftet med finansieringen skall nås.

Särskilda bestämmelser om lån

Finansiering med lån får ske för

 1. utveckling av ny eller förbättrad teknik samt nya och förbättrade produkter och system,

 2. marknadsföring av nya produkter, processer eller system i tillfälliga projekt,

 3. utbildning av företagets ledning och övrig personal i sådant som ekonomi, ny teknologi, miljö och skydd av immateriella rättigheter.

Lån får inte lämnas med större belopp än vad som motsvarar 50 procent av den beräknade kostnaden för det projekt som lånet avser. Lån till sådana företag som avses i 2 § tredje stycket får dock uppgå till högst 40 procent av den beräknade kostnaden.

Vid bestämningen av de i första stycket angivna nivåerna skall hänsyn tas till annan offentlig finansiering som kan ha lämnats för samma ändamål. Den sammanlagda finansieringen får inte överstiga de angivna nivåerna.

Lån enligt 5 § får endast avse

 1. personalkostnader, beräknade som summan av det totala belopp som behövs för att genomföra projektet,

 2. övriga driftskostnader, såsom materielkostnader och lager, beräknade som summan av det totala belopp som behövs för att genomföra projektet,

 3. instrument, utrustning, mark och byggnader, i den omfattning som tillgångarna utnyttjas uteslutande för projektet,

 4. kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt

 5. övriga omkostnader som uppstår till följd av projektet.

Lån som avser marknadssatsningar får endast avse utgifter av engångskaraktär. Ett sådant lån får inte avse sedvanliga driftskostnader eller andra exportåtgärder än de som är nödvändiga för introduktion av en ny produkt eller av en sedan tidigare tillgänglig produkt på en ny marknad.

Ett lån skall förenas med de villkor som behövs. Säkerhet behöver normalt inte ställas.

Lånetid och återbetalningsvillkor skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och beräknade ekonomiska utfall.

I den mån återbetalningen inte regleras enligt 10 § skall marknadsmässig ränta tas ut på lånet från dagen för utbetalningen. Anstånd med räntebetalningen får lämnas, varvid upplupen ränta läggs till lånebeloppet.

Om det bedöms lämpligt, får återbetalningen av ett lån helt eller delvis ersättas med royalty eller annan löpande avgift. Ersättningen skall bestämmas till lägst det erhållna lånet jämte marknadsmässig ränta.

Återbetalningsskyldigheten kan efterskänkas helt eller delvis, om förutsättningar uppenbarligen saknas för att utnyttja projektets resultat lönsamt.

Särskilda bestämmelser om utvecklingskapital

Finansiering med utvecklingskapital får ske för sådana åtgärder som anges i 5 §.

Utvecklingskapital får inte lämnas med större belopp än vad som motsvarar 50 procent av den beräknade kostnaden för det projekt som avses. Utvecklingskapital till sådana företag som avses i 2 § tredje stycket får dock uppgå till högst 40 procent av den beräknade kostnaden.

Vid bestämningen av de i andra stycket angivna nivåerna skall hänsyn tas till annan offentlig finansiering som kan ha lämnats för samma ändamål. Den sammanlagda finansieringen får inte överstiga de angivna nivåerna.

Utvecklingskapital enligt 12 § får endast avse sådana kostnader som anges i 7 §.

Mottagare av utvecklingskapital skall förbinda sig att ersätta fonden med ett engångsbelopp, royalty eller annan löpande avgift. Ersättningen skall bestämmas till lägst det beviljade utvecklingskapitalet jämte marknadsmässig ränta. De närmare villkoren bestäms med hänsyn till riskerna med projektet och det beräknade ekonomiska utfallet.

Mottagaren kan befrias från sin ersättningsskyldighet, om förutsättningar uppenbarligen saknas för att utnyttja projektets resultat lönsamt.

Ett beslut om att lämna utvecklingskapital skall i övrigt förenas med de villkor som behövs. Säkerhet behöver normalt inte ställas.

Särskilda bestämmelser om kreditgaranti

Kreditgaranti får lämnas för lån hos bankaktiebolag, sparbank, medlemsbank eller annan långivare som fonden godkänner.

Kreditgaranti får inte lämnas för större belopp än vad som motsvarar 70 procent av den beräknade kostnaden för det projekt som garantin avser.

Kreditgarantin får inte omfatta mer än 80 procent av det utestående kreditbeloppet.

I fråga om kreditgaranti skall fonden svara gentemot långivaren såsom för egen skuld.

Till täckning av fondens kostnader för garantigivningen och dess förluster på grund av infriade garantiåtaganden skall den kreditinrättning som beviljar lånet eller låntagaren betala en årlig avgift till fonden. Avgiften, som skall utgöra lägst en procent av utestående belopp, fastställs av fonden.

Som villkor för kreditgaranti från fonden skall gälla att den kreditinrättning som beviljar lånet beaktar fondens intresse som garantigivare och inhämtar anvisningar från fonden, när frågor av betydelse för fondens betalningsansvar på grund av garantiåtagandet uppkommer.

Beslut om kreditgaranti får ändras eller upphävas om kreditinrättningen inte följer föreskrifterna i 18 § andra stycket eller 19 §.

Särskilda bestämmelser om projektgaranti

Fonden får utfästa sig att, om det vid en senare tidpunkt visar sig att det uppenbarligen inte går att utnyttja ett projekts resultat lönsamt, täcka kostnaderna för projektet (projektgaranti).

En projektgaranti skall förenas med de villkor som behövs. Vid en utbetalning skall fonden fastställa vilka av de bestämmelser och villkor som i övrigt gäller för lån eller utvecklingskapital, som skall tillämpas.

Den som får garantin skall betala en avgift till fonden. Avgiften skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och beräknade utfall samt de villkor som gäller för garantin. Den skall uppgå till ett belopp motsvarande minst en procent per år av det utfästa beloppet så länge garantin gäller.

Särskilda bestämmelser om medelstillskott genom aktieteckning m.m.

Medel får tillföras ett företag genom att fonden eller av fonden helt eller delvis ägt bolag i företaget

 1. tecknar aktier,

 2. tecknar konvertibla skuldebrev,

 3. tecknar andelar i handels- eller kommanditbolag,

 4. förvärvar förlagsinsatser i ekonomiska föreningar, eller

 5. tecknar och förvärvar andra liknande finansiella instrument.

Fonden får teckna aktier enligt 1 endast om särskilda skäl föreligger.

Teckning och förvärv enligt första stycket får endast ske på marknadsmässiga villkor och när ett sådant förfarande i väsentlig utsträckning bidrar till att lösa ett företags kapitalbehov.

Uppsägning och återkrav

Ett lån kan sägas upp till omedelbar betalning, utvecklingskapital omedelbart krävas åter och en projektgaranti återtas, om

 1. mottagaren genom en oriktig eller vilseledande uppgift har föranlett att finansiering har lämnats,

 2. mottagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt de föreskrifter och villkor som gäller för finansieringen, eller

 3. sådana förhållanden inträffat att mottagaren, med hänsyn till syftet med finansieringen, uppenbarligen inte längre bör få behålla den lämnade finansieringen.

Förfarandet m.m.

En ansökan om finansiering skall vara skriftlig och innehålla uppgift om

 1. det företag som ansökan avser, dess verksamhet och ekonomiska ställning,

 2. ändamålet med finansieringen och de skäl i övrigt som åberopas för ansökan,

 3. huruvida statligt stöd eller annan finansieringshjälp har sökts eller erhållits för samma ändamål som ansökan avser.

Fonden skall följa verksamheten hos de företag som har beviljats finansiering och därvid utöva tillsyn över att finansieringsvillkoren iakttas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:880

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 sept. 1996, då förordningen (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden skall upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om stöd som har beslutats enligt den förordningen.