Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2003:247) om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting 2003

Utfärdad den 22 maj 2003.
Utkom från trycket den 5 juni 2003

Tillämpningsområde m.m.

Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting 2003.

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får utföras även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

Personuppgiftsansvar

Statistiska centralbyrån är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna förordning.

Ändamål

Personuppgifter får behandlas för framställning av statistik.

De personuppgifter som får behandlas

Behandlingen får omfatta följande personuppgifter om personer som under 2003 innehar förtroendeuppdrag i kommuner och landsting.

 1. Namn

 2. Personnummer

 3. Kön

 4. Födelsedatum

 5. Partibeteckning

 6. Typ av förtroendeuppdrag och organ

 7. Ersättning för uppdraget

 8. Kommun eller landsting

 9. Utländsk bakgrund

 10. Sysselsättning

 11. Utbildning

 12. Inkomst

 13. Nationalitet.

Gallring av uppgifter

Uppgifter om namn, personnummer och födelsedatum, utom födelseår, skall förstöras senast den 1 april 2004.

Direktåtkomst

Direktåtkomst får inte medges till personuppgifter.

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

Personuppgifter får inte lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

Rättelse och skadestånd

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Överklagande

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rättelse enligt 9 § och om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:247

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.