Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:1371) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl.

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1998:671.

Denna förordning upphör enligt F (2010:1175) att gälla vid utgången av 2010.

Utfärdad den 5 december 1996.
Utkom från trycket den 18 december 1996

Allmänna bestämmelser

1 §

Enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, investeringsbidrag lämnas dels för anordnande av nya studentbostäder på eller i anslutning till orter där det finns universitet eller högskola, dels för anordnande av nya ungdomsbostäder.

Med studentbostad avses i denna förordning bostadslägenhet för studerande vid universitet eller högskola, om bostäderna i huset uteslutande upplåts med hyresrätt.

Med ungdomsbostad avses i denna förordning bostadslägenhet som utformas på sådant sätt eller som upplåts på sådana villkor och med sådan hyressättning som gör bostaden särskilt lämplig för ungdomar, om bostäderna i huset uteslutande upplåts med hyresrätt.

SFS 1998:671

1 a §

Beslut om bidrag enligt denna förordning får meddelas endast i fråga om projekt i vilka ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen senast den 12 oktober 1998.

SFS 1998:1644

2 §

Om ansökningarna om bidrag beräknas komma att överstiga tillgången på medel, lämnas bidrag till dem som erbjuder de förmånligaste villkoren för de boende. Vid bedömningen av villkoren skall främst hyreskostnaden för de boende beaktas.

Förutsättningar för bidrag

3 §

Som förutsättning för att bidrag skall lämnas gäller att

 1. bostäderna anordnas genom ny- eller ombyggnad som medför ett nytillskott av bostadslägenheter,

 2. projektet genomförs med stöd enligt förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention,

 3. projektet inte får något annat statligt investeringsbidrag,

 4. projektet påbörjas under tiden den 1 oktober 1996 – den 31 december 1999, och senast vid den tidpunkt som anges i beslutet om bidrag,

 5. projektet färdigställs inom ett och ett halvt år från dagen för påbörjandet,

 6. den som utför arbetet eller tillverkar byggelement har F-skattebevis eller, i fråga om utländska företagare eller företag, visar upp intyg eller annan handling på att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter som den som här i landet innehar F-skattebevis, och att

 7. hyran för de boende inte överstiger hyran för likvärdiga bostäder på orten eller på andra jämförbara orter.

För ungdomsbostäder gäller i stället för första stycket 4 som förutsättning för bidrag att projektet påbörjas under tiden den 1 juli 1998–den 31 december 1999, och senast vid den tidpunkt som anges i beslutet om bidrag.

SFS 1998:671

Bidragets storlek

4 §

Bidrag lämnas med upp till tio procent av det bidragsunderlag för räntesubventioner som beräknas enligt 10 och 11 §§ förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention, dock med högst 25 000 kronor för varje rum i lägenheter för en eller två studerande eller ungdomar.

SFS 1998:671

Förfarandet i bidragsärenden

5 §

Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen.

Ansökan om bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader från det att projektet påbörjades.

Bidrag betalas ut efter särskild ansökan hos länsstyrelsen sedan projektet har färdigställts. Sådan ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter färdigställandet.

Återkallelse av beslut om bidrag

6 §

Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis om projektet inte uppfyller de krav som uppställts för bidraget. Om projektet inte har påbörjats vid den tidpunkt som anges i beslutet om bidrag, behöver återkallelse inte ske om det finns särskilda skäl att medge anstånd med påbörjandet.

Utbetalning av bidrag

7 §

Utbetalning av bidrag sköts av Boverket.

Bidraget skall betalas ut till den som äger huset vid tidpunkten för ansökan om utbetalning.

Mottagaren av bidraget skall förbinda sig att under en tid av tio år, räknat från dagen för utbetalningen, använda de bostäder som bidraget avser för det ändamål och med de villkor som förutsattes när bidraget beviljades. Vidare skall mottagaren förbinda sig att under samma tid inte överlåta det eller de hus som innehåller dessa bostäder till någon som avser att använda bostäderna för annat ändamål eller med andra villkor.

I stället för tredje stycket gäller som villkor för utbetalning av investeringsbidrag för anordnande av ungdomsbostäder att bidragsmottagaren senast vid tidpunkten för utbetalningen skall visa att de lägenheter som bidraget avser första gången upplåtits till ungdomar.

SFS 1998:671

Återkrav av bidrag

8 §

Länsstyrelsen skall besluta om återkrav helt eller delvis av utbetalat bidrag om

 1. den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidrag lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

 2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller

 3. bostäderna används för annat ändamål eller med andra villkor inom den tid som anges i 7 §.

Om den som tagit emot bidraget har överlåtit det eller de hus som innehåller bostäderna och bostäderna därefter används för annat ändamål eller med andra villkor än som förutsattes när bidraget beviljades, skall bidraget dock återkrävas endast om bidragsmottagaren insett eller borde ha insett att bostäderna skulle komma att användas för annat ändamål eller med andra villkor.

9 §

Boverket får helt eller delvis befria bidragsmottagaren från återbetalningsskyldighet enligt 8 § om det finns särskilda skäl.

Särskilda uppgifter för Boverket

10 §

Boverket får meddela föreskrifter om

 1. förfarandet i bidragsärenden,

 2. tidpunkten då ett projekt som beviljas bidrag skall vara påbörjat,

 3. när ett projekt skall anses påbörjat och färdigställt.

11 §

Boverket får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av 2 § och 7 § fjärde stycket.

SFS 1998:671

12 §

Boverket skall ha tillsyn över bidragsverksamheten.

Överklagande

13 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Boverket.

Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 1998:1169

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:1371

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:671

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998 och tillämpas på projekt som påbörjas efter ikraftträdandet.

SFS 1998:1169

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 1998:1644

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2010:1175

(Utkom d. 23 nov. 2010.)