Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Utkom från trycket den 29 april 1997
Utfärdad den 17 april 1997.

Inledande bestämmelser

1 §

Statsbidrag får lämnas till teknik- och naturvetenskapscentrum enligt bestämmelserna i denna förordning. Bidrag får lämnas i den utsträckning som det finns medel anslagna för ändamålet.

2 §

Statsbidrag får lämnas till ett teknik- och naturvetenskapscentrum där verksamheten

  • i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten,

  • uppvisar bredd och mångfald när det gäller naturvetenskap eller teknik,

  • syftar till att öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och teknik med till största delen interaktiva metoder, och

  • har bedrivits under minst ett år och huvudsakligen finansieras på annat sätt än genom statsbidrag, till exempel genom ekonomiskt stöd av universitet, högskola, museum, kommun, region eller näringsliv.

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om kraven enligt första stycket. Skolverket får också meddela föreskrifter om ytterligare krav för att bidrag ska få lämnas.

SFS 2019:1028

Ansökan

3 §

Statsbidrag beviljas efter ansökan. Ansökan ska ges in till Statens skolverk.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om tid för ansökan och om de uppgifter som ansökan ska innehålla.

SFS 2008:624

Fördelning av statsbidraget

4 §

Statens skolverk ska besluta om fördelning av statsbidrag.

SFS 2015:733

5 §

Vid fördelning av statsbidrag ska Statens skolverk bland annat ta hänsyn till om ett centrum i sin verksamhet

  • lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras,

  • anlägger genusperspektiv,

  • kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer, och

  • bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om fördelningen av statsbidraget.

SFS 2008:624

Överklagande

6 §

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 2008:624

Uppföljning och utvärdering

7 §

Statens skolverk ska kontinuerligt följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivs med stöd av statsbidrag enligt denna förordning.

SFS 2008:624

Särskilda föreskrifter

8 §

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

SFS 2008:624

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:153

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 1997.

SFS 2002:1165

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2003.

SFS 2005:744

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2005 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före d. 1 jan. 2006.

SFS 2008:624

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2008.

SFS 2015:733

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2019:1028

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.