Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2000:281) om regionalt transportbidrag

Utkom från trycket den 23 maj 2000.
utfärdad den 11 maj 2000.

För att kompensera för kostnadsnackdelar samt stimulera till höjd förädlingsgrad i transportbidragsområdets näringsliv får bidrag för transport av gods lämnas enligt denna förordning.

Transportbidrag får lämnas till fysiska personer som bor i Sverige och juridiska personer med produktionsverksamhet i ett stödområde i Sverige.

Transportbidrag lämnas av Tillväxtverket i enlighet med kapitel I och artiklarna 13 och 15 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, med de begränsningar som följer av denna förordning.

SFS 2015:432

[Upphävd g. F (2015:432).]

SFS 2015:432

Stödområdet för transportbidraget är Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Området indelas närmare enligt vad som framgår av 7 a och 10 §§.

SFS 2007:953

Transportbidrag får lämnas som bidrag till transportkostnaden för godstransporter inom Sveriges gränser på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

För sjötransporter mellan hamnar i Sverige och Finland får transportbidrag inte lämnas.

Om det finns synnerliga skäl får Tillväxtverket medge att bidrag lämnas även för transportkostnader som inte är hänförliga till transport i yrkesmässig trafik.

SFS 2009:154

Med transportavstånd avses i denna förordning den sammanlagda transportsträckan inom Sverige vid landtransporter och sjötransporter.

Transportbidrag får för sjötransporter lämnas för sträckan mellan hamn inom stödområde och hamn inom landet oavsett om fartyget passerat gräns för svenskt territorialvatten. Om fartyget har utländsk destination får transportbidrag lämnas för sträckan mellan hamn inom stödområde och närmast belägna inhemska hamn när fartyget anses slutligen lämna svenskt territorialvatten. Vid intransporter får transportbidrag lämnas för sträckan från närmast belägna inhemska hamn när fartyget anses komma in på svenskt territorialvatten och till hamn inom stödområde.

Transportbidrag får för sjötransporter, som utgör del av transportsträcka som i övrigt är bidragsberättigad, lämnas för transport på insjöar i enlighet med vad som gäller för landtransporter.

SFS 2015:432

Med transportkostnad avses i denna förordning en sådan skälig kostnad som anges i en fraktsedel eller motsvarande handling och som är beroende av transportavståndet inom landet, godsvikt och godsslag samt av frakttillägg och andra avgifter som kan hänföras till själva transporten. Mervärdesskatt och belopp som betalas tillbaka av transportföretaget som återbäring får inte räknas in i transportkostnaden.

Transportbidrag får lämnas för transporter från orter inom stödområdet (uttransportbidrag), om godset utgörs av sådana hel- eller halvfabrikat som har genomgått en betydande bearbetning inom stödområdet.

SFS 2015:432

Transportbidrag får lämnas för transporter av sågade trävaror.

För transporter av sågade trävaror från Bodens, Luleå, Piteå, Älvsbyns, Nordmalings, Robertsfors, Skellefteå, Umeå, Vännäs, Kramfors, Härnösands, Timrå, Sundsvalls och Ånge kommuner samt Örnsköldsviks kommun med undantag för f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt och Sollefteå kommun med undantag för Edsele, Junsele, Ramsele och Ådalslidens församlingar får transportbidrag lämnas för högst 28 000 m3 per produktionsställe och kalenderår.

SFS 2007:953

Transportbidrag får också lämnas för transporter till orter inom stödområdet (intransportbidrag), om godset utgörs av sådana råvaror och halvfabrikat som ska genomgå en betydande bearbetning hos mottagaren.

SFS 2015:432

[Upphävd g. F (2015:432).]

SFS 2015:432

Uttransportbidrag lämnas för transporter på sträckor som överstiger 401 kilometer. Bidraget beräknas på grundval av transportsträckan och en bidragssats i procent som beror på produktionsställets belägenhet enligt vad som framgår av följande tabell.

Belägenhet i

Bidragssats i procent

Sundsvalls och Timrå kommuner

 

10

 

Härnösands, Ånge, Kramfors och Härjedalens kommuner samt Örnsköldsviks och Sollefteå kommuner i de delar som inte särskilt uppräknas nedan

 

15

 

Bräcke och Ragunda kommuner

 

20

 

Bergs, Nordmalings, Östersunds, Krokoms, Umeå, Vännäs, Bjurholms, Robertsfors och Åre kommuner

 

25

 

Åsele, Strömsunds, Vindelns, Dorotea och Lycksele kommuner samt Edsele, Junsele, Ramsele och Ådalslidens församlingar i Sollefteå kommun samt f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt i Örnsköldsviks kommun

 

30

 

Vilhelmina, Skellefteå, Piteå, Luleå, Storumans, Norsjö och Bodens kommuner

 

35

 

Älvsbyns, Malå, Kalix, Arvidsjaurs, Haparanda, Sorsele, Överkalix och Övertorneå kommuner

 

40

 

Arjeplogs, Jokkmokks, Pajala, Gällivare och Kiruna kommuner

 

45

 

SFS 2007:953

Intransportbidrag lämnas för transporter på sträckor som överstiger 401 kilometer. Bidraget ska beräknas utifrån en bidragssats för produktionsställets belägenhet som är fem procentenheter lägre än vad som anges i 10 §. Beräkningsgrunderna i övrigt ska vara desamma.

SFS 2007:953

Maximalt belopp för det totala transportbidrag som kan beviljas per produktionsställe och kalenderår är 15 miljoner kr.

SFS 2007:953

Om transportavståndet inte uppgår till 401 kilometer, men transporten delvis har utförts inom finskt eller norskt område, får den finska eller norska sträckan tillgodoräknas. Transportbidrag får dock lämnas endast för den del av transporten som har utförts inom svenskt område.

[Upphävd g. F (2015:432).]

SFS 2015:432

Ansökan om transportbidrag skall göras skriftligen hos Tillväxtverket för varje kalenderhalvår och innehålla de uppgifter som Tillväxtverket bestämmer.

Den som undertecknar ansökan skall försäkra riktigheten av de uppgifter som lämnas.

Den som i ansökan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken.

SFS 2009:154

Ansökan om transportbidrag skall ha kommit in till Tillväxtverket senast tre månader efter utgången av det kalenderhalvår som ansökan gäller.

Om sökanden visar att ansökan inte har kunnat lämnas in inom föreskriven tid på grund av synnerliga skäl, får ansökan tas upp även om den har kommit in senare.

SFS 2009:154

Den som söker transportbidrag är skyldig att på begäran av Tillväxtverket lämna de uppgifter som behövs för prövningen av frågan om bidrag.

Lämnas inte begärda uppgifter får ansökan avslås.

SFS 2009:154

Frågor om transportbidrag enligt denna förordning prövas av Tillväxtverket för varje kalenderhalvår.

SFS 2009:154

[Upphävd g. F (2015:432).]

SFS 2015:432

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

SFS 2015:432

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:989

Tillväxtverket får meddela ytterligare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

SFS 2015:432

Tillväxtverket får föreskriva de avvikelser som behövs i fråga om förfarandet i bidragsärenden enligt denna förordning.

SFS 2009:154

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:281

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2000. Förordningen skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2000.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportbidrag.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar som avser tid före d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:1145

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:227

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001. Bestämmelserna i 7 a § tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 2000, utom vad gäller transporter av oförädlade trävaror från orter inom zon 2 och 4.

2. Ansökan om bidrag för perioden 1 jan. 2000–30 juni 2001 skall ha kommit in till Verket för näringslivsutveckling senast d. 30 sept. 2001.

SFS 2002:736

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2002.

SFS 2005:589

Denna förordning träder i kraft d. 10 juli 2005.

SFS 2006:211

Denna förordning träder i kraft d. 18 april 2006. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med d. 10 juli 2005.

SFS 2007:953

1. Denna förordning träder i kraft d. 14 dec. 2007. Förordningen ska dock tillämpas på ansökningar som avser transporter som skett från och med d. 1 jan. 2007.

2. Ansökningar om transportbidrag för första kalenderhalvåret 2007 ska ha kommit in till Verket för näringslivsutveckling senast d. 31 jan. 2008.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar som avser transporter som skett före d. 1 jan. 2007.

SFS 2009:154

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

SFS 2010:792

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010.

SFS 2015:432

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2015.

SFS 2018:989

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.