Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2006:1111) om Antarktis

Utkom från trycket den 19 september 2006
utfärdad den 7 september 2006.

Definitioner

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2006:924) om Antarktis.

Tillstånd

Polarforskningssekretariatet prövar frågor om tillstånd för vistelse eller verksamhet i Antarktis enligt lagen (2006:924) om Antarktis och frågor om dispens från tillståndskravet.

Innan Polarforskningssekretariatet beslutar om tillstånd eller dispens ska sekretariatet ge Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig.

SFS 2011:635

I de fall Polarforskningssekretariatet är huvudman för en vistelse eller verksamhet får ett tillstånd eller en dispens ges endast om Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tillstyrkt det.

SFS 2011:635

Ersättning enligt20 § lagen (2006:924) om Antarktis

Beredskapsplaner

I en beredskapsplan enligt 7 § andra stycket lagen (2006:924) om Antarktis skall, när det är relevant med hänsyn till miljöfarliga olyckor som kan inträffa som en följd av verksamheten, anges

  1. rutiner för att underrätta om olyckor,

  2. tillgängliga resurser och hur dessa kan mobiliseras,

  3. rutiner för att avgöra olyckors omfattning och andra rimliga åtgärder som kan vidtas för att snabbt och effektivt undvika, minimera eller begränsa effekterna av olyckor,

  4. rutiner för dokumentation, och

  5. de utbildningsåtgärder som aktualiseras av beredskapsplanen.

Tillsyn m.m.

Polarforskningssekretariatet utövar tillsyn över att lagen (2006:924) om Antarktis, denna förordning samt villkor som har meddelats med stöd av lagen följs.

Om sekretariatet får kännedom om att någon har brutit mot sådana bestämmelser eller villkor, skall sekretariatet vidta åtgärder för att vinna rättelse och, om det behövs, göra anmälan till åtal.

Polarforskningssekretariatet skall ta emot information om miljöfarliga olyckor som har inträffat i Antarktis och skall vid behov vidarebefordra sådan information till berörda parter och till andra berörda.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska bevaka att beslut om tillstånd enligt lagen (2006:924) om Antarktis överensstämmer med lagens syften.

SFS 2011:635

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1111

Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer i fråga om 5 § och i övrigt d. 1 okt. 2006 då förordningen (1994:95) om svensk verksamhet i Antarktis skall upphöra att gälla.

SFS 2011:635

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.