Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2003:1107) om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92

Denna förordning upphör enligt F (2011:1553) att gälla den 1 januari 2012.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2011:1553).

Utfärdad den 4 december 2003.
Utkom från trycket den 16 december 2003

Vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/921) är Skatteverket behörig myndighet.

1)

EUT L 264, 15.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1798).

Skatteverkets huvudkontor enligt 8 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket, är det centrala kontaktkontor som avses i artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003.

SFS 2007:787

Skatteverket skall upprätthålla de databaser som avses i artikel 22, 27 och 31 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003. Verket skall också till kommissionen lämna sådana statistikuppgifter som avses i artikel 35.3 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003.

Tullverket skall till Skatteverket överlämna de uppgifter som Tullverket förfogar över och som behövs för att Skatteverket skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt 3 § och enligt artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003.

Skatteverket och Tullverket skall även i övrigt genom utbyte av information och annan samverkan se till att det administrativa samarbetet med andra medlemsstaters myndigheter enligt rådets förordning bedrivs på ett effektivt sätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:1107

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2007:787

Denna förordning träder i kraft den 1 jan. 2008.