Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

Utfärdad den 25 juni 1998.
Utkom från trycket den 8 juli 1998

1 §

Enligt denna förordning får länsstyrelsen ta ut avgift för prövning av fråga om tillstånd eller medgivande som avses i 6, 7 eller 9 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

En kommunal myndighet får på motsvarande sätt ta ut avgift för prövning av fråga om tillstånd eller medgivande som avses i 5–7 eller 9 § i lagen.

2 §

Avgift enligt 1 § får tas ut av länsstyrelsen i enlighet med vad som framgår av andra stycket.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–12 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 5 skall tillämpas i ärenden om tillstånd eller medgivande som avses i 1 §.

I avgiftsförordningen finns bestämmelser om redovisning av avgifter.

3 §

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för en kommunal myndighets prövning i fråga om tillstånd eller medgivande som avses i 5–7 eller 9 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

4 §

Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen eller den kommunala myndigheten i det enskilda fallet sätta ned eller efterskänka avgiften.

5 §

Beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

6 §

Bestämmelser om överklagande finns i 16 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:903

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.