Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m.

Utfärdad den 28 november 1996.
Utkom från trycket den 10 december 1996

1 §

Denna lag gäller utbetalda, statligt reglerade räntebärande lån eller lånedelar, som har beviljats under medverkan av Boverket, Bostadsstyrelsen eller en länsbostadsnämnd enligt de författningar som anges i bilagan till denna lag, och lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål.

2 §

Som lånevillkor för lån eller lånedelar enligt 1 § skall – utöver låneförbindelsen – de villkor gälla som framgår dels av den författning som är tillämplig för lånet, dels av lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m. Vad som föreskrivs i dessa författningar om överklagande skall dock inte tillämpas. Författningsbestämmelserna skall i fortsättningen endast ha betydelse som lånevillkor.

Avgift som föreskrivs i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m. får tas ut även om avgiften inte angetts särskilt i avtalet. Avgiften får höjas endast om en ändring är påkallad av en ökad kostnad för lånehanteringen.

3 §

Vid tillämpningen av avtalsvillkoren ska låneförvaltaren ta till vara låntagarens intressen med tillbörlig omsorg och även i övrigt iaktta god kreditgivningssed.

Konsumentkreditlagen (2010:1846) gäller inte i fråga om sådana lån eller lånedelar som avses i 1 §.

SFS 2010:1851

Bilaga

 1. Kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån och motsvarande äldre bestämmelser

 2. Kungörelsen (1948:566) angående statslån till kollektiva tvätterier

 3. Kungörelsen (1948:587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus och motsvarande äldre bestämmelser

 4. Kungörelsen (1956:334) angående statslån till kollektiva tvätterier m.m.

 5. Kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m.m.

 6. Kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m.m.

 7. Kungörelsen (1957:367) om statslån för anordnande av allmänna samlingslokaler m.m.

 8. Kungörelsen (1959:371) om lån från lånefonden för inventarier i studentbostäder

 9. Bostadslånekungörelsen (1962:537)

 10. Kungörelsen (1962:538) om förbättringslån

 11. Tomträttslånekungörelsen (1965:905)

 12. Bostadslånekungörelsen (1967:552)

 13. Räntelånekungörelsen (1967:553)

 14. Kungörelsen (1968:227) om markförvärvslån till kommun

 15. Kungörelsen (1972:760) om lån avseende kostnader för outhyrda lägenheter

 16. Kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler

 17. Kungörelsen (1974:252) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus

 18. Kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

 19. Bostadsfinansieringsförordningen (1974:946)

 20. Förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastigheter i vissa fall

 21. Förordningen (1976:260) om hyresförlustlån

 22. Förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m.

 23. Förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus

 24. Förordningen (1979:816) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m.m.

 25. Förbättringslåneförordningen (1980:261)

 26. Förordningen (1981:473) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus

 27. Förordningen (1981:590) om lån till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m.m.

 28. Förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk

 29. Förordningen (1982:541) om lån till grundavgiften vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

 30. Förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus

 31. Förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter

 32. Förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti

 33. Förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868)

 34. Förordningen (1985:352) om lån m.m. för gatukostnadsersättning i vissa fall

 35. Förordningen (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter

 36. Nybyggnadslåneförordningen (1986:692) för bostäder

 37. Ombyggnadslåneförordningen (1986:693) för bostäder

 38. Förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egna hem

 39. Förordningen (1989:573) om ändrade villkor för vissa lån som beviljats för anordnande av studentbostäder

 40. Förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:1179

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

2. Lagen tillämpas inte vid handläggningen av sådana frågor som rör de i 1 § avsedda lånen som har väckts hos SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag eller Venantius Aktiebolag före den 1 januari 1997.

SFS 2010:1851

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.