Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:1435) med särskilda bestämmelser om återkallelse av beslut om statligt räntestöd i vissa fall

Denna förordning har enligt förordning (1999:609) upphört att gälla den 19 juni 1999.

I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelse:

Denna upphävda förordningen gäller dock fortfarande för överlåtelser och ägarförändringar som skett före den 19 juni 1999.

Utfärdad den 12 december 1996.
Utkom från trycket den 20 december 1996

1 §

Denna förordning gäller återkallelse av beslut om räntestöd till

 1. företag som den 11 oktober 1996 hade ställning som allmännyttigt bostadsföretag, och

 2. företag där regeringen genom särskilt beslut medgivit att företaget när det gäller bostadslån och räntebidrag jämställs med ett allmännyttigt bostadsföretag.

2 §

Med allmännyttigt bostadsföretag avses i denna förordning ett bolag, en stiftelse eller en förening som godkänts som allmännyttigt bostadsföretag enligt 32 § förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag eller motsvarande äldre bestämmelser.

Med räntestöd avses i denna förordning bidrag som lämnas enligt någon av följande förordningar:

 1. bostadsfinansieringsförordningen (1974:946),

 2. förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m.,

 3. förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus,

 4. nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),

 5. ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),

 6. förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål,

 7. förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, eller

 8. förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention.

3 §

Ett beslut om räntestöd skall återkallas

 1. om det genom överlåtelse av aktier eller andelar eller på annat sätt sker ändringar i fråga om företaget som innebär att kommunen inte längre har kvar det bestämmande inflytandet i företaget, eller

 2. om företaget genom en eller flera överlåtelser avhänt sig mer än 25 procent, räknat som antalet bostadslägenheter, av de bostäder som företaget hade den 11 oktober 1996.

När beslut om räntestöd återkallas skall bidrag inte längre lämnas för tid från och med den dag då den omständighet inträffade som utgjorde grunden för återkallelsen.

4 §

En återkallelse enligt 3 § 2 skall avse

 • dels besluten om räntestöd till de hus som omfattas av den överlåtelse varigenom den angivna gränsen på 25 procent överskrids,

 • dels besluten om räntestöd till de hus som fortfarande ägs av företaget efter överlåtelsen.

5 §

Regeringen kan på ansökan av företaget medge undantag från bestämmelsen i 3 § 2 om det finns särskilda skäl. En sådan ansökan skall ha kommit in till regeringen senast en månad efter det att överlåtelsen skedde. I fråga om överlåtelser som sker före utgången av år 1996 skall ansökan ha kommit in senast den 31 januari 1997.

6 §

Frågor om återkallelse av beslut om räntestöd prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Boverket.

Boverkets beslut får inte överklagas.