Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler

Denna förordning upphör enligt F (2016:1367) att gälla den 1 februari 2017.

Utfärdad den 19 december 1996.
Utkom från trycket den 30 december 1996

Allmän samlingslokal

1 §

Med allmän samlingslokal avses i denna förordning en lokal som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.

Förutsättningar för bidrag

2 §

Statligt bidrag enligt denna förordning får i mån av tillgång på medel lämnas som

 1. investeringsbidrag, och

 2. verksamhetsutvecklingsbidrag.

SFS 2006:1479

3 §

Med investeringsbidrag avses i denna förordning bidrag för

 1. köp,

 2. ny- eller tillbyggnad,

 3. ombyggnad eller standardhöjande reparationer som inte är av ringa omfattning, eller

 4. tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionshinder.

För bidrag för en åtgärd enligt första stycket 1, 2 eller 3 krävs att kommunen, lämnar ekonomiskt eller likvärdigt bidrag som motsvarar minst 30 procent av det bidragsunderlag som berättigar till det statliga bidraget.

SFS 2006:1479

4 §

För att få investeringsbidrag krävs att

 1. det finns ett varaktigt behov av lokalen på orten,

 2. lokalen kommer att fylla skäliga krav på god standard,

 3. lokalen kommer att hållas tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor,

 4. lokalen har eller förväntas få en allsidig användning, och

 5. det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.

SFS 2006:1479

5 §

Investeringsbidrag för ett köp som är fullbordat när en ansökan om bidrag prövas lämnas endast om sökanden haft synnerliga skäl för att genomföra köpet före bidragsbeslutet. På samma sätt lämnas investeringsbidrag för en ny-, till- eller ombyggnad som har påbörjats när en ansökan om bidrag prövas endast om sökanden haft synnerliga skäl för att påbörja arbetena före bidragsbeslutet.

SFS 2006:1479

6 §

Med verksamhetsutvecklingsbidrag avses i denna förordning bidrag för att

 1. anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet,

 2. stimulera sådan verksamhet och i sådan lokal som avses i 1, eller

 3. utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet.

SFS 2006:1479

7 §

För att få verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 6 § 1 eller 2 krävs att det finns ett behov på orten av att möta eller stimulera ungdomars engagemang inom kultur- och fritidsområdet samt att kraven enligt 4 § 1–5 är uppfyllda.

SFS 2006:1479

Vem kan få bidrag?

Rubriken har denna placering enl. SFS2006-1479

8 §

Investeringsbidrag får lämnas till sådana aktiebolag, stiftelser eller föreningar som arbetar utan vinstsyfte och är fristående från en kommun eller kommunala företag.

Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 6 § 1 eller 2 får lämnas till sådana aktiebolag, stiftelser eller föreningar som arbetar utan vinstsyfte, är fristående från en kommun eller kommunala företag och tillhandahåller allmänna samlingslokaler. Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 6 § 3 får lämnas till riksorganisationer som organiserar sådana aktiebolag, stiftelser eller föreningar.

SFS 2006:1479

Bidragsunderlag

Rubriken har denna placering enl. SFS2006-1479

9 §

Investeringsbidrag för sådana åtgärder som avses i 3 § första stycket 1 eller 2 beräknas på grundval av ett bidragsunderlag som motsvarar kostnaden för en åtgärd av den allmänna samlingslokalens ytor upp till högst 1 000 kvadratmeter och som är skälig med hänsyn till projektets art och omfattning. För sådana åtgärder som avses i 3 § första stycket 3 beräknas bidraget på grundval av ett bidragsunderlag som är skäligt med hänsyn till projektets art och omfattning.

  I bidragsunderlaget får det även räknas in kostnader för

 1. utrymmen för ungdomsverksamhet om de inryms i samma byggnad,

 2. utrymmen för den allmänna samlingslokalens skötsel, och

 3. konstnärlig utsmyckning som uppgår till högst en procent av bidragsunderlaget.

Om det finns särskilda skäl får kostnader för konstnärlig utsmyckning eller anskaffning av inventarier som sammanlagt uppgår till högst fem procent av bidragsunderlaget räknas in i underlaget.

SFS 2006:1479

Bidragets storlek

Rubriken har denna placering enl. SFS2006-1479

10 §

Investeringsbidrag enligt 3 § första stycket 1, 2 eller 3 får lämnas med ett belopp som uppgår till högst 50 procent av bidragsunderlaget.

SFS 2006:1479

11 §

Investeringsbidrag enligt 3 § första stycket 4 får lämnas till hela kostnaden, dock högst med 200 000 kronor. En förutsättning är att kostnaden för en sådan anpassning inte ingår i bidragsunderlaget för någon annan åtgärd som det lämnas bidrag för enligt denna förordning.

SFS 2006:1479

12 §

Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 6 § får lämnas till hela kostnaden. En förutsättning för bidrag enligt 6 § 1 är att kostnaden för en sådan anpassning inte ingår i bidragsunderlaget för någon annan åtgärd som det lämnas bidrag för enligt denna förordning.

SFS 2006:1479

Förfarandet i bidragsärenden

Rubriken har denna placering enl. SFS2006-1479

13 §

Ansökan om bidrag ges in till Boverket. Sådana uppgifter i en ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete.

SFS 2006:1479

14 §

En ansökan om investeringsbidrag skall även innehålla en plan för lokalernas användning. Sökanden är också skyldig att lämna Boverket en långtidsbudget när verket begär det för prövning av ansökan.

Ansökningar om investeringsbidrag som har kommit in till Boverket senast den 31 december prövas vid ett tillfälle före utgången av maj månad följande år.

SFS 2006:1479

15 §

Tillsammans med en ansökan om verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 6 § 1 eller 2 skall sökanden lämna ett yttrande från kommunen om behovet på orten av att möta eller stimulera ungdomars engagemang inom kultur- och fritidsområdet. Sökanden är också skyldig att lämna Boverket en plan för lokalernas användning när verket begär det för prövning av ansökan.

Ansökningar om verksamhetsutvecklingsbidrag som har kommit in till Boverket senast den 31 augusti prövas vid ett tillfälle före utgången av december månad samma år.

SFS 2006:1479

16 §

Om en ansökan avser bidrag till ett byggnadsprojekt enligt 3 § eller 6 § 1, skall den sökande förbinda sig att

 1. utföra projektet inom den tid som Boverket beslutar,

 2. iaktta vad verket i övrigt beslutar om projektets utförande,

 3. lämna verket en fullständig redovisning av kostnaderna för projektet, och

 4. hålla byggnaden tillgänglig för sådan besiktning som avses i 18 §.

SFS 2006:1479

17 §

Ett beslut om investeringsbidrag eller verksamhetsutvecklingsbidrag får förenas med villkor.

SFS 2006:1479

18 §

När ett byggnadsprojekt enligt 3 § har färdigställts skall byggnaden besiktas. Boverket får besluta att även ett färdigställt byggnadsprojekt enligt 6 § 1 skall besiktas. Besiktning sker på den sökandes bekostnad genom en besiktningsman som Boverket godkänt.

SFS 2006:1479

19 §

Den som har tagit emot verksamhetsutvecklingsbidrag skall lämna en slutredovisning av projektet till Boverket i enlighet med vad verket beslutar.

SFS 2006:1479

20 §

Boverket får återkalla ett bidragsbeslut, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns och bidraget inte har betalats ut.

SFS 2006:1479

21 §

Om bidraget har betalats ut, får Boverket besluta att kräva tillbaka bidraget helt eller delvis endast om

 1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp,

 2. bidraget i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

 3. lokalen utan medgivande av Boverket upphör att vara allmän samlingslokal innan 25 år gått från den dag då ansökan om bidrag enligt 3 § eller 6 § 1 gavs in till verket,

 4. villkoren för bidraget inte har följts, eller

 5. slutredovisning som avses i 19 § inte har lämnats.

SFS 2006:1479

Bemyndigande

Rubriken har denna placering och lydelse enl. SFS2006-1479

22 §

Boverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2006:1479

Överklagande

Rubriken har denna placering enl. SFS2006-1479

23 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om återkallelse av bidragsbeslut enligt 20 § denna förordning får dock inte överklagas.

SFS 2006:1479

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:1593

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1997.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:288) om stöd till allmänna samlingslokaler. Föreskrifterna i den äldre förordningen skall dock tillämpas i ärenden i vilka preliminärt beslut om bidrag har meddelats före ikraftträdandet.

3. Med undantag av vad som anges i 9 § andra stycket skall en ansökan som kommit in till Boverket senast d. 1 mars 1997 prövas av verket före utgången av september samma år.

SFS 2006:1479

(Omtryck)

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Boverket före d. 1 jan. 2007 samt för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.