Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Rubriken har denna lydelse enl. F 2007:1441.

Denna förordning upphör enligt F (2016:385) att gälla den 1 juli 2016.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2016:385).

Utfärdad den 18 december 1997.
Utkom från trycket den 30 december 1997

Förutsättningar för bidrag

1 §

Enligt denna förordning får bidrag lämnas till kommuner för kommunal energi- och klimatrådgivning.

Bidrag lämnas endast om det finns medel.

SFS 2012:2

2 §

Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan och bidra till att de av riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska målen uppnås. Energi- och klimatrådgivningen ska därför förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Energi- och klimatrådgivningen får även omfatta transporter av personer och gods.

Energi- och klimatrådgivningen ska

  1. tillhandahålla information om förnybar energi samt om praktiska detaljer och om fördelar med användning av sådan energi i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG,

  2. ge råd om värmesystem och luftkonditioneringssystem i enlighet med artiklarna 14 och 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda.

Vid energi- och klimatrådgivning avses med uttrycket primärenergi sådan energi som inte har genomgått någon omvandling.

SFS 2013:1162

2 a §

Bidrag lämnas endast för sådan energi- och klimatrådgivning som en kommun ensam eller i samarbete med andra kommuner ansvarar för. Energi- och klimatrådgivningen ska organiseras så att opartiskhet och frihet från kommersiella intressen garanteras.

Energi- och klimatrådgivningen får riktas till hushåll, företag och organisationer.

Energi- och klimatrådgivningen får inte omfatta besiktningsverksamhet eller delaktighet vid upprättandet av energideklarationer enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

Den som utför energi- och klimatrådgivning ska delta i de basutbildningar för energi- och klimatrådgivare som anordnas av Statens energimyndighet.

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om de moment som basutbildningarna ska innehålla.

SFS 2012:2

Bidragets storlek

3 §

För verksamhet enligt 2 § tredje stycket 1 får bidrag lämnas per kalenderår med ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet lämnas med hänsyn till antalet innevånare i kommunen den 31 december året före det år som ansökan om bidrag avser. Grundbeloppet uppgår till 280 000 kr. Tilläggsbeloppet för Stockholm, Göteborg och Malmö uppgår till 155 000 kr. För övriga kommuner gäller följande tilläggsbelopp. För kommuner med fler än 30 000 innevånare uppgår beloppet till 35 000 kr, för kommuner med fler än 60 000 innevånare till 65 000 kr samt för kommuner med fler än 100 000 innevånare till 105 000 kr.

Det bidrag som betalas ut får dock inte överstiga de kostnader kommunen har för sin verksamhet.

SFS 2007:1441

3 a §

[Upphävd g. F (2010:1125).]

SFS 2010:1125

Förfarandet

4 §

Var och en av de kommuner som vill ha bidrag ska ansöka om det. Ansökan får avse högst tre år. Den ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som Statens energimyndighet begär. Ansökan ska ha kommit in till Statens energimyndighet senast den 1 november året före det år som ansökan avser.

SFS 2012:2

5 §

Statens energimyndighet beslutar om bidrag. Ett beslut om bidrag får avse högst tre år. Utbetalning av ett beviljat bidrag får dock endast omfatta ett kalenderår och ska ske senast den 30 april varje år.

SFS 2010:1125

Redovisning

6 §

Den bidragsmottagande kommunen ska till Statens energimyndighet lämna en skriftlig redovisning av den verksamhet som bidraget gäller.

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om vilka uppgifter redovisningen ska innehålla, vilka tider den ska avse och vid vilka tidpunkter den ska lämnas.

SFS 2010:1125

Återkrav

7 §

Statens energimyndighet ska kräva ett bidrag åter om

  1. bidraget har beviljats på grund av att kommunen har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter,

  2. bidraget har använts för något annat ändamål än det varit avsett för,

  3. energi- och klimatrådgivningsverksamheten inte har genomförts eller väsentligen har ändrat inriktning i förhållande till den verksamhet som bidrag beviljats för, eller

  4. det visar sig att förutsättningarna för bidraget inte har uppfyllts.

SFS 2007:1441

Överklagande m.m.

8 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Statens energimyndighets beslut om bidrag enligt 5 § får överklagas hos regeringen.

SFS 2010:1162

9 §

Statens energimyndighet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2012:2

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:1322

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 2002:1129

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2007:1441

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2008.

2. En ansökan om bidrag som avser år 2008 ska ha kommit in till Statens energimyndighet senast d. 29 febr. 2008.

3. Ett beviljat bidrag som avser år 2008 ska betalas ut senast d. 15 juni 2008.

4. Bestämmelserna i 4 § andra stycket tillämpas första gången för ansökningar som avser år 2009.

SFS 2008:791

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1125

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2010.

SFS 2010:1162

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2012:2

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2013:1162

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2014.