Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

Denna förordning har enligt F (2002:1158) upphört att gälla vid utgången av januari 2003.

I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelse:

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar som inkommit till länsstyrelsen senast den 31 januari 2003.

utfärdad den 19 juni 1997
utkom den 8 juli 1997

Allmänna bestämmelser

1 §

Enligt denna förordning får bidrag lämnas för konvertering och anslutning av bostadslägenheter och vissa bostadsanknutna lokaler i eluppvärmda byggnader till fjärrvärme. Sådant bidrag får inte omfatta åtgärder som utförs i lokaler som används för kommersiella eller industriella ändamål.

Bidrag lämnas, i form av engångsbidrag, om det finns medel för detta.

SFS 2001:214

1 a §

[Upphävd g. F (2001:214).]

SFS 2001:214

2 §

I denna förordning avses med

  • småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus,

  • flerbostadshus: andra bostadshus än småhus,

  • delkonvertering: konvertering som innebär att en del av husets energibehov för värme och varmvatten även fortsättningsvis tillgodoses med elenergi.

För att en delkonvertering skall räknas som stödberättigande skall fjärrvärme svara för minst 70 procent av bostadens eller lokalens värmebehov samt hela energibehovet för tappvarmvatten.

SFS 2001:214

2 a §

Ett beslut om bidrag skall kombineras med de villkor som behövs med hänsyn till bidragets ändamål.

SFS 2001:214

Förutsättningar för bidrag

3 §

Bidrag enligt denna förordning får inte lämnas om bidrag lämnas enligt förordningen (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler.

4 §

Bidrag får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande redan påbörjats. Om åtgärden beställts efter den 30 juni 1997 och det finns synnerliga skäl får dock bidrag lämnas utan att sådant medgivande inhämtats.

Åtgärderna skall slutföras inom den tid som Statens energimyndighet bestämmer.

SFS 2001:755

5 §

För åtgärder som genomförs i småhus får bidrag lämnas per bostadslägenhet med

  • 20 000 kr om det är fråga om en fullständig konvertering från direktverkande el,

  • 8 000 kr om det är fråga om en delkonvertering från direktverkande el,

  • 8 000 kr om det är fråga om en konvertering från vattenburen elvärme.

Vid en fullständig konvertering får undantag medges för enstaka otillgängligt installerade elradiatorer.

SFS 2001:214

6 §

För konvertering som genomförs i flerbostadshus får bidrag lämnas med högst 30 procent av bidragsunderlaget. Det högsta bidrag som får lämnas per bostadslägenhet eller lokal är dock 20 000 kr för direktelvärmda byggnader och 8 000 kr för byggnader med vattenburen elvärme. En förutsättning för bidrag är att det sker en fullständig konvertering. Undantag får medges för enstaka otillgängligt installerade elradiatorer.

Underlag för bidrag är materialkostnaderna för abonnentcentral, värmeväxlare, distribution, radiatorer och fläktkonvektorer. Även kostnader för arbete som utförts av ett fristående företag som har F-skattebevis får ingå i bidragsunderlaget.

SFS 2001:214

Förfarandet i bidragsärenden

7 §

En ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det län där den fastighet som avses med ansökan är belägen. Länsstyrelsen prövar ärenden om bidrag.

Ansökan skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter och den utredning som Statens energimyndighet bestämmer.

SFS 2001:214

8 §

Bidraget betalas ut när konverteringen och anslutningen till fjärrvärmenätet slutförts.

Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen i fastighetsregistrets inskrivningsdel är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare för den fastighet där åtgärderna utförts. Om det hus där åtgärderna utförts ägs av någon annan än fastighetsägaren eller tomträttshavaren, betalas bidraget ut till ägaren av huset. Den som har ansökt om bidrag skall anses som ägare om inte annat visas.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av bidrag.

SFS 2001:214

9 §

Länsstyrelsen får besluta att ett utbetalt bidrag helt eller delvis skall krävas åter om

  1. bidraget beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den sökande,

  2. bidragstagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för bidraget, eller

  3. om annat sådant förhållande inträffar som innebär att bidragstagaren med hänsyn till syftet med bidraget inte bör få ha detta kvar.

Om de bidragsberättigande åtgärderna inte slutförts inom den tid som fastställts av länsstyrelsen får beslutet om bidrag återkallas.

Tillsyn m.m.

10 §

Statens energimyndighet skall utöva tillsyn över bidragsverksamheten.

Statens energimyndighet sköter utbetalning av bidragen.

SFS 1997:879

11 §

Statens energimyndighet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 1997:879

Överklagande

12 §

Länsstyrelsens beslut om bidrag får överklagas till Statens energimyndighet. Statens energimyndighets beslut får inte överklagas.

SFS 1997:879

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:634

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1997:879

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 11 § den 2 januari 1998, och i övrigt d. 1 jan. 1998.

SFS 1999:188

Denna förordning träder i kraft d. 20 april 1999.

SFS 1999:1430

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2000.

2. Föreskrifterna 1 a § skall inte tillämpas på ansökningar som har kommit in till länsstyrelsen senast den 20 april 1999.

SFS 2001:214

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2001. Den nya bestämmelsen i 4 § första stycket skall dock inte tillämpas på åtgärder som beställts under perioden från d. 20 april 1999 till och med d. 31 aug. 2001, om ansökan kommit in senast d. 31 aug. 2001.

2. Den upphävda bestämmelsen i 1 a § skall fortfarande tillämpas på ansökningar, som kommit in före d. 1 juni 2001 och som avser åtgärder som anges i bestämmelsen.

SFS 2001:755

Denna förordning träder i kraft d. 15 nov. 2001. För ansökningar som kommit in senast d. 31 aug. 2001 och som avser åtgärder som beställts under perioden från d. 20 april 1999 till och med d. 31 aug. 2001 gäller 4 § första stycket i sin äldre lydelse och övergångsbestämmelserna till densamma.