Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa

Denna förordning upphör enligt F (2010:190) att gälla vid utgången av maj 2010.

I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som lämnats före utgången av maj 2010.

Utfärdad den 20 februari 1997
Utkom från trycket den 4 mars 1997

Stödformer

1 §

Stöd enligt denna förordning kan i mån av tillgång på medel lämnas som anläggningsstöd till jordbrukare för plantering av vissa fleråriga grödor avsedda för produktion av biomassa.

Förutsättningar för stöd

2 §

Anläggningsstöd får lämnas till den som brukar den mark som planteras.

3 §

Stöd får lämnas för plantering på jordbruksmark som berättigar till samlat gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 1) .

1)

EUT L 130, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073).

Stöd enligt första stycket lämnas inte för plantering på naturbetesmarker eller slåtterängar.

SFS 2009:192

3 a §

[Upphävd g. F (2008:665).]

SFS 2008:665

4 §

Grödor som berättigar till stöd är skottskog med kort omloppstid enligt kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 av den 21 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare2) .

2)

EUT L 141, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0795).

SFS 2008:665

Särskilda villkor för stöd

5 §

Stöd skall betalas ut först när den åtgärd för vilken stöd lämnas har vidtagits och godkänts av länsstyrelsen.

6 §

Vid prövning av frågor om stöd skall hänsyn tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen.

6 a §

[Upphävd g. F (2008:665).]

SFS 2008:665

Stödets storlek

7 §

Stöd ska lämnas som bidrag. Stödet får motsvara högst 10 procent av de stödberättigande utgifterna och högst 1 000 kr per hektar.

Efter särskild prövning kan ytterligare stöd motsvarande högst 10 procent av de stödberättigande utgifterna och högst 3 000 kr per hektar beviljas med avseende på stödberättigande investeringar för stängsling. Sådant stöd får dock inte lämnas om stöd för motsvarande åtgärd har beviljats enligt förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

SFS 2009:192

Förfarandet i stödärenden

8 §

Frågor om stöd enligt denna förordning skall prövas av länsstyrelsen. Stödet skall betalas ut av Jordbruksverket.

9 §

En ansökan om stöd skall göras skriftligen.

10 §

Beslutet om stöd skall innehålla uppgift om

  1. mottagaren av stödet,

  2. stödets ändamål,

  3. stödets omfattning,

  4. mottagarens skyldighet att lämna uppgifter som behövs för kontroll av stödet, och

  5. övriga villkor för stödet.

Tillsyn och kontroll

11 §

Jordbruksverket utövar den centrala tillsynen över att denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning följs.

Länsstyrelsen utövar den närmare kontrollen inom länet.

12 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur anläggningsstödet skall kontrolleras inom länet.

Upphävande av beslut

13 §

Om beslutet om stöd har meddelats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av stödmottagaren eller om denne brutit mot villkor som gäller för stödet, får beslutet omedelbart hävas och lämnat stöd krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut.

Ränta

14 §

Om stödmottagaren åläggs att återbetala ett stödbelopp, skall ränta på beloppet betalas till staten enligt vad som motsvarar den ränta som föreskrivs i 2 och 5 §§ räntelagen (1975:635).

Länsstyrelsen får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det är oskäligt att kräva ränta enligt räntelagen.

Verkställighet av beslut

15 §

Ett beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får verkställas enligt utsökningsbalken.

Länsstyrelsen får bestämma att ett beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning skall gälla omedelbart.

15 a §

[Upphävd g. F (2008:665).]

SFS 2008:665

Överklagande m.m.

16 §

Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

SFS 1998:1130

17 §

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:75

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 1997.

SFS 1998:797

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1998.

SFS 1998:1019

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998. I fråga om grödor som har planterats under år 1998 gäller dock 7 § i sin äldre lydelse.

SFS 1998:1130

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 2000:9

Denna förordning träder io kraft d. 15 feb. 2000.

SFS 2005:355

Denna förordning träder i kraft d. 15 juni 2005. Äldre bestämmelser gäller dock för stödansökningar som kommit in före d. 1 jan. 2005.

SFS 2008:665

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2008.

SFS 2009:192

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2009. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:190

(Utkom d. 30 mars 2010.)