Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Utkom från trycket den 20 april 2006
utfärdad den 6 april 2006.

I 13 kap. 3 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och 13 kap. 4 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna finns bestämmelser om vilka krav som får ställas på en leverantör vid en upphandling.

I 17 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling samt 16 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna finns bestämmelser om särskilda kontraktsvillkor.

SFS 2016:1168

I denna förordning finns bestämmelser om vissa särskilda kontraktsvillkor för fullgörande av kontrakt enligt 17 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller 16 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

Syftet med förordningen är att öka medvetenheten om och efterlevnaden av diskrimineringslagen (2008:567).

SFS 2016:1168

Förordningen gäller för de statliga myndigheter som anges i bilagan till förordningen.

Allmän anmärkning:

Ang. bilagan se SFS 2006:260, senast ändr. g. F 2014:1296.

I kontrakt som tilldelas en leverantör av en tjänst eller byggentreprenad i Sverige enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ska myndigheten ställa upp villkor som ska ha till ändamål att motverka diskriminering hos leverantören, om kontraktet

  1. har en löptid på åtta månader eller längre, och

  2. har ett beräknat värde på minst 750 000 kr.

En upphandling får inte delas upp i syfte att löptid eller beräknat värde ska underskridas.

SFS 2016:1168

Villkor som anges i 4 § skall utformas på ett sätt som gör det möjligt för myndigheten att kontrollera att de uppfylls. De skall, om det är lämpligt, omfatta underleverantörer.

Myndigheten skall förena villkoren med någon sanktion.

En myndighet skall under avtalstiden kontrollera att leverantören uppfyller villkor enligt 4 §. Uppföljning skall göras minst en gång per år eller, vid kortare avtal än ett år, minst en gång under avtalstiden.

Bilaga

Arbetsmarknadsförmedlingen

Domstolsverket

Ekonomistyrningsverket

Fortifikationsverket

Försvarets materielverk

Försvarsmakten

Försäkringskassan

Göteborgs universitet

Kammarkollegiet

Karolinska institutet

Kriminalvården

Kungl. Tekniska Högskolan

Lantmäteriet

Luftfartsverket

Lunds universitet

Migrationsverket

Naturvårdsverket

Polismyndigheten

Regeringskansliet

Riksgäldskontoret

Sjöfartsverket

Skatteverket

Statens fastighetsverk

Statskontoret

Sveriges lantbruksuniversitet

Trafikverket

Umeå universitet

Uppsala universitet

SFS 2014:1296

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:260

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2007:1101

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:703

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.

SFS 2008:943

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:152

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.

SFS 2010:634

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2010.

SFS 2012:719

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2014:1296

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2016:1168

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.