Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Denna förordning upphör enligt F (2015:406) att gälla den 15 juli 2015.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2015:406).

Utkom från trycket den 18 juni 2007
utfärdad den 31 maj 2007.

Gemensamma bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

Denna förordning kompletterar

 1. rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken1) ,

  1)

  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1 (Celex 32005R1290).

 2. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)2) ,

  2)

  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698).

 3. kommissionens förordning (EG) nr 1320/2006 av den 5 september 2006 om bestämmelser för övergång till det stöd för landsbygdsutveckling som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1698/20053) ,

  3)

  EUT L 243, 6.9.2006, s. 6 (Celex 32006R1320).

 4. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)4) ,

  4)

  EUT L 368, 23.12.2006, s. 15 (Celex 32006R1974).

 5. kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU,

 6. kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 av den 27 januari 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling, och

 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 av den 17 december 2013 om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller deras tillämpning under år 20145) .

  5)

  EUT L 347, 20.12.2013, s. 865 (Celex 32013R1310).

SFS 2014:871

Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för

 1. åtgärder för förbättring av miljön och landskapet samt för djurens välbefinnande (2 kap.),

 2. åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbrukssektorn samt rennäringen (4 kap.),

 3. åtgärder för att diversifiera ekonomin och förbättra livskvaliteten på landsbygden (5 kap.),

 4. åtgärder i form av kompetensutveckling, information och kunskapsspridning (6 kap.) och

 5. åtgärder som genomförs inom ramen för leaderdimensionen (7 kap.).

SFS 2012:539

Närmare villkor för de olika stödformerna finns i 20–21 b §§ och i 2–7 kap.

Stöd enligt denna förordning får endast lämnas om de villkor som följer av EU-förordningarna i 1 § är uppfyllda.

SFS 2010:86

Definitioner

I denna förordning förstås med

behörig myndighet: den myndighet som prövar frågor om stöd,

betesmark: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som används till bete, med undantag av mark som används för rennäringsverksamhet,

bredband: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet,

brukningsenhet: produktionsenhet inom ett jordbruksföretag som har för driften gemensamma byggnader,

jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av sådana personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning, som bedriver jordbruksverksamhet,

jordbrukarhushåll: ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person bedriver jordbruksverksamhet,

jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av en jordbrukare inom Sveriges gränser,

jordbruksmark: den areal som upptas av åkermark, slåtteräng eller betesmark,

jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av jordbruksprodukter, inklusive trädgårdsprodukter, inbegripet skörd, mjölkning, uppfödning och hållande av djur för animalieproduktion eller annan produktion, eller verksamhet för att hålla marken i enlighet med god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/20036) .

6)

EUT L 130, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073).

klassificeringsfel: fel som innebär att förekomsten av stödberättigande landskapselement eller renvallar och renstängsel är mindre än vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för,

LAG-grupp: en lokal utvecklingsgrupp inom leaderdimensionen som avses i artikel 62 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och som godkänts av länsstyrelsen,

landsbygdsprogram: landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007–2013 som avses i artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

leaderdimensionen: stöd som genomförs enligt artikel 61–65 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

lokal utvecklingsstrategi: en utvecklingsstrategi som utarbetats av en LAG-grupp och godkänts av länsstyrelsen,

mikroföretag: företag som anses som mikroföretag enligt kommissionens rekommendation (2003/361/EG) av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag7) ,

7)

EUT L 124, 20.5.2003, s. 36 (Celex 32003H0361).

mätfel: fel som innebär att arealen mätt i hektar eller antalet djur mätt i djurenheter avviker från vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för,

nationell strategi för landsbygdsutveckling: den nationella strategiska plan för Sverige som avses i artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

NGA-nät: kabelbundna accessnät som helt eller delvis består av optiska element som kan leverera bredbandstjänster med bättre egenskaper (såsom högre genomströmning) jämfört med tjänster som levereras via befintliga kopparnät,

rennäringsföretag: fysiska eller juridiska personer som bedriver rennäringsverksamhet,

rennäringshushåll: ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person bedriver rennäringsverksamhet,

rennäringsverksamhet:verksamhet som får bedrivas av sameby med stöd av rennäringslagen (1971:437),

skogsmark:mark som anses som skogsmark enligt2 § skogsvårdslagen (1979:429),

slåtteräng: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som på eftersommaren används för slåtter med klippande eller skärande redskap eller för sådan slåtter kompletterad med bete eller lövtäkt,

träd- och buskmark: mark som anses som träd- och buskmark enligt 2 § skogsvårdslagen,

villkorsfel: fel som innebär att stödmottagaren brutit mot något skötselvillkor eller annat villkor som gäller för stödet,

åkermark: mark som används eller kan användas till växtodling eller bete, och som är lämplig att plöja, och

ägoslagsfel: fel som innebär att det ägoslag som stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för avviker från det faktiska ägoslaget.

SFS 2010:276

Organisationsfrågor m.m.

Förvaltande myndighet och utbetalande organ

Statens jordbruksverk skall vara förvaltande myndighet och fullgöra de uppgifter som framgår av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om inte annat följer av andra stycket eller 7 §.

Regeringen har det övergripande ansvaret för utvärderingar av landsbygdsprogrammet.

Jordbruksverket skall vara utbetalande organ för stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och fullgöra de uppgifter som framgår av rådets förordning (EG) nr 1290/2005.

Övervakningskommitté

För landsbygdsprogrammet ska det finnas en övervakningskommitté. Övervakningskommitténs uppgifter framgår av artikel 78 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

För beslut av övervakningskommittén krävs enkel majoritet.

Ordförande i övervakningskommittén utses av regeringen. Ledamöter och ersättare i övervakningskommittén utses av Regeringskansliet för bestämd tid.

SFS 2009:1042

Genomförandestrategier

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0086

Länsstyrelsen och Sametinget ska efter samråd med berörda myndigheter, kommuner och organisationer utarbeta genomförandestrategier för de åtgärder som avses i 2 kap. 16 och 17 §§, 4 och 5 kap., 6 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 7 kap.

Första stycket gäller inte om något annat följer av 8 a §.

Genomförandestrategierna ska godkännas av Jordbruksverket.

SFS 2009:191

Jordbruksverket ska utarbeta genomförandestrategier för åtgärder som avser investeringsstöd till biogasanläggningar samt för åtgärder av riksomfattande karaktär enligt 4 kap. 14 och 15 §§, 5 kap. 1–9 och 12–14 §§ samt 6 kap. 1, 2 och 4 §§.

SFS 2010:86

Leaderdimensionen

Jordbruksverket utlyser möjligheter att till länsstyrelsen i respektive län ansöka om att bilda en lokal utvecklingsgrupp. Länsstyrelsen beslutar efter samråd med berörda myndigheter, kommuner och organisationer om inrättande av områden som avses i artikel 61 a i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och om godkännande av LAG-grupper och lokala utvecklingsstrategier. Jordbruksverket skall övervaka och kontrollera urvalsprocessen och ha möjlighet att ta del av processen.

LAG-gruppen föreslår avgränsning av sådana områden som avses i första stycket. Om ett sådant område avses omfatta flera län skall berörda länsstyrelser utse den länsstyrelse som skall besluta enligt första stycket.

Förfarandet i stödärenden

Behörig myndighet

Länsstyrelserna prövar frågor om stöd enligt denna förordning om inte något annat följer av andra stycket eller av 10 a §. Frågor om stöd enligt 2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b, 13 a och 18 §§ som gäller företag vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i Blekinge län prövas av Länsstyrelsen i Skåne län.

Sametinget prövar frågor om stöd enligt 4, 5 och 6 kap. när det gäller stöd till rennäringsföretag och annan verksamhet med anknytning till renskötsel eller annat samiskt närings-, kultur- eller samhällsliv.

SFS 2014:871

Frågor om stöd enligt 2 kap. 20 och 29 a §§ samt 6 kap. 3 § prövas av Jordbruksverket. Detsamma gäller frågor om stöd till projekt enligt 5 kap. eller 6 kap. 1, 2 och 4 §§, om insatsen är av riksomfattande karaktär eller avser verksamhet som stöder och kompletterar den genomförandestrategi som avses i 8 eller 8 a § och inte faller inom Skogsstyrelsens eller Sametingets ansvarsområde.

SFS 2014:871

Frågor om ansökan om stöd enligt 7 kap. prövas av länsstyrelsen efter beredning av LAG-gruppen. När frågor om stöd enligt 7 kap. prövas ska länsstyrelsen kontrollera att stödet är förenligt med landsbygdsprogrammet, EU:s regelverk, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Frågor om ansökan om utbetalning enligt 7 kap. prövas av länsstyrelsen.

SFS 2010:86

Utöver vad som framgår av 45 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, får en länsstyrelse efter överenskommelse med en annan länsstyrelse ställa en eller flera av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande för att

 1. delta i handläggningen av frågor om stöd enligt 2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b, 13 a och 18 §§, och

 2. utöva kontroll som avses i 18 § när det gäller stöd enligt 2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b, 13 a och 18 §§.

I överenskommelsen får det ingå att ärenden ska avgöras om det finns risk för att avgörandet av ärendena annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om överenskommelsen.

SFS 2014:871

Regeringen får besluta att ärenden om stöd enligt 2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b, 13 a och 18 §§ som ska handläggas av en länsstyrelse i stället ska handläggas av en annan länsstyrelse, om det finns risk för att handläggningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

SFS 2014:871

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in till den behöriga myndigheten. En ansökan om stöd enligt 7 kap. ska dock lämnas in till LAG-gruppen i det område eller de områden där verksamheten ska bedrivas.

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in inom den tid som föreskrivs av

 1. Jordbruksverket för stöd som avses i 10 § första stycket utom när det gäller stöd enligt 2 kap. 17 § samt för stöd som avses i 10 a § när det gäller stöd enligt 2 kap. 29 a §, och

 2. Sametinget för stöd som avses i 10 § andra stycket när det gäller stöd enligt 2 kap. 17 §.

Om en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning enligt 2 kap. 9, 11 a, 11 b, 13 a, 18 eller 29 a § kommer in för sent, ska man tillämpa reglerna om för sen ansökan i artikel 23 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/ 2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn.

SFS 2014:871

Om det sökande företaget eller den sökande organisationen ligger inom flera län och länsstyrelsen är behörig myndighet, ska ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av den verksamhet som ansökan gäller bedrivs. Ansökan om stöd enligt 2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b, 13 a och 18 §§ till företag vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i Blekinge län ges in antingen till Länsstyrelsen i Skåne län eller till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Om området för en LAG-grupp omfattar mer än ett län, ska ansökan prövas av den länsstyrelse som utsetts enligt 9 § andra stycket.

SFS 2014:871

Särskilda bestämmelser om publicering av del av ansökan finns i 5 kap. 9 d §.

SFS 2010:276

Utbetalning

Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr per insats och stödår och avser miljöersättningar och kompensationsbidrag enligt 2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b, 13 a, 18 eller 29 a §§ ska inte betalas ut. För ersättning för potatisodling enligt 2 kap. 9 § gäller dock att beräknade stödbelopp som är lägre än 500 kr per stödår inte ska betalas ut.

SFS 2014:871

Den behöriga myndigheten beslutar vilket belopp som berättigar till utbetalning av stöd enligt artikel 30 i kommissionens förordning (EU) nr 65/2011.

SFS 2012:539

Innan stöd betalas ut ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Om kontrollen visar att utbetalningen skulle strida mot EU:s regelverk, denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning ska Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till den behöriga myndigheten.

Jordbruksverkets beslut att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till den behöriga myndigheten innebär att den behöriga myndighetens beslut förfaller.

Beslut genom vilka stödbelopp beviljas eller underrättelser om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i första–tredje styckena.

SFS 2010:86

Förskott

Den myndighet som beslutat om stöd får även besluta om förskott på stöd enligt 2 kap. 20 §, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 9 a, 12 och 14 §§, 6 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 7 kap. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kr.

SFS 2013:678

Personuppgifter

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sametinget och LAG-grupperna ska ha behörighet till uppgifter från den förvaltande myndighetens databas i ärenden om stöd enligt denna förordning.

SFS 2008:65

Kontroll, m.m.

Jordbruksverket samordnar kontrollen över att förordning (EG) nr 1698/2005, förordning (EG) nr 1974/2006, förordning (EU) nr 65/2011 och denna förordning följs.

Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Sametinget genomför den administrativa kontrollen enligt artikel 11 i förordning (EU) nr 65/2011 över stöd inom sina respektive ansvarsområden.

Länsstyrelsen och Sametinget genomför kontrollen på plats enligt artikel 12 i förordning (EU) nr 65/2011 över stöd inom sina ansvarsområden. Länsstyrelsen genomför även kontrollen på plats när det gäller stöd enligt 2 kap. 29 a § som Jordbruksverket är behörig myndighet för.

Länsstyrelsen genomför kontrollen på plats enligt artikel 20 i förordning (EU) nr 65/2011.

Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför den administrativa kontrollen enligt artikel 24 i förordning (EU) nr 65/2011 över stöd inom sina ansvarsområden.

Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen på plats enligt artikel 25 i förordning (EU) nr 65/2011 över stöd inom sina ansvarsområden. Jordbruksverket genomför även kontrollen på plats när det gäller stöd enligt 47 kap. för vilka länsstyrelsen är behörig myndighet.

Länsstyrelsen genomför kontrollen enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 65/2011.

Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen i efterhand enligt artikel 29 i förordning (EU) nr 65/2011. Jordbruksverket genomför även kontrollen i efterhand när det gäller stöd enligt 47 kap. som länsstyrelsen är behörig myndighet för.

SFS 2014:871

Stödmottagaren skall efter uppmaning lämna den behöriga myndigheten eller Jordbruksverket en skriftlig redogörelse för den verksamhet stödet gäller och för stödets utnyttjande samt i förekommande fall lämna en plan för det fortsatta utnyttjandet.

Skyldigheten enligt första stycket avser även tid efter verksamhetens avslutande.

Särskilda bestämmelser om kontroll av stöd till projekt för anläggning, utbyggnad och uppgradering av bredband finns i 5 kap. 9 g §.

SFS 2010:276

Tvärvillkor, m.m.

Den behöriga myndigheten får avslå eller häva åtaganden enligt 2 kap. 11 a13 a, 18 och 29 a §§ om åtagandet motsvarar mindre än 1 000 kr per år.

SFS 2014:871

Fullt stöd enligt 2 kap. 9, 11 a, 11 b, 13 a, 18 eller 29 a § får endast betalas ut till den som på hela brukningsenheten respekterar kraven i artiklarna 5 och 6 samt i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 73/2009 och de föreskrifter som meddelats med stöd av 2 kap. förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Utöver första stycket får fullt stöd enligt 2 kap. 11 a, 11 b, 13 a och 18 §§ endast betalas ut till den som på hela brukningsenheten respekterar de minimikrav på användning av gödselmedel och växtskyddsmedel som Jordbruksverket föreskriver.

SFS 2014:871

Den behöriga myndigheten får kräva att den som ansöker om stöd enligt denna förordning ska ha ett beslut om att hela eller delar av den offentliga nationella finansiering som krävs för åtgärden finansieras av andra offentliga medel än de som lämnas enligt denna förordning.

Om finansiering enligt första stycket gäller sådant stöd som anges i 21 b § ska den bestämmelsen tillämpas även på sådan finansiering.

Sådan finansiering som avses i första stycket får inte medföra att de högsta stödnivåer som gäller enligt denna förordning överskrids.

SFS 2010:86

Stöd enligt de bestämmelser som anges i andra stycket lämnas med de begränsningar som följer av artikel 57 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 och i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse8) och 19 och 20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

8)

EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

Med de bestämmelser som anges i första stycket avses stöd enligt

 • 4 kap. 11 § som rör produkter från skogsbruk före industriell förädling,

 • 4 kap. 11 § som rör stöd för förädling av produkter som omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget, utom fiskeriprodukter, till produkter som inte omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget,

 • 5 kap. 1–4, 5–9 och 12–14 §§, och

 • 6 och 7 kap.

Av 5 kap. 9 h § följer att även stöd enligt 5 kap. 9 a § i vissa fall ska uppfylla bestämmelserna i första stycket.

SFS 2013:678

Minskning, uteslutning och återkrav av stöd

Bestämmelser om minskning av stöd vid mätfel och ägoslagsfel som konstaterats vid kontroll av stöd enligt 2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b, 13 a, 18 och 29 a §§ finns i artiklarna 16 och 17 i förordning (EU) nr 65/2011.

Om förhållandena på ett skifte är sådana att det är svårt att entydigt bestämma vilket ägoslag det bör kategoriseras i, ska sökandens uppgift godtas.

Stöd lämnas inte för mark som huvudsakligen används för annat ändamål än jordbruk eller om marken används på ett sätt som är oförenligt med stödets syfte.

SFS 2014:871

Då klassificerings- eller villkorsfel konstaterats när det gäller stöd enligt denna förordning ska stödbeloppet helt eller delvis sättas ned och hänsyn ska tas till felets betydelse i förhållande till syftet med stödet samt till om sådana omständigheter som avses i 28 § föreligger.

Villkorsfel i fråga om sådana arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter som ingår i beslut om stöd enligt 2 kap. men som inte finns med i ansökan om utbetalning ska leda till samma nedsättning av stödbeloppet som om dessa arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter hade funnits med i denna ansökan.

SFS 2008:65

Ett beslut om stöd ska upphävas om ett mätfel, ägoslagsfel, klassificeringsfel eller villkorsfel bedöms som allvarligt. Detsamma gäller när ett fel i ett stödbeslut beror på att sökanden har lämnat en oriktig eller ofullständig uppgift.

Om felen eller avvikelserna bedöms som mindre allvarliga får beslutet om stöd upphävas delvis.

Den behöriga myndigheten får besluta att fortsatt stöd inte ska lämnas för samma åtgärd under det innevarande eller följande stödåret i enlighet med artiklarna 18 och 30 i kommissionens förordning (EU) nr 65/2011.

SFS 2011:589

Om en överträdelse som stödmottagaren själv kan anses vara direkt ansvarig för konstateras vid kontroll av stöd enligt 2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b, 13 a, 18 eller 29 a § i enlighet med de författningar som reglerar kraven enligt 21 § i detta kapitel, ska stödbeloppet för det kalenderår då överträdelsen inträffade sättas ned helt eller delvis i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 65/2011.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om nedsättning av stödbelopp.

SFS 2014:871

Om en mottagare av stöd är återbetalningsskyldig enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 65/2011, ska den behöriga myndigheten besluta att kräva tillbaka det som har betalats ut felaktigt plus ränta. Den myndighet som har beslutat om återkrav får sätta ned beloppet om förutsättningarna för detta är uppfyllda enligt artikel 5 i förordningen (EU) nr 65/2011.

SFS 2011:589

[Upphävd g. F (2011:589).]

SFS 2011:589

Belopp enligt 26 § skall inte krävas tillbaka om stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av att

 1. en omständighet som utgör force majeure inträffar,

 2. en fastighetsreglering genomförs,

 3. ett avtal om upplåtelse av nyttjanderätt upphör till följd av någon oförutsedd händelse som ligger utanför nyttjanderättshavarens kontroll, eller

 4. andra exceptionella omständigheter inträffar.

Om stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av sådana omständigheter som avses i första stycket får den behöriga myndigheten besluta att stödvillkoren skall anpassas till de uppkomna förhållandena. Om en sådan anpassning inte är möjlig får den behöriga myndigheten besluta att åtagandet skall upphöra att gälla och att lämnat stöd inte skall återkrävas.

Om stödmottagaren slutligt upphör med att bedriva sin näring efter det att en betydande del av ett åtagande har fullgjorts och det inte är möjligt för en efterträdare att överta åtagandet får den behöriga myndigheten besluta att lämnat stöd inte skall återkrävas.

Bestämmelser om återkrav av stöd till projekt för anläggning, utbyggnad och uppgradering av bredband finns även i 5 kap. 9 g §.

SFS 2010:276

Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen9) finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

9)

EGT L 312, 23.12.1995, s. 1 (Celex 31995R2988).

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller preskriptionslagen (1981:130).

SFS 2011:589

Ränta

Om den behöriga myndigheten beslutar om återkrav med stöd av 26 §, ska ränta tas ut enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 65/2011.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. hur ränta ska beräknas,

 2. hur betalning ska ske, och

 3. att små räntebelopp inte ska tas ut.

SFS 2011:589

Ytterligare föreskrifter

Jordbruksverket får, i andra fall än som avses i 32 eller 33 §, efter samråd med Sametinget, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödbelopp, stödberättigande kostnader, kriterier för prioritering av ansökningar, innehåll i genomförandestrategier, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, innehåll i affärsplaner och projektplaner, godkännande av rådgivningstjänster och rådgivare som ska anordna tvärvillkorsrådgivning, utbetalning, kontroll, minskning av stöd, återkrav och ränta.

Verket får också meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

SFS 2010:86

[Upphävd g. F (2012:539).]

SFS 2012:539

Jordbruksverket får efter samråd med de organisationer som har representanter i övervakningskommittén meddela närmare föreskrifter om inrättande av områden som avses i 9 § samt om godkännandet av LAG-grupper och lokala utvecklingsstrategier.

SFS 2008:65

Sametinget får efter samråd med Jordbruksverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödbelopp, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, kontroll, minskning av stöd och verkställighet av denna förordning när det gäller stöd enligt 2 kap. 15 §.

SFS 2008:65

Skogsstyrelsen får efter samråd med Jordbruksverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödbelopp, stödberättigande kostnader, kriterier för prioritering av ansökningar, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, innehåll i affärsplaner och projektplaner, utbetalning, kontroll, minskning av stöd och verkställighet av denna förordning när det gäller stöd enligt 2 kap. 30–33 §§ och stöd enligt 6 kap. i fråga om kompetensutveckling beträffande skogsbruk.

SFS 2010:86

Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen, Sametinget och Skogsstyrelsen meddela föreskrifter om LAG-gruppens, länsstyrelsens, Sametingets och Skogsstyrelsens handläggning av stödärenden samt om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får, efter samråd med Jordbruksverket, Sametinget och de angränsande länens länsstyrelser, meddela föreskrifter om vilka områden inom ett län som anses som glest befolkade enligt 4 kap. 11 § samt 5 kap. 1, 3, 5, 8 och 13 §§.

SFS 2010:86

Överklagande

Beslut enligt följande bestämmelser i denna förordning får överklagas hos Jordbruksverket.

 1. Länsstyrelsens beslut som rör åtgärder enligt 2 kap., 4 kap. 1, 8 och 11 §§ samt 5 kap. 9 g § andra stycket, och

 2. Länsstyrelsens beslut som rör åtgärder enligt 4 kap. 6, 5 kap. 19 f och 9 h14 §§ samt 6 och 7 kap., om beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 24, 26, 28 eller 29 §.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Jordbruksverkets beslut i ett överklagat ärende enligt första stycket och beslut enligt följande bestämmelser i denna förordning får dock inte överklagas.

 1. Skogsstyrelsens beslut som rör åtgärder enligt 2 kap. och 6 kap., om beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 24, 26, 28 eller 29 §,

 2. Sametingets beslut som rör åtgärder enligt 2 kap. samt 4 kap. 1 §,

 3. Sametingets beslut som rör åtgärder enligt 4 kap. 6 §, samt 5 och 6 kap., om beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 24, 26, 28 eller 29 §,

 4. Jordbruksverkets beslut som rör åtgärder enligt 2 kap. 20 och 29 a §§, och

 5. Jordbruksverkets beslut som rör åtgärder enligt 5 och 6 kap., om beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 15, 24, 26, 28 eller 29 §.

SFS 2014:871

Åtgärder för en förbättring av miljön och landskapet samt för djurens välbefinnande

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2012-0539

Gemensamma bestämmelser

Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under en period av fem år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i 11 a, 11 b, 13 a, 18 och 29 a §§.

Stöd enligt 9 § får bara lämnas till jordbrukare som åtar sig att fortsätta bedriva jordbruk inom stödområdet under det år som ansökan gäller. Sådant jordbruk ska varje år omfatta minst tre hektar.

Den behöriga myndigheten får prioritera mellan och inom inkomna ansökningar enligt 17 §. Vid prioriteringen ska syftet med stödet samt den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 eller 8 a § beaktas.

Stöd enligt 17 § lämnas inte för insatser som staten eller en kommun ska sörja för enligt lag eller annan författning.

En projektplan ska ingå i ansökan om stöd enligt 17 och 20 §§.

SFS 2014:871

Den behöriga myndigheten kan medge att ett åtagande enligt 1 § under pågående stödperiod ändras till ett annat, vidgat åtagande, om en sådan ändring innebär uppenbara fördelar för miljön och att det befintliga åtagandet stärks påtagligt.

Om det för ett jordbruksföretag redan finns ett åtagande enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd, förordningen (1997:1336) om miljöstöd eller förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder får Jordbruksverket meddela föreskrifter om under vilka villkor stöd med samma syfte får lämnas. Stöd får i övriga fall kombineras med äldre åtaganden på samma areal eller samma jordbruksföretag i enlighet med vad Jordbruksverket föreskriver.

Stöd enligt denna förordning får kombineras i den utsträckning som framgår av andra stycket eller bilaga 4.

Det sammanlagda stödet per hektar får, med undantag av stöd enligt 11 a och 11 b §§ i stödområde 1–3 eller kombinationer av stöd inom stödområde 1–3, uppgå till högst det belopp som anges i bilagan till förordning (EG) nr 1698/2005. För stöd enligt 9 § gäller dock, med de undantag som avses i första meningen, att stöd får uppgå till högst det belopp som anges i bilagan till rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar.

SFS 2014:871

Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en sammanhållen areal om minst 0,1 hektar för att berättiga till stöd.

SFS 2014:871

Antalet djurenheter per djurslag framgår av bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006. Antalet nötkreatur, värphöns och slaktkycklingar på jordbruksföretaget skall fastställas utifrån det genomsnittliga innehavet vid de räkningstillfällen som Jordbruksverket bestämmer. Får, getter och svin, med undantag av slaktsvin, skall finnas på jordbruksföretaget inom de hållandeperioder som Jordbruksverket föreskriver. Ett slaktsvin som rapporteras till Jordbruksverkets slaktregister på det sätt som Jordbruksverket föreskriver skall motsvara 0,1 djurenhet.

Stöd lämnas inte

 1. för skötselåtgärder som omfattas av kraven i artiklarna 5 och 6 samt i bilagorna II och III till rådets förordning (EG) nr 73/2009 och de föreskrifter som meddelats med stöd av 2 kap. förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare, m.m.,

 2. för skötselåtgärder som omfattas av de minimikrav på användning av gödselmedel och växtskyddsmedel som Jordbruksverket föreskriver om enligt 1 kap. 21 §,

 3. för skötselåtgärder inom områden skyddade med stöd av miljöbalken för vilka åtgärder det lämnas ersättning med statliga medel för natur- eller kulturvård, och

 4. för åtgärder som stödmottagaren annars är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning.

SFS 2010:86

Om de bestämmelser som avses i 6 § första stycket 1 och 2 ändras under en pågående åtagandeperiod skall åtagandet anpassas till de nya kraven.

Om stödmottagaren inte godtar en sådan anpassning som avses i första stycket skall den behöriga myndigheten besluta att åtagandet skall upphöra att gälla. Stödbelopp skall inte krävas tillbaka för den period under vilken åtagandet gällde.

De enskilda stödbeloppen framgår av bilaga 1 om inte annat följer av tredje stycket.

En stödmottagare får i vissa fall ingå en överenskommelse med den behöriga myndigheten om att stödnivåerna efter en översyn ändras under den resterande åtagandeperioden.

För de åtgärder som omfattas av 16 och 17 §§ anges de maximala stödbeloppen i bilaga 1. De faktiska stödbeloppen för dessa åtgärder ska fastställas i de genomförandestrategier som avses i 1 kap. 8 §.

SFS 2012:539

[Upphävd g. F (2012:539).]

SFS 2012:539

[Upphävd g. F (2012:539).]

SFS 2012:539

Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden

Kompensationsbidrag får lämnas för jordbruksmark som används för odling av slåtter- eller betesvall på åkermark eller för betesmarker inom stödområde 1–5 b och F. Inom stödområde 1–4 a och F får kompensationsbidrag lämnas även för jordbruksmark som används för odling av spannmål. Inom stödområde 1–3 och F får kompensationsbidrag lämnas även för jordbruksmark som används för odling av potatis.

Stöd för slåtter- och betesvall på åkermark samt för betesmark lämnas för så stor areal som motsvaras av följande genomsnittliga årliga innehav av nötkreatur äldre än sex månader och av tackor och getter (hondjur).

Stödområde

Antal djurenheter per hektar

1–3 och F

 

1,0

 

4

 

1,1

 

5 a och b

 

1,3

 

I stödområde 1–3 och F gäller dock att antalet djurenheter per hektar ska uppgå till 0,8 om djurenheten avser tackor.

SFS 2010:86

Skötsel av betesmarker och slåtterängar

Beträffande rubriken, se SFS2012-0539

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

Skötsel av mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker samt bete och slåtter på svårtillgängliga platser

Rubriken införd g. F 2014:871. SFS2014-0871

Stöd får under 2014 lämnas för skötsel av mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker med högst samma omfattning och för samma mark som tidigare, om stödmottagaren har haft ett sådant åtagande som har löpt ut 2013.

Stöd får under 2014 lämnas för skötsel av betesmarker och slåtterängar till stödmottagare som har haft ett sådant åtagande med en kompletterande skötselinsats för bete och slåtter på svårtillgängliga platser som löpt ut 2013. Stödet får lämnas med högst samma omfattning och för samma mark som det tidigare åtagandet.

I fråga om stöd för mark som nämns i första och andra stycket får stöd lämnas även för övrig mark som fanns i åtagandet under 2013. Stödet får lämnas med högst samma omfattning och för samma mark som det tidigare åtagandet.

Den behöriga myndigheten får under 2014 medge att befintliga åtaganden för skötsel av betesmarker och slåtterängar justeras på så sätt att även mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker samt bete och slåtter på svårtillgängliga platser ingår i åtagandet. Detta gäller under förutsättning att markklassen respektive komplementet ingick i åtagandet under 2013 och att det gäller samma mark.

SFS 2014:871

Skötsel av restaurerade betesmarker och slåtterängar

Rubriken införd g. F 2014:871. SFS2014-0871

Stöd får under 2014, under förutsättning att marken är slutbesiktigad och godkänd, lämnas för skötsel av restaurerade betesmarker och slåtterängar till stödmottagare som

 1. haft markklassen restaurering av betesmarker och slåtterängar inom ett stöd för betesmarker och slåtterängar, eller

 2. har fått stöd för restaurering av betesmarker och slåtterängar som en miljöinvestering.

Om stödmottagaren har ett befintligt åtagande för skötsel av betesmarker och slåtterängar, får den behöriga myndigheten under 2014 medge att åtagandet justeras så att den restaurerade marken ingår i detta.

SFS 2014:871

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

Skötsel av våtmarker

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

Stöd får under 2014, under förutsättning att marken är slutbesiktigad och godkänd, lämnas för skötsel av våtmarker till stödmottagare som efter den 31 december 2006 fått stöd för att anlägga våtmarken som en miljöinvestering. Våtmarken ska bevaras i minst 20 år efter att anläggningen eller restaureringen är slutförd.

Den behöriga myndigheten beslutar om de skötselvillkor som ska vara uppfyllda för att stöd ska kunna lämnas.

Förhöjd ersättning får lämnas för våtmarker som anlagts på åkermark inom stödområde 9 i Skåne, Hallands och Blekinge län om stödmottagaren genom en oberoende värdering visar att priset för den jordbruksmark som berörs väsentligt överstiger det genomsnittliga markpriset för jordbruksmark i Götalands södra slättbygder.

SFS 2014:871

Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

Natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

Regionalt prioriterade ersättningar

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

Investeringar för att förhindra rovdjursangrepp

Rubriken införd g. F 2014:871. SFS2014-0871

Stöd får lämnas i form av ersättning för miljöinvesteringar som avses i bilaga 1, punkten 4 om

 1. investeringen omfattas av den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 §,

 2. investeringen inte bedöms leda till någon påtaglig ökning av företagets värde eller lönsamhet, och

 3. investeringen syftar till att hindra rovdjursangrepp på tamboskap.

Stöd enligt första stycket lämnas endast för kostnader som leder till en ökad miljönytta.

SFS 2014:871

Traditionell odling av bruna bönor

Stöd får under 2014 lämnas för odling av bruna bönor som är upptagna på den svenska sortlistan och är av svenskt ursprung om stödmottagaren har haft ett sådant åtagande som har löpt ut under 2013.

Odlingen ska under varje enskilt år omfatta en areal motsvarande minst 70 procent av den areal som odlas med bruna bönor under det första året i åtagandeperioden.

SFS 2014:871

Utrotningshotade husdjursraser

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

Stöd får lämnas till rasföreningar för bevarande av sådana utrotningshotade husdjursraser som avses i 19 § första stycket samt till rasföreningar som har ansvar för hotade svenska raser bland de livsmedelsproducerande djurslagen vilka är upptagna på listan för nationellt bevarande med högst 100 procent av kostnaderna för

 1. skapande och upprätthållande av härstamningsregister,

 2. hälsofrämjande insatser för rasen,

 3. avelsrådgivning,

 4. transporter av genetiskt viktiga djur mellan besättningar,

 5. parningsstationer för nordiskt bi,

 6. upprätthållande av genbanksbesättningar,

 7. betäckning av ston, eller

 8. stamboksföring.

Jordbruksverket får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd.

SFS 2008:65

Åtgärder för minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

Skyddszoner mot vattendrag

[Upphävd g. F (2012:539).]

SFS 2012:539

[Upphävd g. F (2012:539).]

SFS 2012:539

Miljöskyddsåtgärder

[Upphävd g. F (2012:539).]

SFS 2012:539

[Upphävd g. F (2012:539).]

SFS 2012:539

Certifierad ekologisk produktion och kretsloppsinriktad produktion

Beträffande rubriken, se SFS2010-0086

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

Extensiv vallodling för miljön och landskapet

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

Ersättning för extra omsorg för suggor

Rubriken införd g. SFS2012-0539

Stöd får lämnas till jordbrukare för åtgärder för att förbättra välbefinnandet för suggor och betäckta gyltor i produktion av smågrisar.

Stöd enligt första stycket får lämnas till jordbrukare som vidtar åtgärder inom

 1. förebyggande hygienprogram,

 2. skydd mot sjukdomsframkallande mikroorganismer,

 3. foder- och produktionsuppföljning, och

 4. planerad produktion.

SFS 2012:539

Åtgärder för att bevara och utveckla skogens biologiska mångfald

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

Åtgärder för att främja biologisk mångfald i ädellövskog

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

[Upphävd g. F (2014:871).]

SFS 2014:871

Gemensamma bestämmelser för stöd enligt 4, 5, 6 och 7 kap.

Stöd som lämnas enligt 4, 5 och 6 kap. ska vara förenliga med en sådan genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 eller 8 a §.

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen får i enskilda fall besluta om undantag från första stycket för verksamhet som kompletterar eller stödjer flera sådana genomförandestrategier som avses i 1 kap. 8 § eller 8 a §.

SFS 2010:86

[[Ny beteckning – 1 kap. 21 b § – och lydelse g. F (2010:86).]]

SFS 2010:86

Stöd enligt 4–7 kap. lämnas inte för insatser som staten eller en kommun ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

Stöd enligt 4–7 kap. får inte lämnas för åtgärder som enligt lag eller annan författning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd.

SFS 2011:589

En affärsplan ska ingå i en ansökan om stöd enligt 4 kap. 1, 6 och 11 §§ samt 5 kap. 1, 3, 4 a, 5, 8 och 13 §§. En affärsplan ska också ingå i en ansökan om stöd enligt 6 kap. 1 och 2 §§, om ansökan avser annat än anordnande av kompetensutvecklingsinsatser.

Första stycket gäller inte om ansökan enbart avser stöd för upprättande av en affärsplan eller utbildning i upprättande av en affärsplan, i de fall stöd får lämnas för sådana ändamål.

En projektplan ska ingå i en ansökan om stöd enligt 5 kap. 2, 4, 7, 9, 9 a, 12 och 14 §§, 6 kap. 3 och 4 §§ samt 7 kap. En projektplan ska också ingå i en ansökan om stöd enligt 6 kap. 1 och 2 §§, om ansökan avser anordnande av kompetensutvecklingsinsatser.

En affärsplan eller projektplan ska ligga till grund för den behöriga myndighetens bedömning av om villkoren för stöd är uppfyllda samt för den behöriga myndighetens prioritering mellan inkomna ansökningar om stöd.

SFS 2012:539

Den behöriga myndigheten får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd mot bakgrund av innehållet i den till ansökan ingivna affärsplanen eller projektplanen. Vid prioriteringen ska målen för och de prioriteringar som anges i landsbygdsprogrammet samt målen för den nationella strategiska planen för landsbygdsutveckling och de genomförandestrategier som avses i 1 kap. 8 och 8 a §§ beaktas.

Myndigheten ska efter samråd med övriga berörda myndigheter upprätthålla avgränsningen mot andra EU-program och EU-initiativ.

SFS 2010:86

LAG-gruppen får prioritera mellan inkomna ansökningar mot bakgrund av innehållet i den till ansökan ingivna projektplanen. Vid prioriteringen ska målen för och de prioriteringar som anges i landsbygdsprogrammet samt målen för den lokala strategi som avses i 1 kap. 9 § beaktas.

SFS 2010:86

Projektstöd enligt 4–6 kap. och kompetensutveckling enligt 6 kap. tilllämpas både fristående och inom ramen för leaderdimensionen.

Stöd enligt 7 kap. kan lämnas direkt utifrån målen i 4–6 kap.

Åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbrukssektorn samt rennäringen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2008-0065

Startstöd till unga jordbrukare och unga rennäringsföretagare

Stöd får lämnas när någon första gången etablerar sig som ägare till ett jordbruks- eller rennäringsföretag.

Stöd lämnas endast till verksamhet som bedöms ha goda utvecklingsmöjligheter samt bedöms vara långsiktigt lönsam och konkurrenskraftig.

Stöd lämnas i form av en startpremie om högst 250 000 kr.

Stöd lämnas endast till sökande som vid ansökningstillfället är under 40 år och som för första gången har etablerat sig som ägare till ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Etableringstidpunkten infaller då sökanden äger företaget, arbetar aktivt i företaget och ansvarar för driften i företaget. Företaget skall dessutom vara i drift.

Sökanden skall vid ansökningstillfället ha tillräcklig yrkeskunskap och yrkesskicklighet. Stödmyndigheten får bevilja sökanden anstånd under högst tre år från beslutstillfället att uppfylla kravet på tillräcklig yrkeskunskap och yrkesskicklighet.

[Upphävd g. F (2010:86).]

SFS 2010:86

Stödmyndigheten ska inom tre år från dagen för beviljande av stöd påbörja en bedömning av om verksamheten överensstämmer med affärsplanen. I de fall verksamheten avviker från affärsplanen ska stödet sättas ned helt eller delvis. Stödmyndigheten ska då beakta bestämmelserna i 1 kap. 24–26 §§ och ta hänsyn till om avvikelsen beror på ändrade förutsättningar vid genomförandet av affärsplanen.

SFS 2012:539

Stöd för modernisering av jordbruks- och rennäringsföretag

Stöd får lämnas med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna för investeringar inom primärproduktionen till den som driver ett jordbruks- eller rennäringsföretag. Inom de områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län som ligger inom stödområde 1–5 b eller F enligt bilaga 2 får stödnivån höjas med ytterligare högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Stöd enligt första stycket ska underlätta

 1. förbättringar av företagets lönsamhet och långsiktiga konkurrenskraft, eller

 2. omställning till ett lönsamt, hållbart och naturanpassat jordbruk eller till en lönsam, hållbar och naturanpassad rennäring.

SFS 2010:86

[Upphävd g. F (2010:86).]

SFS 2010:86

Ersättning för etablering av fleråriga energigrödor

Stöd får lämnas till jordbrukare för plantering av fleråriga energigrödor avsedda för energiändamål av arterna salix, hybridasp eller poppel på jordbruksmark med ett maximalt skördeintervall på 20 år eller mindre, med högst 40 procent av de stödberättigande utgifterna och högst 5 000 kr per hektar. Efter särskild prövning kan ytterligare stöd motsvarande högst 40 procent av de stödberättigande kostnaderna och högst 12 000 kr per hektar beviljas med avseende på stödberättigande investeringar för stängsling.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för plantering på betesmarker och slåtterängar.

SFS 2010:276

För stöd för plantering av salix skall varje enskild sammanhållen plantering vara minst 1,0 hektar. För stöd för plantering av poppel och hybridasp skall varje enskild sammanhållen plantering vara minst 0,1 hektar.

Stöd får endast lämnas för plantering på sådan mark där länsstyrelsen godkänt att plantering får ske med hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen.

Stöd för förädling, saluföring och utveckling av jordbruks-, skogsbruks- eller renskötselprodukter

Stöd får lämnas till mikro-, små eller medelstora förädlingsföretag med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna för investeringar som avser

 1. förädling av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördraget, utom fiskeriprodukter, och produkter från skogsbruk före industriell förädling,

 2. saluföring av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördraget, utom fiskeriprodukter, och produkter från skogsbruk, eller

 3. utveckling av nya produkter, processer eller ny teknik som rör sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördraget, utom fiskeriprodukter, eller produkter från skogsbruk.

För företag inom skogssektorn får stöd endast lämnas till mikroföretag.

Inom glest befolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån höjas med ytterligare högst 10 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Stöd enligt 11 § lämnas endast till verksamhet som bedöms bli långsiktigt lönsam och bidra till en ökad konkurrenskraft, ökade mervärden och förädlingsvärden i sektorn.

SFS 2010:86

Stöd får inte lämnas till företag i svårigheter i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter10) .

10)

EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.

Stöd till samarbetsprojekt

[Upphävd g. F (2012:539).]

SFS 2012:539

Stöd för småskaliga infrastrukturåtgärder

[Upphävd g. F (2012:539).]

SFS 2012:539

Åtgärder för att diversifiera ekonomin och förbättra livskvaliteten på landsbygden

Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk eller rennäring

Stöd får lämnas till en medlem av ett jordbrukarhushåll som utövar jordbruksverksamhet på fastigheten eller ett rennäringshushåll med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna för att starta eller utveckla en verksamhet som avser annat än primärproduktion eller förädling av jord- och skogsbruksprodukter enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

Stöd lämnas endast till verksamheter som bedöms leda till en utveckling eller produktion av varor eller tjänster som har förutsättningar att bli konkurrenskraftiga och lönsamma.

Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån höjas med ytterligare högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för en konkurrenskraftig diversifiering eller påskynda en hållbar utveckling av nya affärs- och verksamhetsidéer i jordbruks- eller rennäringsföretag.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera olika aktörer.

Projekt enligt första stycket får inte avse primärproduktion.

SFS 2009:191

Stöd för affärsutveckling i mikroföretag

Stöd får lämnas med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna för etablering eller utveckling av mikroföretag, vars verksamhet bedöms ha anknytning till och betydelse för landsbygdens utveckling.

Stöd lämnas endast till verksamheter som bedöms leda till en utveckling eller produktion av varor eller tjänster som har förutsättningar att bli konkurrenskraftiga och lönsamma.

Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån höjas med ytterligare högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt företagande för mikroföretag på landsbygden eller påskynda en hållbar utveckling av nya affärs- och verksamhetsidéer.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera olika aktörer.

SFS 2009:191

Stöd till investeringar i biogasanläggningar

Rubriken införd g. SFS2012-0539

Stöd får lämnas enligt 1 eller 3 § för investeringar i biogasanläggningar.

SFS 2012:539

Stöd får lämnas med högst 30 procent av de stödberättigade kostnaderna så som dessa anges i artikel 23 i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)11) .

11)

EUT L 214, 9.8.2008, s. 3 (Celex 32008R0800).

SFS 2012:539

En ansökan om stöd ska ha kommit in till den behöriga myndigheten innan arbetet med projektet eller verksamheten inleds.

SFS 2012:539

Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

SFS 2012:539

Jordbruksverket ska föra ett register över stödet. Registret ska innehålla de uppgifter som krävs för att säkerställa att de villkor som följer av kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 är uppfyllda. Uppgifterna ska bevaras i minst tio år från den dag då stöd sista gången beviljades.

SFS 2012:539

Stöd till främjande av turistnäringen

Stöd får lämnas med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna för etablering eller utveckling av små företag eller mikroföretag med turistverksamhet på landsbygden.

Stöd lämnas endast till verksamheter som bedöms leda till en utveckling eller produktion av tjänster som har förutsättningar att bli konkurrenskraftiga och lönsamma.

Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån höjas med ytterligare högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

[Upphävd g. F (2010:86).]

SFS 2010:86

Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med anknytning till landsbygdsturism med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för en konkurrenskraftig turismnäring på landsbygden eller påskynda en hållbar utveckling av nya affärs- och verksamhetsidéer som rör landsbygdsturism.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids på flera olika aktörer.

SFS 2009:191

Stöd för grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden

Stöd får lämnas till företag i syfte att stärka och utveckla grundläggande service samt fritids- och kulturaktiviteter på lokal nivå för en by eller en grupp av byar med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån höjas med ytterligare 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra lokala projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för lokal kommersiell eller offentlig service samt lokala kultur- eller fritidsaktiviteter.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera olika aktörer.

SFS 2009:191

Stöd till projekt för att anlägga, bygga ut och uppgradera bredband

Rubriken införd g. SFS2010-0276

Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med upp till 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt i landsbygdsområden som bidrar till att

 1. skapa eller underlätta tillgång till bredband,

 2. uppgradera befintligt bredband, eller

 3. bygga ut passivt bredband.

Stöd enligt första stycket 1 får endast lämnas i områden där det efter en marknadsanalys konstaterats att bredband som kan användas för att erbjuda allmänt tillgängliga kommunikationstjänster inte finns, och där det bedöms att en utbyggnad inte kommer att komma till stånd på marknadsmässiga grunder inom de närmaste tre åren från ansökan.

Stöd enligt första stycket 2 och 3 får endast lämnas i områden där det efter en marknadsanalys konstaterats att det finns behov av att bygga ut eller uppgradera befintligt bredband till NGA-nät, och där det bedöms att en sådan utbyggnad eller uppgradering inte kommer att komma till stånd på marknadsmässiga grunder inom de närmaste tre åren från ansökan.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling.

SFS 2010:276

Som villkor för stöd enligt 9 a § gäller att sökanden

 1. tillhandahåller en sådan marknadsanalys som avses i 9 a § andra eller tredje stycket,

 2. visar upp ett beslut om annan offentlig nationell medfinansiering om sådan krävs enligt 1 kap. 21 a §,

 3. åtar sig att utse den som ska tillhandahålla bredbandet och de andra tjänster som krävs för genomförande av projektet genom ett öppet anbudsförfarande, och

 4. åtar sig att utse den som ska driva nätet genom ett öppet anbudsförfarande om sökanden avser att äga nätet.

Vid ett anbudsförfarande enligt första stycket 3 eller 4 ska principerna i 1 kap. 9 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling tillämpas samt de villkor som anges i 9 e § ställas upp. Vid bedömningen av anbuden ska en prioritering göras utifrån

 1. det begärda priset,

 2. bredbandets kvalitet och omfattning,

 3. den tidsperiod som anbudsgivaren åtar sig att erbjuda tjänster i bredbandet,

 4. den prissättning som kommer att tillämpas i förhållande till de slutliga bredbandsanvändarna, och

 5. de kriterier i övrigt som ställs upp i förfrågningsunderlaget.

I förfrågningsunderlaget ska det anges hur kriterierna i andra stycket 1–5 kommer att viktas inbördes vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

SFS 2010:276

En marknadsanalys enligt 9 b § första stycket 1 ska innehålla en

 1. beskrivning av det område som omfattas av marknadsanalysen,

 2. kartläggning av i vilken utsträckning bredband finns att tillgå i det berörda området, och

 3. uppgift om huruvida den planerade åtgärden avser grundläggande bredband eller NGA-nät.

SFS 2010:276

Den behöriga myndigheten ska bereda marknadens aktörer tillfälle att yttra sig över den marknadsanalys som avses i 9 b § första stycket 1 genom att publicera denna på sin webbplats. Marknadsanalysen ska även publiceras på Jordbruksverkets webbplats.

Marknadsanalysen ska hållas tillgänglig på webbplatserna i minst en månad.

Den behöriga myndigheten får fatta beslut om att godkänna ansökan tidigast en månad efter publiceringen.

SFS 2010:276

Vid ett anbudsförfarande enligt 9 b § första stycket 3 eller 4 ska följande villkor ställas upp.

 1. Bredbandet ska kunna användas samtidigt av flera operatörer.

 2. Projektet får inte gynna någon särskild teknik- eller nätplattform.

 3. Befintlig infrastruktur ska användas i den utsträckning som det är möjligt, om detta inte leder till att befintliga dominerande aktörer gynnas.

 4. Tredjepartsoperatörer ska beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett icke-diskriminerande sätt i enlighet med vad som sägs i 9 f §.

 5. Priset för sådant grossisttillträde som avses i 4 ska, om tillhandahållandet sker inom sju år från det att projektet färdigställdes, grundas på de grossistpriser som allmänt gäller för jämförbara tjänster.

 6. Anbudsgivaren ska åta sig att under fem år från det att bredbandet togs i bruk upprätta en separat redovisning för den verksamhet som avses med anbudet och medverka vid den kontroll som avses i 9 g §.

 7. Anbudsgivaren ska åta sig att återbetala en del av lämnad ersättning om vinsten för den verksamhet som avses med anbudet vid den kontroll som avses i 9 g § visar sig vara högre än den genomsnittliga vinsten för bredbandssektorn under samma tidsperiod.

SFS 2010:276

Kravet på icke-diskriminerande behandling enligt 9 e § 4 gäller under en period av sju år, som ska räknas från den dag då bredbandet togs i bruk. Kravet ska gälla hela perioden även om ägarförhållandena ändras, om inte annat följer av andra bestämmelser. Sjuårsperioden kan förlängas om den myndighet som beslutat om stöd vid sjuårsperiodens slut bedömer att innehavaren av bredbandet har betydande inflytande på den berörda marknaden.

På begäran av en tredjepartsoperatör får den behöriga myndigheten i samråd med Post- och telestyrelsen bestämma vilka villkor som ska gälla för grossisttillträdet.

SFS 2010:276

Den behöriga myndigheten ska, när fem år förflutit från det att bredbandet togs i bruk, kontrollera om vinsten för bredbandet under femårsperioden varit högre än den genomsnittliga vinsten inom bredbandssektorn för samma period.

Om kontrollen visar att vinsten för bredbandet under femårsperioden har varit högre än den genomsnittliga vinsten inom bredbandssektorn för samma period, ska den behöriga myndigheten kräva tillbaka ett belopp som motsvarar den andel av den högre vinsten som motsvarar stödnivån för bredbandsprojektet.

Den behöriga myndigheten ska under en period av sju år efter det att bredbandet togs i bruk bevaka den prissättning som tillämpas vid uthyrning av utrymme i det bredband som omfattats av stödet.

SFS 2010:276

Stöd får lämnas utan att de villkor som följer av 9 b § första stycket 3 och 4, 9 d, 9 e och 9 g §§ är uppfyllda om stödbeloppet understiger 200 000 euro och om de förutsättningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 är uppfyllda.

Som villkor för stöd enligt första stycket gäller, utöver vad som följer av 9 a §, 9 b § första stycket 1 och 2 samt 9 c §, att bredbandet ska kunna användas samtidigt av flera operatörer och att tredjepartsoperatörer ska beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett icke-diskriminerande sätt i enlighet med vad som sägs i 9 f §. Priset för grossisttillträdet ska, om tillhandahållandet sker inom sju år från det att projektet färdigställdes, grundas på de grossistpriser som allmänt gäller för jämförbara tjänster.

SFS 2010:276

Gemensamma bestämmelser för stöd enligt 8–9 a §§

Rubriken införd g. SFS2010-0276

Stöd enligt 8–9 a §§ får endast lämnas till insatser som bedöms vara väsentliga för en hållbar lokal, social och ekonomisk utveckling.

Stöd för investeringar i småskalig lokal infrastruktur enligt 8 och 9 §§ får endast lämnas i glest befolkade områden där förutsättningar för annan finansiering bedöms saknas.

SFS 2010:276

Stöd lämnas inte om stöd har beviljats enligt förordningen (2000:284) om stöd för kommersiell service.

Stöd enligt 9 a § får inte lämnas till projekt som tidigare till någon del finansierats i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om inte de förutsättningar som anges i 9 h § är uppfyllda.

SFS 2010:276

[Upphävd g. F (2010:86).]

SFS 2010:86

Stöd för förnyelse och utveckling av bygden

Stöd får lämnas till lokala eller regionala aktörer med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra lokala projekt som bidrar till

 1. att förbättra villkoren för företagande och boende i bygden,

 2. att allmänt stärka en bygds attraktionskraft, eller

 3. ett hållbart nyttjande av bygdens resurser.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera olika aktörer.

SFS 2009:191

Stöd för bevarande av natur- och kulturarvet på landsbygden samt för att öka natur- och kulturarvets attraktionskraft

Stöd får lämnas till företag i syfte att bevara eller öka attraktionskraften hos natur- och kulturarvet på landsbygden med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna för restaurering av byggnader som inte används och som bedöms vara av kulturhistoriskt värde under förutsättning att de kommer till användning för ett kommersiellt, socialt eller kulturellt ändamål. Stöd får dock inte lämnas för upprustning av bostäder.

Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån höjas med ytterligare högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer eller markägare med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som bidrar till att

 1. förbättra förutsättningarna för ett bevarande av natur- och kulturarvet på landsbygden eller för att öka dess attraktionskraft, eller

 2. utreda frågor om underhåll, restaurering och höjning av attraktionskraften hos natur- och kulturarvet på landsbygden.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids på flera olika aktörer.

SFS 2009:191

Kompetensutveckling, information och kunskapsspridning

Stöd får lämnas med minst 20 och högst 100 procent av kostnaderna till personer som är verksamma inom jordbruk, rennäring, skogsbruk eller förädling för kompetensutvecklingsåtgärder som syftar till

 1. att förbättra miljön och landskapet,

 2. företagsutveckling för att stimulera till att utveckla befintliga och nya produkter och verksamheter, eller

 3. att främja kunskapsöverföring från och information om forsknings- och utvecklingsarbete.

Stöd enligt första stycket får även lämnas för andra kompetensutvecklingsåtgärder som är förenliga med den nationella strategin för landsbygdsutveckling, den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 eller 8 a § eller, om kompetensutvecklingsåtgärden genomförs enligt leaderdimensionen, den lokala utvecklingsstrategi som gäller inom det område som avses i 1 kap. 9 §.

Stöd får även lämnas till aktörer som anordnar sådana kompetensutvecklingsåtgärder som avses i första eller andra stycket.

SFS 2009:191

Stöd får lämnas till personer som är verksamma inom de områden som omfattas av 5 kap. med minst 20 och högst 100 procent av kostnaderna för kompetensutvecklingsåtgärder som syftar till att

 1. öka kunskapsinnehåll, företagarförmåga och innovationsförmåga i landsbygdens näringsliv, eller

 2. förbättra förutsättningarna för diversifiering och livskvalitet på landsbygden.

Stöd enligt första stycket får även lämnas för andra kompetensutvecklingsåtgärder som är förenliga med den nationella strategiska planen för landsbygdsutveckling, den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 § eller, om kompetensutvecklingsåtgärden genomförs enligt leaderdimensionen, den lokala utvecklingsstrategi som gäller inom det område som avses i 1 kap. 9 §.

Stöd får även lämnas till aktörer som anordnar sådana kompetensutvecklingsåtgärder som anges i första stycket.

Stöd får lämnas till aktörer som anordnar rådgivningsinsatser om föreskrivna verksamhetskrav samt god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artiklarna 5 och 6 samt bilagorna II och III till rådets förordning (EG) nr 73/2009 och för rådgivning om regler om arbetarskydd som grundar sig på EU-lagstiftning.

Stöd enligt första stycket får lämnas med de begränsningar som framgår av bilagan till rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

SFS 2010:86

Stöd får lämnas med minst 20 och högst 100 procent av kostnaderna för kompetens- och informationsinsatser som syftar till att stödja och underlätta förberedelserna och genomförandet av åtgärderna i denna förordning genom leaderdimensionen.

Stöd enligt detta kapitel får inte avse kurser eller praktik som ingår i den normala jord- eller skogsbruksutbildningen på sekundär eller högre nivå eller i ordinarie gymnasie- eller högskoleutbildning.

[Upphävd g. F (2008:65).]

SFS 2008:65

Stöd inom ramen för leaderdimensionen

Stöd inom ramen för leaderdimensionen får lämnas till aktörer vilkas verksamhet bedrivs inom ett område som avses i 1 kap. 9 § med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för projekt som bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategi som gäller inom området.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera aktörer.

SFS 2009:191

Stöd för samarbete

Stöd till interregionala och transnationella samarbetsprojekt inom ramen för leaderdimensionen får lämnas till aktörer vilkas verksamhet bedrivs inom ett område som avses i 1 kap. 9 § med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Stöd enligt första stycket får endast lämnas då en av de samarbetande parterna är en LAG-grupp som godkänts enligt 1 kap. 9 §. Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera aktörer.

SFS 2009:191

Stöd till driftskostnader för en LAG-grupp får lämnas med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Bilaga 1

Stödbelopp och stödsatser avseende stöd för åtgärder för en förbättring av miljön och landskapet

1. Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden

Kompensationsbidrag får lämnas med högst följande belopp per hektar.

Stödområde

Markanvändning

Stödbelopp inom intervallen areal

 
 

0–90 ha

>90 ha

1 och F

 

Bete och slåttervall på åker samt betesmark

 

2 700 kr

 

1 350 kr

 

2–3 och 4a

 

Bete och slåttervall på åker samt betesmark

 

2 100 kr

 

1 050 kr

 

4b

 

Bete och slåttervall på åker samt betesmark

 

1 100 kr

 

550 kr

 

5a

 

Bete och slåttervall på åker samt betesmark

 

1 500 kr

 

750 kr

 

5b

 

Bete och slåttervall på åker samt betesmark

 

900 kr

 

450 kr

 

1–3 och F

 

Spannmål

 

1 000 kr

 

500 kr

 

4a

 

Spannmål

 

500 kr

 

250 kr

 

1–3 och F

 

Potatis

 

1 750 kr

 

875 kr

 

2. Miljövänligt jordbruk

Åtgärd

Region

Årlig ersättningsnivå

Årlig ersättningsnivå

Årlig ersättningsnivå

Årlig ersättningsnivå

Årlig ersättningsnivå

Årlig ersättningsnivå

 
 

Ersättning enligt ursprungliga förutsättningar för startår från och med 2007

 

Stödmottagare med startår 2007, 2008 eller 2009 som tackat nej till rörlig ersättning

 

Stödmottagare med startår 2010 eller 2011 som tackar nej till rörlig ersättning 2012

 

Stödmottagare som tackat ja till rörlig ersättning

 

Stödmottagare med startår 2010 eller 2011 som inte erbjudits rörlig ersättning

 

Stödmottagare med startår 2012 som inte erbjudits rörlig ersättning

 

Ersättning förvallodling

 

Hela landet, utom stödområde 9

 
 

Grundersättning: 300 kr/ha

 
 

Grundersättning: 300 kr/ha

 

Grundersättning: 300 kr/ha

 

Grundersättning: 300 kr/ha

 
 

Stödområde 9

 
 

Grundersättning: 300 kr/ha

 
 

Grundersättning: 500 kr/ha

 

Grundersättning: 500 kr/ha

 

Grundersättning: 500 kr/ha

 
 

Stödområde 1– 3

 
 

Tilläggsersättning: 1 800 kr/ha

 
 

Tilläggsersättning: 2 000 kr/ha

 

Tilläggsersättning: 2 000 kr/ha

 

Tilläggsersättning: 2 000 kr/ha

 
 

Stödområde 4

 
 

Tilläggsersättning: 700 kr/ha

 
 

Tilläggsersättning: 900 kr/ha

 

Tilläggsersättning: 900 kr/ha

 

Tilläggsersättning: 900 kr/ha

 
 

Stödområde 5a, 5b

 
 

Tilläggsersättning: 250 kr/ha

 
 

Tilläggsersättning: 450 kr/ha

 

Tilläggsersättning: 450 kr/ha

 

Tilläggsersättning: 450 kr/ha

 
 

Stödområde 5c, 5m

 
 

Tilläggsersättning: 400 kr/ha

 
 

Tilläggsersättning: 600 kr/ha

 

Tilläggsersättning: 600 kr/ha

 

Tilläggsersättning: 600 kr/ha

 

Skötsel av betesmark

 

Hela landet

 
 

Allmänna värden: 1 100 kr/ha

 

Allmänna värden: 1 250 kr/ha

 

Allmänna värden: 1 250 kr/ha

 
 

Allmänna värden: 1 250 kr/ha

 
 
 
 

Särskilda värden och uppfyller inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009: 3 700 kr/ha

 

Särskilda värden och uppfyller inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009: 3 850 kr/ha

 

Särskilda värden och uppfyller inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009: 3 850 kr/ha

 
 

Särskilda värden och uppfyller inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009: 3 850 kr/ha

 
 
 
 

Särskilda värden, övriga: 2 500 kr/ha

 

Särskilda värden, övriga: 2 650 kr/ha

 

Särskilda värden, övriga: 2 650 kr/ha

 
 

Särskilda värden, övriga: 2 650 kr/ha

 
 
 
 

Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck dock högst 2 000 kr/ha

 

Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck dock högst 2 000 kr/ha

 

Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck dock högst 2 000 kr/ha

 
 

Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck dock högst 2 000 kr/ha

 

Skötsel av slåtteräng

 

Hela landet

 
 

Allmänna värden: 1 100 kr/ha

 

Allmänna värden: 1 450 kr/ha

 

Allmänna värden: 1 450 kr/ha

 
 

Allmänna värden: 1 450 kr/ha

 
 
 
 

Särskilda värden och uppfyller inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/ 2009: 4 700 kr/ha

 

Särskilda värden och uppfyller inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/ 2009: 5 400 kr/ha

 

Särskilda värden och uppfyller inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/ 2009: 5 400 kr/ha

 
 

Särskilda värden och uppfyller inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/ 2009: 5 400 kr/ha

 
 
 
 

Särskilda värden, övriga: 3 500 kr/ha

 

Särskilda värden, övriga: 4 200 kr/ha

 

Särskilda värden, övriga: 4 200 kr/ha

 
 

Särskilda värden, övriga: 4 200 kr/ha

 
 
 
 

Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck dock högst 2 000 kr/ha efterbete: 700 kr/ha lieslåtter: 7 000 kr/ha

 

Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck dock högst 2 000 kr/ha efterbete: 700 kr/ha lieslåtter: 7 000 kr/ha

 

Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck dock högst 2 000 kr/ha efterbete: 700 kr/ha lieslåtter: 7 000 kr/ha

 
 

Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck dock högst 2 000 kr/ha efterbete: 700 kr/ha lieslåtter: 7 000 kr/ha

 

Fäbodbete och fäbod i bruk

 

Hela landet

 
 

Fäbodbete: 700 kr/ha

 

Fäbodbete: 700 kr/ha

 

Fäbodbete: 900 kr/ha

 
 

Fäbodbete: 900 kr/ha

 
 
 
 

Fäbod i bruk: 3 000 kr/ha för 6 ha, extra fäbod i flerfäbodsystem ger 0,25 fäbod i bruk

 

Fäbod i bruk: 3 000 kr/ha för 6 ha, extra fäbod i flerfäbodsystem ger 0,25 fäbod i bruk

 

Fäbod i bruk: 3 000 kr/ha för 6 ha, extra fäbod i flerfäbodsystem ger 0,25 fäbod i bruk

 
 

Fäbod i bruk: 3 000 kr/ha för 6 ha, extra fäbod i flerfäbodsystem ger 0,25 fäbod i bruk

 

Alvarbete

 

Öland och Gotland

 
 

1 250 kr/ha

 

1 400 kr/ha

 

1 400 kr/ha

 
 

1 400 kr/ha

 

Skogsbete

 

Hela landet

 
 

2 350 kr/ha

 

2 500 kr/ha

 

2 500 kr/ha

 
 

2 500 kr/ha

 

Skötsel av våtmarker

 

Hela landet

 
 

Grundersättning: Betesmarker och övrig mark: 1 500 kr/ha Åkermark: 3 000 kr/ha

 
 

Grundersättning: Betesmarker och övrig mark: 1 500 kr/ha Åkermark: 4 000 kr/ha

 

Grundersättning: Betesmarker och övrig mark: 1 500 kr/ha Åkermark: 4 000 kr/ha

 

Grundersättning: Betesmarker och övrig mark: 1 500 kr/ha Åkermark: 4 000 kr/ha

 
 

Inom stödområde 9 i Skåne, Blekinge och Hallands län

 
 

Förhöjd ersättning: Åkermark: 4 000 kr/ha

 
 

Förhöjd ersättning: Åkermark: 5 000 kr/ha

 

Förhöjd ersättning: Åkermark: 5 000 kr/ha

 

Förhöjd ersättning: Åkermark: 5 000 kr/ha

 

Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

 

Hela landet

 
 

Grundersättning: 100 kr/elementtyp

 
 
 
 
 
 
 

Grupp 1 a: 6 kr/10 m 1 b: 26 kr/10 m 1 c: 58 kr/10 m 2 a: 60 kr/st 2 b: 180 kr/st 3: 2 000 kr/ha

 
 
 
 
 
 

Natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

 

Renskötselområdet

 

Renvallar: 6 300 kr/ha

 
 
 
 
 
 
 
 

Renstängsel: 20 kr/m

 
 
 
 
 
 
 
 

Resor: 640 kr/element för avstånd till och med 75 km, 1 275 kr/ element för avstånd över 75 km, dock högst fem element per åtagande

 
 
 
 
 
 

Traditionell odling av bruna bönor

 

Öland

 

1 400 kr/ha

 
 
 
 
 
 

Utrotningshotade husdjursraser

 

Hela landet

 

Fast ersättning: 800 kr/djurslag och besättning

 
 
 
 
 
 
 
 

Linderödssvin: 1 500 kr/djurenhet

 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga raser: 1 000 kr/djurenhet

 
 
 
 
 
 

Minskat kväveläckage

 

Stödområde 4b, 5c, 5m och 9 samt stödområde 5a och 5b i Skåne, Blekinge, Kalmar, Gotlands, Hallands och Västra Götalands län

 
 

Fånggröda: 800 kr/ha

 

Fånggröda: 900 kr/ha

 

Fånggröda: 900 kr/ha

 
 

Fånggröda: 900 kr/ha

 
 
 
 

Vårbearbetning: 300 kr/ha

 

Vårbearbetning: 500 kr/ha

 

Vårbearbetning: 500 kr/ha

 
 

Vårbearbetning: 500 kr/ha

 
 
 
 

Kombination av fånggröda och vårbearbetning på samma mark: 1 300 kr/ha

 

Kombination av fånggröda och vårbearbetning på samma mark: 1 500 kr/ha

 

Kombination av fånggröda och vårbearbetning på samma mark: 1 600 kr/ha

 
 

Kombination av fånggröda och vårbearbetning på samma mark: 1 600 kr/ha

 

Skyddszoner

 

Stödområde 4b, 5 och 9

 
 

1 000 kr/ha

 
 

3 000 kr/ha

 

3 000 kr/ha

 
 

Miljöskyddsåtgärder

 

Hela landet

 
 

Stödbelopp inom intervallen:

 
 

Stödbelopp inom intervallen:

 

Stödbelopp inom intervallen:

 
 
 
 
 

0 till 50 ha: 200 kr/ha

 
 

0 till 50 ha: 250 kr/ha

 

0 till 50 ha: 250 kr/ha

 
 
 
 
 

51 till 300 ha: 80 kr/ha

 
 

51 till 300 ha: 100 kr/ha

 

51 till 300 ha: 100 kr/ha

 
 
 
 
 

>301 ha: 0 kr

 
 

>301 ha: 50 kr/ha

 

>301 ha: 50 kr/ha

 
 

Certifierad ekologisk produktion

 

Hela landet

 
 

Vallgräs och vallbaljväxter: 0 kr/ha

 
 

Vallgräs och vallbaljväxter: 350 kr/ha

 

Vallgräs och vallbaljväxter: 350 kr/ha

 

Vallgräs och vallbaljväxter: 350 kr/ha

 
 
 
 

Spannmål: 1 300 kr/ha

 
 

Spannmål: 1 450 kr/ha

 

Spannmål: 1 450 kr/ha

 

Spannmål: 1 450 kr/ha

 
 
 
 

Proteingrödor: 1 300 kr/ha

 
 

Proteingrödor: 1 450 kr/ha

 

Proteingrödor: 1 450 kr/ha

 

Proteingrödor: 1 450 kr/ha

 
 
 
 

Spånadslin: 1 300 kr/ha

 
 

Spånadslin: 1 450 kr/ha

 

Spånadslin: 1 450 kr/ha

 

Spånadslin: 1 450 kr/ha

 
 
 
 

Foderbetor: 1 300 kr/ha Foderbetor: 1 450 kr/ha

 
 

Foderbetor: 1 450 kr/ha

 

Foderbetor: 1 450 kr/ha

 

Foderbetor: 1 450 kr/ha

 
 
 
 

Oljeväxter: 2 200 kr/ha

 
 

Oljeväxter: 2 200 kr/ha

 

Oljeväxter: 2 200 kr/ha

 

Oljeväxter: 2 200 kr/ha

 
 
 
 

Oljelin: 2 200 kr/ha

 
 

Oljelin: 2 200 kr/ha

 

Oljelin: 2 200 kr/ha

 

Oljelin: 2 200 kr/ha

 
 
 
 

Bruna bönor: 2 200 kr/ha

 
 

Bruna bönor: 2 200 kr/ha

 

Bruna bönor: 2 200 kr/ha

 

Bruna bönor: 2 200 kr/ha

 
 
 
 

Konservärtor: 2 200 kr/ha

 
 

Konservärtor: 2 200 kr/ha

 

Konservärtor: 2 200 kr/ha

 

Konservärtor: 2 200 kr/ha

 
 
 
 

Frövall: 2 200 kr/ha

 
 

Frövall: 2 200 kr/ha

 

Frövall: 2 200 kr/ha

 

Frövall: 2 200 kr/ha

 
 
 
 

Potatis: 5 000 kr/ha

 
 

Potatis: 5 000 kr/ha

 

Potatis: 5 000 kr/ha

 

Potatis: 5 000 kr/ha

 
 
 
 

Sockerbetor: 5 000 kr/ha

 
 

Sockerbetor: 5 000 kr/ha

 

Sockerbetor: 5 000 kr/ha

 

Sockerbetor: 5 000 kr/ha

 
 
 
 

Grönsaker: 5 000 kr/ha

 
 

Grönsaker: 5 000 kr/ha

 

Grönsaker: 5 000 kr/ha

 

Grönsaker: 5 000 kr/ha

 
 
 
 

Frukt och bär: 7 500 kr/ha

 
 

Frukt och bär: 7 500 kr/ha

 

Frukt och bär: 7 500 kr/ha

 

Frukt och bär: 7 500 kr/ha

 
 
 
 

Övriga grödor utom vallgräs och vallbaljväxter: 1 300 kr/ha

 
 

Övriga grödor: 1 450 kr/ha

 

Övriga grödor: 1 450 kr/ha

 

Övriga grödor: 1 450 kr/ha

 
 
 
 

Ersättning per djurenhet: 1 600 kr/ha åkermark 800 kr/ha betesmark

 
 

Ersättning per djurenhet: 1 600 kr/ha åkermark 800 kr/ha betesmark

 

Ersättning per djurenhet: 1 600 kr/ha åkermark 800 kr/ha betesmark

 

Ersättning per djurenhet: 1 600 kr/ha åkermark 800 kr/ha betesmark

 

Kretsloppsinriktad produktion

 

Hela landet

 
 

Spannmål: 650 kr/ha

 
 

Spannmål: 650 kr/ha

 

Spannmål: 650 kr/ha

 

Spannmål: 650 kr/ha

 
 
 
 

Proteingrödor: 650 kr/ha

 
 

Proteingrödor: 650 kr/ha

 

Proteingrödor: 650 kr/ha

 

Proteingrödor: 650 kr/ha

 
 
 
 

Spånadslin:650 kr/ha

 
 

Spånadslin:650 kr/ha

 

Spånadslin:650 kr/ha

 

Spånadslin:650 kr/ha

 
 
 
 

Foderbetor: 650 kr/ha

 
 

Foderbetor: 650 kr/ha

 

Foderbetor: 650 kr/ha

 

Foderbetor: 650 kr/ha

 
 
 
 

Oljeväxter: 1 100 kr/ha

 
 

Oljeväxter: 1 100 kr/ha

 

Oljeväxter: 1 100 kr/ha

 

Oljeväxter: 1 100 kr/ha

 
 
 
 

Oljelin:1 100 kr/ha

 
 

Oljelin:1 100 kr/ha

 

Oljelin:1 100 kr/ha

 

Oljelin:1 100 kr/ha

 
 
 
 

Bruna bönor: 1 100 kr/ha

 
 

Bruna bönor: 1 100 kr/ha

 

Bruna bönor: 1 100 kr/ha

 

Bruna bönor: 1 100 kr/ha

 
 
 
 

Konservärtor: 1 100 kr/ha

 
 

Konservärtor: 1 100 kr/ha

 

Konservärtor: 1 100 kr/ha

 

Konservärtor: 1 100 kr/ha

 
 
 
 

Frövall: 1 100 kr/ha

 
 

Frövall: 1 100 kr/ha

 

Frövall: 1 100 kr/ha

 

Frövall: 1 100 kr/ha

 
 
 
 

Potatis: 2 500 kr/ha

 
 

Potatis: 2 500 kr/ha

 

Potatis: 2 500 kr/ha

 

Potatis: 2 500 kr/ha

 
 
 
 

Sockerbetor: 2 500 kr/ha

 
 

Sockerbetor: 2 500 kr/ha

 

Sockerbetor: 2 500 kr/ha

 

Sockerbetor: 2 500 kr/ha

 
 
 
 

Grönsaker: 2 500 kr/ha

 
 

Grönsaker: 2 500 kr/ha

 

Grönsaker: 2 500 kr/ha

 

Grönsaker: 2 500 kr/ha

 
 
 
 

Frukt och bär: 3 750 kr/ha

 
 

Frukt och bär: 3 750 kr/ha

 

Frukt och bär: 3 750 kr/ha

 

Frukt och bär: 3 750 kr/ha

 
 
 
 

Övriga grödor utom vallgräs och vallbaljväxter: 650 kr/ha

 
 

Övriga grödor utom vallgräs och vallbaljväxter: 650 kr/ha

 

Övriga grödor utom vallgräs och vallbaljväxter: 650 kr/ha

 

Övriga grödor utom vallgräs och vallbaljväxter: 650 kr/ha

 
 
 
 

Ersättning per djurenhet: 800 kr/ha åkermark 400 kr/ha betesmark

 
 

Ersättning per djurenhet: 800 kr/ha åkermark 400 kr/ha betesmark

 

Ersättning per djurenhet: 800 kr/ha åkermark 400 kr/ha betesmark

 

Ersättning per djurenhet: 800 kr/ha åkermark 400 kr/ha betesmark

 

3. Åtgärder för hållbart utnyttjande av skogsmark

Åtgärd

Region

Ersättningsnivå

Åtgärder för att bevara och utveckla skogens biologiska mångfald

 

Hela landet

 

Målklassning: högst 75 kr/ha

 
 
 

Manuella eller maskinella insatser inklusive material: högst 7 000 kr/ ha

 

Röja, rensa, märka upp stig/vandringsled/stenmur

 

Hela landet

 

975 kr /100 meter

 

Uppsättning av stängsel för att gynna lövskogsmiljöer

 

Hela landet

 

6 800 kr /100 meter

 

Återställa mindre flottled

 

Hela landet

 

2 100 kr/100 meter

 

Hamling, frihuggning av naturvärdesträd

 

Hela landet

 

310 kr/träd

 

Skapa död ved

 

Hela landet

 

80 kr/träd

 

Täppa igen dike

 

Hela landet

 

950 kr/dikespropp

 

Frihugga och rensa kulturmiljö från träd och ris

 

Hela landet

 

1 100 kr/objekt

 

Restaurera skoglig kulturmiljöbyggnad

 

Hela landet

 

3 700 kr/objekt

 

Skapa utblick/sikthuggning

 

Hela landet

 

780 kr/objekt

 

Naturvårdsbränning, >30 % av virkesvolymen kvar

 

Hela landet

 

24 000 kr/objekt + 6 400 kr/ha

 

4. Regionalt prioriterade ersättningar

Åtgärd

 
 

Maximal årlig ersättningsnivå

 

Maximal årlig ersättningsnivå

 
 

Maximal årlig ersättningsnivå

 

Maximal årlig ersättningsnivå

 
 
 
 

Ersättning enligt ursprungliga förutsättningar för startår från och med 2007

 

Stödmottagare med startår 2007, 2008 eller 2009 som tackat nej till rörlig ersättning

 
 

Stödmottagare som tackat ja till rörlig ersättning

 

Stödmottagare med startår från och med 2010 som inte erbjudits rörlig ersättning

 
 

Regionala skötselinsatser

 
 

Regionala markklasser

 
 
 
 
 
 

Komplement till miljöersättning för betesmarker och slåtterängar

 
 

Mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker: 2 150 kr/ha

 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurering av slåtterängar och betesmarker: 3 600 kr/ha

 
 
 
 
 
 
 
 

Regionala kompletterande insatser

 
 
 
 
 
 
 
 

Särskild skötsel av fäbodbete: 1 200 kr/ha

 
 
 
 
 
 
 
 

Bränning: 800 kr/ha

 
 
 
 
 
 
 
 

Särskild höhantering på slåtterängar: 1 700 kr/ha

 
 
 
 
 
 
 
 

Bete och slåtter på svårtillgängliga platser: 1 000 kr/ha

 
 
 
 
 
 

Komplement till miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

 
 

Särskild skötsel av landskapselement/ Skötsel av landskapselement med särskilda värden:

 
 
 
 
 
 
 
 

12 kr/10 m: öppet dike, renar mellan åkerskiften, jordvall, gropvall, brukningsväg, stenmurar, trägärdesgårdar, läplantering

 
 
 
 
 
 
 
 

116 kr/10 m: fägata med stenmur eller trägärdesgård

 
 
 
 
 
 
 
 

120 kr/st: odlingsrösen och stentippar, fornlämningslokaler, byggnadsgrunder, brunnar, källor, alléer, solitärträd, hamlade pilar som ingår i rader eller häckar, hamlade träd

 
 
 
 
 
 
 
 

360 kr/st: småvatten, åkerholmar, överloppsbyggnader, liten svårbrukad åker under 0,1 ha

 
 
 
 
 
 

Komplement till miljöersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

 
 

Röjning av stigar till samevisten: 1,80 kr/m

 
 
 
 
 
 

Miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark eller för att minska växtnäringsläckage från åkermark

 
 
 

Bevarande av hotade åkerogräs: 4 000 kr/ha

 
 

Bevarande av hotade åkerogräs: 4 000 kr/ha

 

Bevarande av hotade åkerogräs: 4 000 kr/ha

 
 
 
 
 

Mångfaldsträda: 500 kr/ha

 
 

Mångfaldsträda:

Stödområde 9 i Skåne, Blekinge, Kalmar och Hallands län: 3 300 kr/ha

Stödområde 9 i Västra Götalands och Östergötlands län: 2 200 kr/ha

Övriga landet: 2 000 kr/ha

 

Mångfaldsträda:

Stödområde 9 i Skåne, Blekinge, Kalmar och Hallands län: 3 300 kr/ha

Stödområde 9 i Västra Götalands och Östergötlands län: 2 200 kr/ha

Övriga landet: 2 000 kr/ha

 
 
 
 
 

Obärgad spannmålsskörd: 3 900 kr/ha

 
 

Obärgad spannmålsskörd: 3 900 kr/ha

 

Obärgad spannmålsskörd: 3 900 kr/ha

 
 
 
 
 

Skyddszon på erosionsbenägen mark: 4 000 kr/ha

 
 

Skyddszon på erosionsbenägen mark: 4 000 kr/ha

 

Skyddszon på erosionsbenägen mark: 4 000 kr/ha

 
 

Miljöinvesteringar

 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöinvesteringar enligt faktiska kostnader

 
 

Anläggning och restaurering av våtmarker: Högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna. Ersättningen får dock i särskilt motiverade fall uppgå till högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.

I Östergötland, Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Gotland, och Västra Götalands län får ersättningen inte överstiga 400 000 kr/ha. I övriga landet får ersättningen inte överstiga 200 000 kr/ha.

 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurering av betesmarker och slåtterängar: Högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna

 
 
 
 
 
 
 
 

Markförbättrande insatser i renskötselområdet: Högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna

 
 
 
 
 
 
 
 

Specialinsatser för landskapets natur- och kulturvärden: Högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna

 
 
 
 
 
 
 
 

Fosforavskiljande damm: Högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna. Ersättningen får dock i särskilt motiverade fall uppgå till högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna. Ersättningen får inte överstiga 400 000 kr/ha.

 
 
 
 
 
 

Miljöinvestering enligt fast ersättning

 
 

Restaurering av överloppsbyggnader samt byggnader vid samevisten: 14 300 kr/byggnad

 
 
 
 
 
 
 
 

Återuppbyggnad av trägärdesgård: 270 kr/m

 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurering och återskapande av stenmur: 320 kr/m

 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurering och återskapande av alléer: 2 300 kr/träd

 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurering av bevarandevärda eller svårbrukade åkermarker: 13 500 kr/ha

 
 
 
 
 
 
 
 

Förstärkning av våtmarkers effekt: 900 kr/ha

 
 
 
 
 
 
 
 

Reglerbar dränering: 8 000 kr/brunn, dock högst 1,5 brunnar/ha

 
 
 
 
 
 
 
 

Rovdjursavvisande stängsel: 50 kr/löpmeter

 
 
 
 
 
 

5. Djurens välbefinnande

Åtgärd

Region

Årlig ersättningsnivå

Ersättning för extra djuromsorg för suggor

 

Hela landet

 

1 000 kr/sugga

 

SFS 2012:539

Bilaga 2

Förteckning över stödområden12)

Med undantag för Gotland och Ven tillhör öar utanför stödområde 1–4 b, som är belägna i havet eller i Vänern, Vättern, Mälaren eller Hjälmaren samt som saknar fast broförbindelse med omgivande fastland, stödområde 5:a.

Län

Kommun

Församling

Stödområde

Stockholms län

 

VALLENTUNA

 

ÖSSEBY-GARN

 

5:m

 
 

ÖSTERÅKER

 

ÖSTERÅKER-Ö:A RYD NA Ö

 

5:a

 
 
 

ÖSTERÅKER-Ö:A RYD SA Ö

 

5:a

 
 
 

ÖSTERÅKER-ÖSTRA RYD NA

 

5:m

 
 
 

LJUSTERÖ-KULLA

 

5:m

 
 

VÄRMDÖ

 

MÖJA

 

5:a

 
 
 

NÄMDÖ

 

5:a

 
 
 

VÄRMDÖ

 

5:c

 
 
 

DJURÖ

 

5:c

 
 
 

INGARÖ

 

5:c

 
 
 

GUSTAVSBERG

 

5:c

 
 

EKERÖ

 

ADELSÖ

 

5:a

 
 

HANINGE

 

UTÖ

 

5:a

 
 
 

ORNÖ

 

5:a

 
 
 

DALARÖ

 

5:c

 
 

TYRESÖ

 
 
 
 

UPPLANDS-BRO

 
 
 
 

NYKVARN

 

TURINGE SA DEL

 

5:c

 
 

SÖDERTÄLJE

 

TVETA VA DEL

 

5:c

 
 
 

VÅRDINGE NA DEL

 

5:c

 
 
 

ÖVERJÄRNA VA DEL

 

5:c

 
 

NACKA

 
 
 
 

VAXHOLM

 
 
 
 

NORRTÄLJE

 

BJÖRKÖ-ARHOLMA

 

5:b

 
 
 

VÄDDÖ Ö:A DEL

 

5:b

 
 
 

SINGÖ

 

5:b

 
 
 

VÄTÖ

 

5:b

 
 
 

RÅDMANSÖ

 

5:b

 
 
 

FRÖTUNA Ö:A DEL

 

5:b

 
 
 

BLIDÖ

 

5:b

 
 
 

NORRTÄLJE

 

5:c

 
 
 

VÄDDÖ VA DEL

 

5:c

 
 
 

HÄVERÖ

 

5:c

 
 
 

EDEBO

 

5:c

 
 
 

UNUNGE

 

5:c

 
 
 

EDSBRO

 

5:c

 
 
 

FASTERNA

 

5:c

 
 
 

RIMBO

 

5:c

 
 
 

 

5:c

 
 
 

SKEDERID

 

5:c

 
 
 

HUSBY-SJUHUNDRA

 

5:c

 
 
 

GOTTRÖRA

 

5:c

 
 
 

NÄRTUNA

 

5:c

 
 
 

MALSTA

 

5:c

 
 
 

LOHÄRAD

 

5:c

 
 
 

ESTUNA

 

5:c

 
 
 

SÖDERBY-KARL

 

5:c

 
 
 

ROSLAGS-BRO

 

5:c

 
 
 

FRÖTUNA VA DEL

 

5:c

 
 
 

LÄNNA

 

5:c

 
 
 

RIALA

 

5:c

 
 

NYNÄSHAMN

 
 
 

Uppsala län

 

ÄLVKARLEBY

 

ÄLVKARLEBY

 

5:b

 
 
 

SKUTSKÄR

 

5:b

 
 

TIERP

 

TOLFTA

 

5:b

 
 
 

TEGELSMORA

 

5:b

 
 
 

VÄSTLAND VA DEL

 

5:b

 
 
 

VÄSTLAND ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

ÖSTERLÖVSTA VA DEL

 

5:b

 
 
 

ÖSTERLÖVSTA ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

HÅLLNÄS

 

5:b

 
 
 

SÖDERFORS

 

5:c

 
 
 

TIERP SA DEL

 

5:m

 
 

UPPSALA

 

TENSTA NA DEL

 

5:b

 
 
 

KNUTBY

 

5:b

 
 
 

BLADÅKER

 

5:b

 
 
 

FARINGE

 

5:b

 
 
 

ALMUNGE

 

5:b

 
 
 

STAVBY

 

5:b

 
 
 

TUNA

 

5:b

 
 
 

BJÖRKLINGE VA DEL

 

5:m

 
 
 

VIKSTA VA DEL

 

5:m

 
 
 

RASBOKIL

 

5:m

 
 

ENKÖPING

 

ENKÖPINGS-NÄS

 

5:a

 
 

ÖSTHAMMAR

 

GRÄSÖ

 

5:a

 
 
 

ÖSTHAMMAR

 

5:b

 
 
 

FORSMARK

 

5:b

 
 
 

VALÖ

 

5:b

 
 
 

BÖRSTIL

 

5:b

 
 
 

HÖKHUVUD

 

5:b

 
 
 

HARG

 

5:b

 
 
 

ÖREGRUND

 

5:b

 
 
 

ALUNDA

 

5:b

 
 
 

EKEBY

 

5:b

 
 
 

SKÄFTHAMMAR

 

5:b

 
 
 

MORKARLA

 

5:b

 
 
 

FILM

 

5:b

 
 
 

DANNEMORA

 

5:b

 

Södermanlands län

 

VINGÅKER

 

VÄSTRA VINGÅKER SA DEL

 

5:c

 
 

GNESTA

 

GÅSINGE-DILLNÄS NA DEL

 

5:c

 
 
 

GRYT

 

5:c

 
 

NYKÖPING

 

KILA SA DEL

 

5:c

 
 
 

RÅBY-RIPSA NA DEL

 

5:c

 
 
 

TUNABERG

 

5:m

 
 
 

TUNA SA DEL

 

5:m

 
 
 

LUNDA SA DEL

 

5:m

 
 

FLEN

 

FLEN

 

5:c

 
 
 

HELGESTA-HYLTINGE

 

5:c

 
 
 

ÅRDALA

 

5:c

 
 
 

LILLA MALMA

 

5:c

 
 
 

DUNKER

 

5:c

 
 
 

MELLÖSA

 

5:c

 
 
 

FORSSA

 

5:c

 
 

KATRINEHOLM

 

BJÖRKVIK VA DEL

 

5:c

 
 
 

SKÖLDINGE NA DEL

 

5:c

 
 
 

FLODA NA DEL

 

5:c

 
 
 

STORA MALM VA DEL

 

5:c

 
 
 

ÖSTRA VINGÅKER SA DEL

 

5:c

 
 

ESKILSTUNA

 

VÄSTERMO

 

5:c

 
 
 

NÄSHULTA

 

5:c

 
 
 

HUSBY-REKARNE SA DEL

 

5:c

 
 
 

ÄRLA SA DEL

 

5:c

 
 
 

KAFJÄRDEN SA DEL

 

5:m

 
 
 

KAFJÄRDEN SA DEL, KJULA SA

 

5:m

 
 

STRÄNGNÄS

 

LÄNNA

 

5:m

 
 
 

ÅKER SA DEL

 

5:m

 
 
 

HÄRAD SA DEL

 

5:m

 
 

TROSA

 
 
 

Östergötlands län

 

ÖDESHÖG

 

STORA ÅBY SA DEL

 

5:b

 
 
 

ÖDESHÖG SA DEL

 

5:b

 
 
 

RÖK SA DEL

 

5:b

 
 
 

TREHÖRNA

 

5:b

 
 

YDRE

 

TORPA

 

5:a

 
 
 

ASBY

 

5:a

 
 
 

SUND

 

5:a

 
 
 

VÄSTRA RYD

 

5:a

 
 
 

SVINHULT

 

5:a

 
 
 

NORRA VI

 

5:a

 
 

KINDA

 

TIDERSRUM

 

5:b

 
 
 

KISA

 

5:b

 
 
 

VÄSTRA ENEBY

 

5:c

 
 
 

HORN

 

5:c

 
 
 

HYCKLINGE

 

5:c

 
 
 

OPPEBY

 

5:c

 
 
 

HÄGERSTAD

 

5:c

 
 
 

KÄTTILSTAD

 

5:c

 
 
 

TJÄRSTAD

 

5:c

 
 

BOXHOLM

 

EKEBY

 

5:b

 
 
 

RINNA

 

5:b

 
 
 

ÅSBO

 

5:b

 
 
 

BLÅVIK

 

5:b

 
 
 

MALEXANDER

 

5:b

 
 

ÅTVIDABERG

 

ÅTVID

 

5:c

 
 
 

GREBO

 

5:c

 
 
 

VÄRNA

 

5:c

 
 
 

BJÖRSÄTER

 

5:c

 
 
 

YXNERUM

 

5:c

 
 
 

HANNÄS

 

5:c

 
 
 

GÄRDSERUM

 

5:c

 
 

FINSPÅNG

 

RISINGE

 

5:c

 
 
 

HÄLLESTAD

 

5:c

 
 
 

REGNA

 

5:c

 
 
 

SKEDEVI

 

5:c

 
 

VALDEMARSVIK

 

VALDEMARSVIK

 

5:c

 
 
 

RINGARUM

 

5:c

 
 
 

GRYT

 

5:c

 
 
 

TRYSERUM

 

5:c

 
 
 

ÖSTRA ED

 

5:c

 
 

LINKÖPING

 

NYKIL SA DEL

 

5:b

 
 
 

ULRIKA

 

5:b

 
 
 

GAMMALKIL SA DEL

 

5:b

 
 
 

VIST

 

5:c

 
 
 

VÅRDNÄS

 

5:c

 
 
 

LJUNG NA DEL

 

5:c

 
 
 

STJÄRNORP

 

5:c

 
 
 

SKEDA

 

5:m

 
 

NORRKÖPING

 

VÅNGA VA DEL

 

5:c

 
 
 

SIMONSTORP

 

5:c

 
 
 

KROKEK

 

5:c

 
 
 

KVARSEBO

 

5:m

 
 
 

JONSBERG

 

5:m

 
 
 

RÖNÖ

 

5:m

 
 

SÖDERKÖPING

 

SANKT ANNA

 

5:c

 
 
 

BÖRRUM

 

5:c

 
 

MOTALA

 

GODEGÅRD

 

5:b

 
 
 

VÄSTRA NY

 

5:c

 
 
 

MOTALA SKOGSBYGDEN

 

5:m

 
 
 

KRISTBERG

 

5:m

 
 
 

TJÄLLMO

 

5:m

 
 

MJÖLBY

 

VÄSTRA HARG

 

5:b

 

Jönköpings län

 

ANEBY

 

BÄLARYD

 

5:a

 
 
 

ASKERYD

 

5:a

 
 
 

BREDESTAD

 

5:b

 
 
 

MARBÄCK

 

5:b

 
 
 

FRINNARYD

 

5:b

 
 
 

LOMMARYD

 

5:b

 
 
 

HAURIDA

 

5:b

 
 
 

VIREDA

 

5:b

 
 

GNOSJÖ

 

KÄLLERYD

 

5:a

 
 
 

ÅSENHÖGA

 

5:a

 
 
 

KÄVSJÖ

 

5:a

 
 
 

KULLTORP DEL

 

5:a

 
 
 

GNOSJÖ K:

 
 
 
 

GNOSJÖ

 

5:a

 
 

MULLSJÖ

 

UTVÄNGSTORP

 

5:b

 
 
 

SANDHEM

 

5:b

 
 
 

NYKYRKA

 

5:b

 
 
 

BJURBÄCK

 

5:b

 
 

HABO

 

HABO

 

5:b

 
 
 

GUSTAV ADOLF

 

5:b

 
 
 

BRANDSTORP

 

5:b

 
 

GISLAVED

 

GISLAVED

 

5:a

 
 
 

VÅTHULT

 

5:a

 
 
 

BOSEBO

 

5:a

 
 
 

ANDERSTORP

 

5:a

 
 
 

STENGÅRDSHULT

 

5:a

 
 
 

VALDSHULT

 

5:a

 
 
 

ÖRERYD

 

5:a

 
 
 

NORRA HESTRA

 

5:a

 
 
 

VILLSTAD

 

5:a

 
 
 

BURSERYD

 

5:a

 
 
 

GRYTERYD

 

5:a

 
 
 

SÖDRA HESTRA

 

5:a

 
 
 

ÅS

 

5:b

 
 
 

KÅLLERSTAD

 

5:b

 
 
 

REFTELE

 

5:b

 
 

VAGGERYD

 

BYARUM

 

5:a

 
 
 

BONDSTORP

 

5:a

 
 
 

TOFTERYD

 

5:a

 
 
 

HAGSHULT

 

5:a

 
 
 

ÅKER

 

5:a

 
 
 

SVENARUM

 

5:a

 
 

JÖNKÖPING

 

VISINGSÖ

 

5:a

 
 
 

JÄRSNÄS

 

5:a

 
 
 

ÖDESTUGU

 

5:a

 
 
 

MÅNSARP

 

5:a

 
 
 

BOTTNARYD

 

5:a

 
 
 

MULSERYD

 

5:a

 
 
 

ANGERDSHESTRA

 

5:a

 
 
 

NORRA UNNARYD

 

5:a

 
 
 

JÖNKÖPINGS SOFIA

 

5:b

 
 
 

JÖNKÖPINGS KRISTINA

 

5:b

 
 
 

LJUNGARUM

 

5:b

 
 
 

JÄRSTORP

 

5:b

 
 
 

HUSKVARNA

 

5:b

 
 
 

HAKARP

 

5:b

 
 
 

GRÄNNA

 

5:b

 
 
 

NORRAHAMMAR

 

5:b

 
 
 

SKÄRSTAD

 

5:b

 
 
 

ÖLMSTAD

 

5:b

 
 
 

SVARTTORP

 

5:b

 
 
 

LEKERYD

 

5:b

 
 
 

ROGBERGA

 

5:b

 
 
 

BARNARP

 

5:b

 
 
 

ÖGGESTORP

 

5:b

 
 
 

BANKERYD

 

5:b

 
 

NÄSSJÖ

 

NÄSSJÖ

 

5:a

 
 
 

NORRA SANDSJÖ

 

5:a

 
 
 

BRINGETOFTA

 

5:a

 
 
 

NORRA SOLBERGA

 

5:a

 
 
 

FLISBY

 

5:a

 
 
 

FORSERUM

 

5:a

 
 
 

BARKERYD

 

5:a

 
 
 

MALMBÄCK

 

5:a

 
 
 

ALMESÅKRA

 

5:a

 
 

VÄRNAMO

 

VÄRNAMO

 

5:b

 
 
 

BREDARYD

 

5:b

 
 
 

KULLTORP DEL

 

5:b

 
 
 

VÄRNAMO K

 
 
 
 

KÄRDA

 

5:b

 
 
 

HÅNGER

 

5:b

 
 
 

FORSHEDA

 

5:b

 
 
 

TORSKINGE

 

5:b

 
 
 

DANNÄS

 

5:b

 
 
 

TÅNNÖ

 

5:b

 
 
 

VOXTORP

 

5:b

 
 
 

GÄLLARYD

 

5:b

 
 
 

RYDAHOLM

 

5:b

 
 
 

FRYELE

 

5:b

 
 
 

NYDALA

 

5:b

 
 

SÄVSJÖ

 

SÄVSJÖ

 

5:a

 
 
 

HJÄRTLANDA

 

5:a

 
 
 

VRIGSTAD

 

5:a

 
 
 

HYLLETOFTA

 

5:a

 
 
 

SKEPPERSTAD

 

5:a

 
 
 

HJÄLMSERYD

 

5:a

 
 
 

STOCKARYD

 

5:a

 
 
 

HULTSJÖ

 

5:a

 
 

VETLANDA

 

VETLANDA

 

5:a

 
 
 

BÄCKSEDA

 

5:a

 
 
 

NÄSBY

 

5:a

 
 
 

FRÖDERYD

 

5:a

 
 
 

BÄCKABY

 

5:a

 
 
 

RAMKVILLA

 

5:a

 
 
 

SÖDRA SOLBERGA

 

5:a

 
 
 

KORSBERGA

 

5:a

 
 
 

LEMNHULT

 

5:a

 
 
 

NÄSHULT

 

5:a

 
 
 

STENBERGA

 

5:a

 
 
 

SKIRÖ

 

5:a

 
 
 

NYE

 

5:a

 
 
 

ALSEDA

 

5:a

 
 
 

ÖKNA

 

5:a

 
 
 

KARLSTORP

 

5:a

 
 
 

SKEDE

 

5:a

 
 
 

BJÖRKÖ

 

5:a

 
 
 

NÄVELSJÖ

 

5:a

 
 
 

LANNASKEDE

 

5:a

 
 
 

MYRESJÖ

 

5:a

 
 

EKSJÖ

 

EKSJÖ

 

5:a

 
 
 

HÄSSLEBY

 

5:a

 
 
 

KRÅKSHULT

 

5:a

 
 
 

BELLÖ

 

5:a

 
 
 

INGATORP

 

5:a

 
 
 

HULT

 

5:a

 
 
 

EDSHULT

 

5:a

 
 
 

MELLBY

 

5:a

 
 
 

HÖREDA

 

5:a

 
 

TRANÅS

 

SÄBY

 

5:b

 
 
 

ADELÖV

 

5:b

 
 
 

LINDERÅS

 

5:b

 

Kronobergs län

 

UPPVIDINGE

 

ÅSEDA

 

5:a

 
 
 

HERRÅKRA

 

5:a

 
 
 

LENHOVDA

 

5:a

 
 
 

NOTTEBÄCK

 

5:a

 
 
 

ÄLGHULT

 

5:a

 
 

LESSEBO

 

LESSEBO

 

5:a

 
 
 

HOVMANTORP

 

5:a

 
 
 

EKEBERGA

 

5:a

 
 
 

LJUDER

 

5:a

 
 

TINGSRYD

 

TINGSÅS

 

5:a

 
 
 

ALMUNDSRYD

 

5:a

 
 
 

ÄLMEBODA

 

5:a

 
 
 

LINNERYD

 

5:a

 
 
 

SÖDRA SANDSJÖ

 

5:a

 
 
 

URSHULT

 

5:a

 
 
 

VÄCKELSÅNG

 

5:b

 
 

ALVESTA

 

MOHEDA

 

5:a

 
 
 

SLÄTTHÖG

 

5:a

 
 
 

MISTELÅS

 

5:a

 
 
 

VISLANDA

 

5:a

 
 
 

VÄSTRA TORSÅS SA DEL

 

5:a

 
 
 

ALVESTA

 

5:b

 
 
 

LEKARYD

 

5:b

 
 
 

HÄRLÖV

 

5:b

 
 
 

HJORTSBERGA MED KVENNE

 

5:b

 
 
 

BLÄDINGE

 

5:b

 
 
 

SKATELÖV

 

5:b

 
 
 

VÄSTRA TORSÅS NA DEL

 

5:b

 
 

ÄLMHULT

 

ÄLMHULT

 

5:a

 
 
 

HÄRLUNDA

 

5:a

 
 
 

VIRESTAD VA DEL

 

5:a

 
 
 

STENBROHULT

 

5:a

 
 
 

GÖTERYD

 

5:a

 
 
 

PJÄTTERYD

 

5:a

 
 
 

HALLARYD

 

5:a

 
 
 

VIRESTAD ÖA DEL

 

5:b

 
 

MARKARYD

 

MARKARYD

 

5:a

 
 
 

HINNERYD VA DEL

 

5:a

 
 
 

TRARYD

 

5:a

 
 
 

HINNERYD ÖA DEL

 

5:b

 
 

VÄXJÖ

 

FURUBY

 

5:a

 
 
 

SJÖSÅS

 

5:a

 
 
 

HORNARYD

 

5:a

 
 
 

DREV

 

5:a

 
 
 

ASA

 

5:a

 
 
 

ANEBODA

 

5:a

 
 
 

VÄXJÖ DOMKYRKOFÖRSAMLI

 

5:b

 
 
 

DÄDESJÖ

 

5:b

 
 
 

HEMMESJÖ MED

 
 
 
 

TEGNABY

 

5:b

 
 
 

ÖSTRA TORSÅS

 

5:b

 
 
 

NÖBBELE

 

5:b

 
 
 

URÅSA

 

5:b

 
 
 

JÄT

 

5:b

 
 
 

KALVSVIK

 

5:b

 
 
 

TÄVELSÅS

 

5:b

 
 
 

DÄNNINGELANDA

 

5:b

 
 
 

VEDERSLÖV

 

5:b

 
 
 

ÖJA

 

5:b

 
 
 

BERGUNDA

 

5:b

 
 
 

ÖJABY

 

5:b

 
 
 

TJUREDA

 

5:b

 
 
 

GÅRDSBY

 

5:b

 
 
 

SÖRABY

 

5:b

 
 
 

TOLG

 

5:b

 
 
 

BERG

 

5:b

 
 
 

ORMESBERGA

 

5:b

 
 
 

ÖR

 

5:b

 
 
 

SKOGSLYCKAN

 

5:b

 
 
 

VÄXJÖ MARIA

 

5:b

 
 
 

TELEBORG

 

5:b

 
 

LJUNGBY

 

AGUNNARYD SA DEL

 

5:a

 
 
 

ANNERSTAD VA DEL

 

5:a

 
 
 

TORPA

 

5:a

 
 
 

VRÅ

 

5:a

 
 
 

LIDHULT

 

5:a

 
 
 

ODENSJÖ

 

5:a

 
 
 

LJUNGBY

 

5:b

 
 
 

AGUNNARYD NA DEL

 

5:b

 
 
 

RYSSBY

 

5:b

 
 
 

TUTARYD

 

5:b

 
 
 

SÖDRA LJUNGA

 

5:b

 
 
 

HAMNEDA

 

5:b

 
 
 

KÅNNA

 

5:b

 
 
 

BERGA

 

5:b

 
 
 

DÖRARP

 

5:b

 
 
 

VITTARYD

 

5:b

 
 
 

ANGELSTAD

 

5:b

 
 
 

ANNERSTAD ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

NÖTTJA

 

5:b

 
 
 

BOLMSÖ

 

5:b

 
 
 

TANNÅKER

 

5:b

 

Kalmar län

 

HÖGSBY

 

FAGERHULT

 

5:a

 
 
 

FÅGELFORS

 

5:b

 
 
 

HÖGSBY

 

5:b

 
 
 

LÅNGEMÅLA

 

5:b

 
 

TORSÅS

 

GULLABO

 

5:a

 
 
 

TORSÅS VA DEL

 

5:a

 
 
 

TORSÅS ÖA DEL

 

5:c

 
 

MÖRBYLÅNGA

 

GLÖMMINGE

 

5:b

 
 
 

ALGUTSRUM NA DEL

 

5:b

 
 
 

TORSLUNDA ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

NORRA MÖCKLEBY

 

5:b

 
 
 

GÅRDBY

 

5:b

 
 
 

SANDBY

 

5:b

 
 
 

STENÅSA

 

5:c

 
 
 

HULTERSTAD

 

5:c

 
 
 

SEGERSTAD

 

5:c

 
 
 

VICKLEBY

 

5:m

 
 
 

RESMO

 

5:m

 
 
 

MÖRBYLÅNGA

 

5:m

 
 
 

KASTLÖSA

 

5:m

 
 
 

SMEDBY

 

5:m

 
 
 

SÖDRA MÖCKLEBY

 

5:m

 
 
 

GRÄSGÅRD

 

5:m

 
 
 

VENTLINGE

 

5:m

 
 
 

ÅS

 

5:m

 
 
 

ALGUTSRUM SA DEL

 

5:m

 
 
 

TORSLUNDA VA DEL

 

5:m

 
 

HULTSFRED

 

HULTSFRED

 

5:a

 
 
 

LÖNNEBERGA

 

5:a

 
 
 

JÄREDA

 

5:a

 
 
 

VIRSERUM

 

5:a

 
 
 

VENA

 

5:a

 
 
 

MÅLILLA MED GÅRDVEDA

 

5:b

 
 
 

TVETA

 

5:b

 
 
 

MÖRLUNDA

 

5:b

 
 

MÖNSTERÅS

 

MÖNSTERÅS

 

5:b

 
 
 

FLISERYD

 

5:b

 
 
 

ÅLEM

 

5:b

 
 

EMMABODA

 

EMMABODA

 

5:a

 
 
 

VISSEFJÄRDA

 

5:a

 
 
 

ALGUTSBODA

 

5:a

 
 
 

LÅNGASJÖ

 

5:a

 
 

KALMAR

 

KARLSLUNDA

 

5:a

 
 
 

MORTORP

 

5:c

 
 

NYBRO

 

NYBRO

 

5:a

 
 
 

KRÅKSMÅLA

 

5:a

 
 
 

BÄCKEBO

 

5:a

 
 
 

KRISTVALLA

 

5:a

 
 
 

MADESJÖ

 

5:a

 
 
 

ÖRSJÖ

 

5:a

 
 
 

OSKAR

 

5:a

 
 
 

HÄLLEBERGA

 

5:a

 
 
 

SANKT SIGFRID

 

5:c

 
 

OSKARSHAMN

 

OSKARSHAMN

 

5:a

 
 
 

MISTERHULT

 

5:a

 
 
 

KRISTDALA

 

5:a

 
 
 

DÖDERHULT ÖA DEL

 

5:a

 
 
 

DÖDERHULT VA DEL

 

5:b

 
 

VÄSTERVIK

 

HJORTED

 

5:a

 
 
 

VÄSTERVIK

 

5:c

 
 
 

TÖRNSFALL

 

5:c

 
 
 

GLADHAMMAR

 

5:c

 
 
 

VÄSTRUM

 

5:c

 
 
 

UKNA

 

5:c

 
 
 

DALHEM

 

5:c

 
 
 

ÖVERUM

 

5:c

 
 
 

VÄSTRA ED

 

5:c

 
 
 

LOFTAHAMMAR

 

5:c

 
 
 

LOFTA

 

5:c

 
 
 

GAMLEBY

 

5:c

 
 
 

ODENSVI

 

5:c

 
 
 

HALLINGEBERG

 

5:c

 
 
 

BLACKSTAD

 

5:c

 
 

VIMMERBY

 

VIMMERBY

 

5:a

 
 
 

RUMSKULLA

 

5:a

 
 
 

PELARNE

 

5:a

 
 
 

FRÖDINGE

 

5:a

 
 
 

LOCKNEVI

 

5:a

 
 
 

DJURSDALA

 

5:a

 
 
 

SÖDRA VI

 

5:a

 
 
 

TUNA

 

5:a

 
 

BORGHOLM

 

FÖRA

 

5:a

 
 
 

ALBÖKE

 

5:a

 
 
 

LÖT

 

5:a

 
 
 

EGBY

 

5:a

 
 
 

BREDSÄTTRA

 

5:a

 
 
 

BÖDA

 

5:a

 
 
 

HÖGBY

 

5:a

 
 
 

KÄLLA

 

5:a

 
 
 

PERSNÄS

 

5:a

 
 
 

BORGHOLM

 

5:b

 
 
 

KÖPING

 

5:b

 
 
 

RÄPPLINGE

 

5:b

 
 
 

HÖGSRUM

 

5:b

 
 
 

GÄRDSLÖSA

 

5:b

 
 
 

LÅNGLÖT

 

5:b

 
 
 

RUNSTEN

 

5:b

 

Gotlands län

 

GOTLAND

 

FÅRÖ

 

5:a

 
 
 

OTHEM

 

5:b

 
 
 

BOGE

 

5:b

 
 
 

BUNGE

 

5:b

 
 
 

RUTE

 

5:b

 
 
 

FLERINGE

 

5:b

 
 
 

HALL

 

5:b

 
 
 

HANGVAR

 

5:b

 
 
 

HELLVI

 

5:b

 
 
 

GOTHEM ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

NORRLANDA

 

5:b

 
 
 

GANTHEM SA DEL

 

5:b

 
 
 

VIKLAU

 

5:b

 
 
 

SJONHEM

 

5:b

 
 
 

VÄNGE

 

5:b

 
 
 

GULDRUPE

 

5:b

 
 
 

BUTTLE

 

5:b

 
 
 

ALA

 

5:b

 
 
 

KRÄKLINGBO

 

5:b

 
 
 

ANGA

 

5:b

 
 
 

GAMMELGARN

 

5:b

 
 
 

ÖSTERGARN

 

5:b

 
 
 

VÄTE SA DEL

 

5:b

 
 
 

HEJDE

 

5:b

 
 
 

FRÖJEL

 

5:b

 
 
 

EKSTA

 

5:b

 
 
 

SPROGE

 

5:b

 
 
 

ARDRE

 

5:b

 
 
 

ALSKOG

 

5:b

 
 
 

GARDE

 

5:b

 
 
 

LAU

 

5:b

 
 
 

NÄR

 

5:b

 
 
 

BURS

 

5:b

 
 
 

LOJSTA

 

5:b

 
 
 

RONE ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

SILTE

 

5:b

 
 
 

HABLINGBO VA DEL

 

5:b

 
 
 

HAVDHEM VA DEL

 

5:b

 
 
 

EKE

 

5:b

 
 
 

GRÖTLINGBO

 

5:b

 
 
 

NÄS

 

5:b

 
 
 

FIDE

 

5:b

 
 
 

ÖJA

 

5:b

 
 
 

HAMRA

 

5:b

 
 
 

VAMLINGBO

 

5:b

 
 
 

SUNDRE

 

5:b

 
 
 

LÄRBRO

 

5:c

 
 
 

VISBY DOMKYRKOFÖRSAMLI

 

5:m

 
 
 

BÄL

 

5:m

 
 
 

HEJNUM

 

5:m

 
 
 

TINGSTÄDE

 

5:m

 
 
 

STENKYRKA

 

5:m

 
 
 

LUMMELUNDA

 

5:m

 
 
 

MARTEBO

 

5:m

 
 
 

VÄSKINDE

 

5:m

 
 
 

BRO

 

5:m

 
 
 

LOKRUME

 

5:m

 
 
 

FOLE

 

5:m

 
 
 

EKEBY

 

5:m

 
 
 

KÄLLUNGE

 

5:m

 
 
 

VALLSTENA

 

5:m

 
 
 

GOTHEM VA DEL

 

5:m

 
 
 

HÖRSNE MED BARA

 

5:m

 
 
 

GANTHEM NA DEL

 

5:m

 
 
 

DALHEM

 

5:m

 
 
 

BARLINGBO

 

5:m

 
 
 

ENDRE

 

5:m

 
 
 

HEJDEBY

 

5:m

 
 
 

FOLLINGBO

 

5:m

 
 
 

AKEBÄCK

 

5:m

 
 
 

ROMA

 

5:m

 
 
 

BJÖRKE

 

5:m

 
 
 

HALLA

 

5:m

 
 
 

VÄSTERHEJDE

 

5:m

 
 
 

TRÄKUMLA

 

5:m

 
 
 

VALL

 

5:m

 
 
 

ATLINGBO

 

5:m

 
 
 

HOGRÄN

 

5:m

 
 
 

STENKUMLA

 

5:m

 
 
 

TOFTA

 

5:m

 
 
 

ESKELHEM

 

5:m

 
 
 

VÄSTERGARN

 

5:m

 
 
 

SANDA

 

5:m

 
 
 

MÄSTERBY

 

5:m

 
 
 

VÄTE NA DEL

 

5:m

 
 
 

KLINTE

 

5:m

 
 
 

ETELHEM

 

5:m

 
 
 

LYE

 

5:m

 
 
 

STÅNGA

 

5:m

 
 
 

LINDE

 

5:m

 
 
 

HEMSE

 

5:m

 
 
 

RONE VA DEL

 

5:m

 
 
 

ALVA

 

5:m

 
 
 

FARDHEM

 

5:m

 
 
 

GERUM

 

5:m

 
 
 

LEVIDE

 

5:m

 
 
 

HABLINGBO ÖA DEL

 

5:m

 
 
 

HAVDHEM ÖA DEL

 

5:m

 

Blekinge län

 

OLOFSTRÖM

 

JÄMSHÖG NA DEL

 

5:a

 
 
 

KYRKHULT

 

5:a

 
 
 

JÄMSHÖG SA DEL

 

5:c

 
 

KARLSKRONA

 

ASPÖ

 

5:a

 
 
 

LÖSEN SKOGSBYGDEN

 

5:a

 
 
 

AUGERUM SKOGSBYGDEN

 

5:a

 
 
 

FLYMEN

 

5:a

 
 
 

JÄMJÖ SKOGSBYGDEN

 

5:a

 
 
 

RAMDALA SKOGSBYGDEN

 

5:a

 
 
 

RÖDEBY NA DEL

 

5:a

 
 
 

FRIDLEVSTAD NA DEL

 

5:a

 
 
 

SILLHÖVDA

 

5:a

 
 
 

TVING NA DEL

 

5:a

 
 
 

KRISTIANOPEL

 

5:c

 
 
 

TORHAMN

 

5:c

 
 
 

STURKÖ

 

5:c

 
 
 

HASSLÖ

 

5:c

 
 

RONNEBY

 

RONNEBY SKOGSYGDEN

 

5:a

 
 
 

BACKARYD

 

5:a

 
 
 

ÖLJEHULT

 

5:a

 
 
 

ERINGSBODA

 

5:a

 
 
 

BRÄKNE-HOBY SKOGSBYGDE

 

5:a

 
 

KARLSHAMN

 

RINGAMÅLA

 

5:a

 
 
 

HÄLLARYD SKOGSBYGDEN

 

5:a

 
 
 

ÅRYD SKOGSBYGDEN

 

5:a

 
 
 

ASARUM SKOGSBYGDEN

 

5:a

 
 
 

HÄLLARYD SLÄTTBYGDEN

 

5:c

 
 
 

ÅRYD SLÄTTBYGDEN

 

5:c

 
 

SÖLVESBORG

 

YSANE (Ö-DEL)

 

5:a

 

Skåne län

 

SVALÖV

 

STENESTAD

 

5:b

 
 
 

KONGA NA DEL

 

5:b

 
 
 

RÖSTÅNGA

 

5:b

 
 

ÖSTRA GÖINGE

 

GLIMÅKRA

 

5:a

 
 
 

HJÄRSÅS NA DEL

 

5:c

 
 
 

ÖSTRA BROBY

 

5:c

 
 

ÖRKELLJUNGA

 

ÖRKELLJUNGA

 

5:a

 
 
 

SKÅNES-FAGERHULT

 

5:a

 
 
 

RYA

 

5:b

 
 

HÖRBY

 

HÖRBY ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

LÅNGARÖD

 

5:b

 
 
 

SVENSKÖP

 

5:b

 
 
 

ÄSPINGE

 

5:b

 
 
 

SÖDRA RÖRUM

 

5:b

 
 
 

FULLTOFTA

 

5:b

 
 

HÖÖR

 

HÖÖR

 

5:b

 
 
 

BOSJÖKLOSTER NA DEL

 

5:b

 
 
 

MUNKARP

 

5:b

 
 
 

HALLARÖD

 

5:b

 
 
 

NORRA RÖRUM

 

5:b

 
 
 

TJÖRNARP

 

5:b

 
 

TOMELILLA

 

ANDRARUM

 

5:b

 
 
 

BRÖSARP

 

5:b

 
 
 

ELJARÖD

 

5:c

 
 

BROMÖLLA

 

NÄSUM

 

5:c

 
 

OSBY

 

OSBY

 

5:a

 
 
 

ÖRKENED

 

5:a

 
 
 

LOSHULT

 

5:a

 
 
 

VISSELTOFTA

 

5:a

 
 

PERSTORP

 

PERSTORP

 

5:a

 
 

KLIPPAN

 

KLIPPAN ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

VEDBY

 

5:b

 
 
 

FÄRINGTOFTA

 

5:b

 
 
 

RISEBERGA

 

5:b

 
 
 

ÖSTRA LJUNGBY ÖA DEL

 

5:b

 
 

BÅSTAD

 

FÖRSLÖV ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

GREVIE ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

ÖSTRA KARUP SKOGSBYGDEN

 

5:b

 
 
 

BÅSTAD

 

5:m

 
 
 

VÄSTRA KARUP ÖA DEL

 

5:m

 
 
 

HOV ÖA DEL

 

5:m

 
 

ESLÖV

 

BILLINGE NA DEL

 

5:b

 
 

KRISTIANSTAD

 

ÄSPHULT

 

5:b

 
 
 

DJURRÖD

 

5:b

 
 
 

HÖRRÖD

 

5:b

 
 
 

HUARÖD

 

5:b

 
 
 

LINDERÖD

 

5:b

 
 
 

VÅNGA

 

5:c

 
 

ÄNGELHOLM

 

TÅSSJÖ

 

5:b

 
 
 

MUNKA-LJUNGBY ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

TÅSTARP ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

HJÄRNARP ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

ÖSSJÖ ÖA DEL

 

5:b

 
 

HÄSSLEHOLM

 

VERUM

 

5:a

 
 
 

VITTSJÖ

 

5:a

 
 
 

NORRA ÅKARP

 

5:a

 
 
 

HÖRJA

 

5:a

 
 
 

RÖKE

 

5:a

 
 
 

VÄSTRA TORUP

 

5:a

 
 
 

NÄVLINGE

 

5:b

 
 
 

NORRA MELLBY

 

5:b

 
 
 

HÄGLINGE

 

5:b

 
 
 

BRÖNNESTAD

 

5:b

 
 
 

MATTERÖD

 

5:b

 
 
 

HÄSSLEHOLM

 

5:c

 
 
 

HÄSTVEDA

 

5:c

 
 
 

FARSTORP

 

5:c

 
 
 

VANKIVA

 

5:c

 
 
 

FINJA

 

5:c

 

Hallands län

 

HYLTE

 

TORUP

 

5:a

 
 
 

KINNARED

 

5:a

 
 
 

DRÄNGSERED

 

5:a

 
 
 

LÅNGARYD

 

5:a

 
 
 

FÄRGARYD

 

5:a

 
 
 

FEMSJÖ

 

5:a

 
 
 

SÖDRA UNNARYD

 

5:a

 
 
 

JÄLLUNTOFTA

 

5:a

 
 

HALMSTAD

 

BREARED

 

5:a

 
 
 

OSKARSTRÖM

 

5:a

 
 
 

SLÄTTÅKRA

 

5:a

 
 
 

ENSLÖV

 

5:a

 
 
 

TÖNNERSJÖ ÖA DEL

 

5:c

 
 

LAHOLM

 

HISHULT

 

5:a

 
 
 

KNÄRED

 

5:a

 
 
 

VEINGE SKOGSBYGDEN

 

5:a

 
 
 

VÅXTORP SKOGSBYGDEN

 

5:b

 
 
 

HASSLÖV SKOGSBYGDEN

 

5:b

 
 

FALKENBERG

 

GÄLLARED

 

5:a

 
 
 

KROGSERED

 

5:a

 
 
 

GUNNARP

 

5:a

 
 
 

FAGERED

 

5:a

 
 
 

KÄLLSJÖ

 

5:a

 
 
 

ULLARED

 

5:a

 
 
 

ÄLVSERED

 

5:a

 
 
 

ABILD SKOGSBYGDEN

 

5:c

 
 
 

ASIGE SKOGSBYGDEN

 

5:c

 
 
 

VESSIGE SKOGSBYGDEN

 

5:c

 
 
 

ASKOME SKOGSBYGDEN

 

5:c

 
 
 

KÖINGE

 

5:c

 
 
 

SVARTRÅ

 

5:c

 
 
 

OKOME

 

5:c

 
 

VARBERG

 

NÖSSLINGE

 

5:a

 
 
 

KARL GUSTAV

 

5:a

 
 
 

GUNNARSJÖ

 

5:a

 
 
 

SKÄLLINGE

 

5:b

 
 
 

ROLFSTORP

 

5:b

 
 
 

GRIMETON SKOGSBYGDEN

 

5:b

 
 
 

KUNGSÄTER

 

5:b

 
 
 

DAGSÅS

 

5:c

 
 
 

SIBBARP

 

5:c

 
 
 

GRIMMARED

 

5:m

 
 

KUNGSBACKA

 

TÖLÖ

 

5:b

 
 
 

ÄLVSÅKER

 

5:b

 
 
 

FRILLESÅS

 

5:b

 
 
 

GÄLLINGE

 

5:b

 
 
 

IDALA

 

5:b

 
 
 

FÖRLANDA

 

5:b

 
 
 

FJÄRÅS ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

VALLDA

 

5:c

 
 
 

SLÄP

 

5:c

 
 
 

ONSALA

 

5:c

 

Västra Götalands län

 

HÄRRYDA

 

HÄRRYDA

 

5:b

 
 
 

LANDVETTER

 

5:b

 
 
 

RÅDA

 

5:b

 
 
 

BJÖRKETORP

 

5:b

 
 

PARTILLE

 

PARTILLE

 

5:b

 
 
 

SÄVEDALEN

 

5:b

 
 

ÖCKERÖ

 

ÖCKERÖ

 

5:m

 
 

STENUNGSUND

 

SPEKERÖD

 

5:a

 
 
 

NORUM

 

5:a

 
 
 

ÖDSMÅL

 

5:a

 
 
 

UCKLUM

 

5:a

 
 
 

JÖRLANDA

 

5:a

 
 

TJÖRN

 

VALLA

 

5:a

 
 
 

STENKYRKA

 

5:a

 
 
 

RÖNNÄNG

 

5:a

 
 
 

KLÄDESHOLMEN

 

5:a

 
 
 

KLÖVEDAL

 

5:a

 
 

ORUST

 

TEGNEBY

 

5:a

 
 
 

RÖRA

 

5:a

 
 
 

STALA

 

5:a

 
 
 

LÅNGELANDA

 

5:a

 
 
 

MYCKLEBY

 

5:a

 
 
 

TORP

 

5:a

 
 
 

MOLLÖSUND

 

5:a

 
 
 

KÄRINGÖN

 

5:a

 
 
 

GULLHOLMEN

 

5:a

 
 
 

MORLANDA

 

5:a

 
 

SOTENÄS

 

MALMÖN

 

5:a

 
 
 

KUNGSHAMN

 

5:b

 
 
 

ASKUM

 

5:b

 
 
 

SMÖGEN

 

5:b

 
 
 

HUNNEBOSTRAND

 

5:b

 
 

MUNKEDAL

 

VALBO-RYR

 

5:a

 
 
 

SVARTEBORG NA DEL

 

5:a

 
 
 

HEDE

 

5:a

 
 
 

SANNE

 

5:a

 
 
 

KROKSTAD

 

5:a

 
 
 

FOSS

 

5:b

 
 
 

HÅBY

 

5:b

 
 
 

BÄRFENDAL

 

5:b

 
 
 

SVARTEBORG SA DEL

 

5:b

 
 

TANUM

 

NAVERSTAD

 

5:a

 
 
 

MO

 

5:a

 
 
 

TANUM VA DEL

 

5:b

 
 
 

LUR

 

5:b

 
 
 

KVILLE

 

5:b

 
 
 

FJÄLLBACKA

 

5:b

 
 
 

BOTTNA

 

5:b

 
 
 

SVENNEBY

 

5:b

 
 

DALS-ED

 

HÅBOL

 

4:a

 
 
 

NÖSSEMARK

 

4:a

 
 
 

DALS-ED

 

4:a

 
 
 

TÖFTEDAL

 

4:a

 
 
 

GESÄTER

 

4:a

 
 
 

RÖLANDA

 

4:a

 
 

FÄRGELANDA

 

FÄRGELANDA

 

5:a

 
 
 

ÖDEBORG

 

5:a

 
 
 

TORP

 

5:a

 
 
 

JÄRBO

 

5:a

 
 
 

RÅGGÄRD

 

5:a

 
 
 

LERDAL

 

5:a

 
 
 

RÄNNELANDA

 

5:a

 
 
 

HÖGSÄTER

 

5:a

 
 

ALE

 

NÖDINGE

 

5:b

 
 
 

HÅLANDA SA DEL

 

5:b

 
 
 

SKEPPLANDA

 

5:b

 
 
 

KILANDA

 

5:b

 
 
 

STARRKÄRR

 

5:b

 
 
 

HÅLANDA NA DEL

 

5:c

 
 

LERUM

 

LERUM

 

5:b

 
 
 

SKALLSJÖ

 

5:b

 
 
 

STORA LUNDBY

 

5:b

 
 
 

ÖSTAD

 

5:b

 
 

VÅRGÅRDA

 

HORLA

 

5:a

 
 
 

SKOGSBYGDEN

 

5:a

 
 
 

NÅRUNGA

 

5:a

 
 
 

LJUR

 

5:a

 
 
 

ORNUNGA

 

5:a

 
 
 

ASKLANDA

 

5:a

 
 
 

KVINNESTAD

 

5:a

 
 
 

LANDA

 

5:a

 
 
 

ALGUTSTORP

 

5:m

 
 

BOLLEBYGD

 

TÖLLSJÖ

 

5:a

 
 
 

BOLLEBYGD

 

5:a

 
 

KARLSBORG

 

KARLSBORG

 

5:b

 
 
 

BREVIK

 

5:b

 
 
 

MÖLLTORP

 

5:b

 
 
 

UNDENÄS

 

5:b

 
 

GULLSPÅNG

 

AMNEHÄRAD

 

5:b

 
 
 

HOVA

 

5:b

 
 
 

SÖDRA RÅDA

 

5:b

 
 

TRANEMO

 

TRANEMO

 

5:a

 
 
 

AMBJÖRNARP

 

5:a

 
 
 

SJÖTOFTA

 

5:a

 
 
 

MOSSEBO

 

5:a

 
 
 

SÖDRA ÅSARP

 

5:a

 
 
 

LÄNGHEM

 

5:a

 
 
 

MÅNSTAD

 

5:a

 
 
 

NITTORP

 

5:a

 
 
 

LJUNGSARP

 

5:a

 
 
 

ÖLSREMMA

 

5:a

 
 
 

DALSTORP

 

5:a

 
 
 

HULARED

 

5:a

 
 

BENGTSFORS

 

ÄRTEMARK

 

4:a

 
 
 

LAXARBY

 

4:a

 
 
 

VÅRVIK

 

4:a

 
 
 

TORRSKOG

 

4:a

 
 
 

STENEBY

 

4:a

 
 
 

TISSELSKOG

 

4:a

 
 
 

ÖDSKÖLT

 

4:a

 
 
 

BÄCKE

 

4:a

 
 

MELLERUD

 

DALSKOG

 

5:a

 
 
 

SKÅLLERUD

 

5:a

 
 

LILLA EDET

 

FUXERNA

 

5:b

 
 
 

ÅSBRÄCKA

 

5:b

 
 
 

TUNGE

 

5:b

 
 
 

SANKT PEDER

 

5:b

 
 
 

ALE-SKÖVDE

 

5:b

 
 
 

VÄSTERLANDA

 

5:b

 
 
 

HJÄRTUM

 

5:b

 
 

MARK

 

SKEPHULT

 

5:a

 
 
 

FRITSLA

 

5:a

 
 
 

ÄLEKULLA

 

5:a

 
 
 

TORESTORP

 

5:a

 
 
 

ÖXABÄCK

 

5:a

 
 
 

KINNA

 

5:b

 
 
 

ÖRBY-SKENE

 

5:b

 
 
 

SÄTILA

 

5:b

 
 
 

HYSSNA

 

5:b

 
 
 

HAJOM

 

5:b

 
 
 

BERGHEM

 

5:b

 
 
 

FOTSKÄL

 

5:b

 
 
 

TOSTARED

 

5:b

 
 
 

SURTEBY-KATTUNGA NA DE

 

5:b

 
 

SVENLJUNGA

 

SVENLJUNGA-ULLASJÖ

 

5:a

 
 
 

HOLSLJUNGA

 

5:a

 
 
 

MJÖBÄCK

 

5:a

 
 
 

MÅRDAKLEV

 

5:a

 
 
 

KALV

 

5:a

 
 
 

ÖSTRA FRÖLUNDA

 

5:a

 
 
 

HÅCKSVIK

 

5:a

 
 
 

ÖRSÅS

 

5:a

 
 
 

REVESJÖ

 

5:a

 
 
 

REDSLARED

 

5:a

 
 
 

SEXDREGA

 

5:a

 
 
 

ROASJÖ

 

5:a

 
 
 

HILLARED

 

5:a

 
 

HERRLJUNGA

 

HUDENE

 

5:a

 
 
 

KÄLLUNGA

 

5:a

 
 
 

MJÄLDRUNGA

 

5:a

 
 
 

ERIKSBERG

 

5:a

 
 
 

SKÖLVENE

 

5:a

 
 
 

SÖDRA BJÖRKE

 

5:a

 
 
 

JÄLLBY

 

5:a

 
 
 

GRUDE

 

5:a

 
 
 

VESENE

 

5:a

 
 
 

MOLLA

 

5:a

 
 
 

OD

 

5:a

 
 
 

HOV

 

5:a

 
 
 

ALBOGA

 

5:a

 
 
 

BRODDARP

 

5:a

 
 
 

ÖRA

 

5:a

 
 

VARA

 

NORRA VÅNGA ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

LARV SA DEL

 

5:c

 
 
 

EDSVÄRA ÖA DEL

 

5:c

 
 

GÖTENE

 

ÖSTERPLANA

 

5:c

 
 
 

MEDELPLANA

 

5:c

 
 
 

VÄSTERPLANA

 

5:c

 
 

TIBRO

 

RANSBERG

 

5:b

 
 

TÖREBODA

 

BEATEBERG ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

HALNA

 

5:b

 
 
 

ÄLGARÅS

 

5:b

 
 
 

BEATEBERG VA DEL

 

5:c

 
 

GÖTEBORG

 

ANGERED

 

5:b

 
 
 

BERGUM

 

5:b

 
 
 

TORSLANDA

 

5:b

 
 
 

BJÖRLANDA

 

5:b

 
 
 

TUVE

 

5:b

 
 
 

SÄVE

 

5:b

 
 
 

GUNNARED

 

5:b

 
 
 

RÖDBO

 

5:b

 
 
 

ASKIM

 

5:b

 
 
 

STYRSÖ

 

5:m

 
 

MÖLNDAL

 

FÄSSBERG

 

5:b

 
 
 

KÅLLERED

 

5:b

 
 
 

LINDOME

 

5:b

 
 
 

STENSJÖN

 

5:b

 
 

KUNGÄLV

 

KUNGÄLV

 

5:b

 
 
 

MARSTRAND

 

5:b

 
 
 

HARESTAD

 

5:b

 
 
 

TORSBY

 

5:b

 
 
 

LYCKE

 

5:b

 
 
 

YTTERBY

 

5:b

 
 
 

ROMELANDA

 

5:b

 
 
 

KAREBY

 

5:b

 
 
 

HÅLTA

 

5:b

 
 
 

SOLBERGA

 

5:b

 
 

LYSEKIL

 

SKAFTÖ

 

5:a

 
 
 

LYSEKIL

 

5:b

 
 
 

LYSE

 

5:b

 
 
 

BRO

 

5:b

 
 
 

BRASTAD

 

5:b

 
 

UDDEVALLA

 

UDDEVALLA

 

5:a

 
 
 

GRINNERÖD

 

5:a

 
 
 

LJUNG

 

5:a

 
 
 

RESTERÖD

 

5:a

 
 
 

FORSHÄLLA

 

5:a

 
 
 

DRAGSMARK

 

5:a

 
 
 

BOKENÄS

 

5:a

 
 
 

HÖGÅS

 

5:a

 
 
 

HERRESTAD

 

5:a

 
 
 

LANE-RYR

 

5:a

 
 
 

BÄVE

 

5:a

 
 
 

SKREDSVIK

 

5:b

 
 

STRÖMSTAD

 

STRÖMSTAD

 

5:b

 
 
 

SKEE

 

5:b

 
 
 

NÄSINGE

 

5:b

 
 
 

LOMMELAND

 

5:b

 
 
 

HOGDAL

 

5:b

 
 
 

TJÄRNÖ

 

5:b

 
 

VÄNERSBORG

 

VÄNE-RYR

 

5:b

 
 

TROLLHÄTTAN

 

LAGMANSERED

 

5:m

 
 

ALINGSÅS

 

ÖDENÄS

 

5:a

 
 
 

ALINGSÅS DALBYGDEN

 

5:b

 
 
 

LÅNGARED

 

5:b

 
 
 

HEMSJÖ

 

5:b

 
 

BORÅS

 

BORÅS CAROLI

 

5:a

 
 
 

BORÅS GUSTAV ADOLF

 

5:a

 
 
 

BRÄMHULT

 

5:a

 
 
 

RÅNGEDALA

 

5:a

 
 
 

ÄSPERED

 

5:a

 
 
 

TOARP

 

5:a

 
 
 

DANNIKE

 

5:a

 
 
 

LJUSHULT

 

5:a

 
 
 

TÄRBY

 

5:a

 
 
 

FRISTAD-GINGRI

 

5:a

 
 
 

BORGSTENA

 

5:a

 
 
 

TÄMTA

 

5:a

 
 
 

VÄNGA

 

5:a

 
 
 

BREDARED

 

5:a

 
 
 

SANDHULT

 

5:a

 
 
 

SEGLORA

 

5:a

 
 
 

KINNARUMMA

 

5:a

 
 

ULRICEHAMN

 

ULRICEHAMN

 

5:a

 
 
 

KÄRRÅKRA

 

5:a

 
 
 

MÖNE

 

5:a

 
 
 

HÄLLSTAD

 

5:a

 
 
 

MURUM

 

5:a

 
 
 

FÄNNESLUNDA

 

5:a

 
 
 

HÄRNA

 

5:a

 
 
 

SÖDRA VING

 

5:a

 
 
 

VARNUM

 

5:a

 
 
 

SÖDRA SÄM

 

5:a

 
 
 

FINNEKUMLA

 

5:a

 
 
 

TVÄRRED

 

5:a

 
 
 

MARBÄCK

 

5:a

 
 
 

GÄLLSTAD

 

5:a

 
 
 

GRÖNAHÖG

 

5:a

 
 
 

STRÄNGSERED

 

5:a

 
 
 

GULLERED

 

5:a

 
 
 

HÖSSNA

 

5:a

 
 
 

LIARED

 

5:a

 
 
 

KÖLINGARED

 

5:a

 
 
 

KNÄTTE

 

5:a

 
 
 

BÖNE

 

5:a

 
 
 

KÖLABY

 

5:a

 
 
 

HUMLA

 

5:a

 
 
 

BLIDSBERG

 

5:a

 
 
 

DALUM

 

5:a

 
 
 

TIMMELE

 

5:a

 
 

ÅMÅL

 

MO

 

4:a

 
 
 

EDSLESKOG

 

4:a

 
 
 

ÅMÅL

 

4:b

 
 
 

TÖSSE MED TYDJE

 

4:b

 
 
 

ÅNIMSKOG

 

4:b

 
 
 

FRÖSKOG

 

4:b

 
 

MARIESTAD

 

LYRESTAD

 

5:b

 
 
 

TORSÖ

 

5:c

 
 

SKARA

 

ÖGLUNDA

 

5:b

 
 
 

EGGBY-ISTRUM

 

5:b

 
 
 

VARNHEM

 

5:b

 
 
 

NORRA LUNDBY

 

5:b

 
 
 

SKÄRV

 

5:b

 
 
 

NORRA VING

 

5:b

 
 
 

STENUM

 

5:b

 
 
 

HÄRLUNDA

 

5:b

 
 

SKÖVDE

 

RYD

 

5:b

 
 
 

SJOGERSTAD-RÅDENE Ö:A

 

5:b

 
 
 

NORRA KYRKETORP

 

5:b

 
 
 

SÄTER

 

5:b

 
 
 

BERG

 

5:b

 
 
 

LERDALA

 

5:b

 
 
 

VÅMB

 

5:c

 
 
 

HÄGGUM

 

5:c

 
 
 

SJOGERSTAD-RÅDENE V LF

 

5:c

 
 
 

SJOGERSTAD-RÅDENE VA D

 

5:m

 
 

TIDAHOLM

 

TIDAHOLM ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

HÄRJA

 

5:b

 
 
 

DARETORP

 

5:b

 
 
 

VELINGA

 

5:b

 
 
 

FRÖJERED

 

5:b

 
 
 

VÄTTAK

 

5:b

 
 
 

KYMBO ÖA DEL

 

5:b

 
 

FALKÖPING

 

TRÄVATTNA

 

5:b

 
 
 

HÄLLESTAD

 

5:b

 
 
 

FLOBY

 

5:b

 
 
 

SÖRBY

 

5:b

 
 
 

GÖKHEM

 

5:b

 
 
 

ULLENE

 

5:b

 
 
 

VILSKE-KLEVA

 

5:b

 
 
 

MARKA

 

5:b

 
 
 

GÖTEVE

 

5:b

 
 
 

GROLANDA

 

5:b

 
 
 

JÄLA

 

5:b

 
 
 

BÖRSTIG

 

5:b

 
 
 

BRISMENE

 

5:b

 
 
 

KINNEVED

 

5:b

 
 
 

LUTTRA

 

5:b

 
 
 

VISTORP

 

5:b

 
 
 

UGGLUM

 

5:b

 
 
 

BJURUM

 

5:b

 
 
 

BRODDETORP

 

5:b

 
 
 

ÅSARP

 

5:b

 
 
 

VÅRKUMLA

 

5:c

 
 
 

VARTOFTA-ÅSAKA

 

5:c

 
 
 

YLLESTAD

 

5:c

 
 
 

HÅKANTORP

 

5:c

 
 
 

ÖSTRA TUNHEM

 

5:c

 

Värmlands län

 

KIL

 

BODA

 

3

 
 
 

STORA KIL NA DEL

 

4:a

 
 
 

FRYKERUD

 

4:a

 
 
 

STORA KIL SA DEL

 

4:b

 
 

EDA

 

EDA

 

3

 
 
 

JÄRNSKOG

 

3

 
 
 

SKILLINGMARK

 

3

 
 
 

KÖLA

 

3

 
 

TORSBY

 

FRYKSÄNDE

 

3

 
 
 

LEKVATTNET

 

2a

 
 
 

VITSAND

 

2a

 
 
 

NYSKOGA

 

2a

 
 
 

ÖSTMARK

 

2a

 
 
 

NORRA FINNSKOGA

 

2a

 
 
 

SÖDRA FINNSKOGA

 

2a

 
 
 

DALBY

 

2a

 
 
 

NORRA NY

 

2a

 
 

STORFORS

 

STORFORS

 

4:a

 
 
 

BJURTJÄRN

 

4:a

 
 
 

LUNGSUND

 

4:a

 
 

HAMMARÖ

 

HAMMARÖ

 

4:b

 
 

MUNKFORS

 

RANSÄTER

 

4:a

 
 
 

MUNKFORS

 

4:a

 
 

FORSHAGA

 

NEDRE ULLERUD

 

4:a

 
 
 

ÖVRE ULLERUD

 

4:a

 
 
 

FORSHAGA

 

4:b

 
 

GRUMS

 

VÄRMSKOG

 

3

 
 
 

GRUMS NA DEL

 

4:a

 
 
 

BORGVIK

 

4:a

 
 
 

GRUMS SA DEL

 

4:b

 
 
 

ED

 

4:b

 
 

ÅRJÄNG

 

SILBODAL

 

3

 
 
 

SILLERUD

 

3

 
 
 

KARLANDA

 

3

 
 
 

HOLMEDAL

 

3

 
 
 

BLOMSKOG

 

3

 
 
 

TRANKIL

 

3

 
 
 

VÄSTRA FÅGELVIK

 

3

 
 
 

TÖCKSMARK

 

3

 
 
 

ÖSTERVALLSKOG

 

3

 
 

SUNNE

 

GRÄSMARK

 

3

 
 
 

LYSVIK

 

3

 
 
 

SUNNE

 

4:a

 
 
 

VÄSTRA ÄMTERVIK

 

4:a

 
 
 

ÖSTRA ÄMTERVIK

 

4:a

 
 

KARLSTAD

 

VÄSE NA DEL

 

4:a

 
 
 

ÄLVSBACKA

 

4:a

 
 
 

NYED

 

4:a

 
 
 

KARLSTADS DOMKYRKOFÖRS

 

4:b

 
 
 

NORRSTRAND

 

4:b

 
 
 

ÖSTRA FÅGELVIK

 

4:b

 
 
 

VÄSE SA DEL

 

4:b

 
 
 

ALSTER

 

4:b

 
 
 

GRAVA

 

4:b

 
 
 

NOR

 

4:b

 
 
 

SEGERSTAD

 

4:b

 
 
 

VÄSTERSTRAND

 

4:b

 
 

KRISTINEHAMN

 

KRISTINEHAMN

 

4:b

 
 
 

RUDSKOGA

 

4:b

 
 
 

VISNUMS-KIL

 

4:b

 
 
 

VISNUM

 

4:b

 
 
 

ÖLME

 

4:b

 
 

FILIPSTAD

 

GÅSBORN

 

3

 
 
 

RÄMMEN

 

3

 
 
 

FILIPSTAD

 

4:a

 
 
 

BRATTFORS

 

4:a

 
 
 

NORDMARK

 

4:a

 
 
 

KROPPA

 

4:a

 
 

HAGFORS

 

HAGFORS

 

3

 
 
 

EKSHÄRAD

 

3

 
 
 

GUSTAV ADOLF

 

3

 
 
 

NORRA RÅDA

 

3

 
 
 

SUNNEMO

 

3

 
 

ARVIKA

 

ARVIKA ÖSTRA

 

3

 
 
 

ARVIKA VÄSTRA

 

3

 
 
 

STAVNÄS

 

3

 
 
 

HÖGERUD

 

3

 
 
 

GLAVA

 

3

 
 
 

GUNNARSKOG

 

3

 
 
 

NY

 

3

 
 
 

ÄLGÅ

 

3

 
 
 

MANGSKOG

 

3

 
 
 

BRUNSKOG

 

3

 
 
 

BOGEN

 

2a

 
 

SÄFFLE

 

SVANSKOG

 

3

 
 
 

LÅNGSERUD

 

3

 
 
 

TVETA

 

4:a

 
 
 

GILLBERGA

 

4:a

 
 
 

KILA

 

4:a

 
 
 

SÄFFLE

 

4:b

 
 
 

BRO

 

4:b

 
 
 

BOTILSÄTER

 

4:b

 
 
 

ÖLSERUD

 

4:b

 
 
 

MILLESVIK

 

4:b

 
 
 

ESKILSÄTER

 

4:b

 
 
 

NY-HUGGENÄS

 

4:b

 

Örebro län

 

LEKEBERG

 

HIDINGE BERGSLAGEN

 

5:b

 
 
 

KNISTA BERGSLAGEN

 

5:b

 
 
 

TÅNGERÅSA

 

5:b

 
 
 

KVISTBRO VA DEL

 

5:b

 
 

LAXÅ

 

RAMUNDEBODA

 

5:b

 
 
 

FINNERÖDJA

 

5:b

 
 
 

TIVED

 

5:b

 
 
 

SKAGERSHULT

 

5:b

 
 

HALLSBERG

 

HALLSBERG SKOGSBYGDEN

 

5:b

 
 
 

VIBY SKOGSBYGDEN

 

5:b

 
 
 

SKÖLLERSTA SA DEL

 

5:b

 
 
 

SVENNEVAD

 

5:b

 
 
 

BO

 

5:b

 
 

DEGERFORS

 

DEGERFORS

 

4:a

 
 
 

NYSUND

 

4:a

 
 

HÄLLEFORS

 

HÄLLEFORS

 

4:a

 
 
 

GRYTHYTTAN

 

4:a

 
 
 

HJULSJÖ

 

4:a

 
 

LJUSNARSBERG

 

LJUSNARSBERG

 

4:a

 
 

ÖREBRO

 

TYSSLINGE BERGSLAGEN

 

5:b

 
 
 

KIL BERGSLAGEN

 

5:b

 
 
 

LÄNNÄS ÖA DEL

 

5:b

 
 
 

ASKER SKOGSBYGDEN

 

5:b

 
 

ASKERSUND

 

ASKERSUND

 

5:b

 
 
 

LERBÄCK

 

5:b

 
 
 

SNAVLUNDA

 

5:b

 
 
 

HAMMAR

 

5:b

 
 

KARLSKOGA

 

KARLSKOGA

 

4:a

 
 

NORA

 

JÄRNBOÅS

 

4:a

 
 
 

NORA BERGSFÖRSAMLING

 

4:a

 
 
 

VIKER

 

4:a

 
 

LINDESBERG

 

LINDESBERG

 

4:a

 
 
 

GULDSMEDSHYTTAN

 

4:a

 
 
 

RAMSBERG

 

4:a

 
 
 

FELLINGSBRO NA DEL

 

5:c

 

Västmanlands län

 

SKINNSKATTEBERG

 

HED

 

5:b

 
 
 

SKINNSKATTEBERG

 

5:b

 
 
 

GUNNILBO

 

5:b

 
 

SURAHAMMAR

 

SURA

 

5:b

 
 
 

RAMNÄS

 

5:b

 
 

HEBY

 

HUDDUNGE

 

5:m

 
 
 

ENÅKER

 

5:m

 
 
 

NORA

 

5:m

 
 
 

ÖSTERVÅLA

 

5:m

 
 
 

HARBO

 

5:m

 
 

NORBERG

 

NORBERG

 

5:b

 
 
 

KARBENNING

 

5:b

 
 

VÄSTERÅS

 

LILLHÄRAD

 

5:m

 
 

SALA

 

VÄSTERFÄRNEBO

 

5:b

 
 
 

FLÄCKEBO

 

5:b

 
 
 

MÖKLINTA

 

5:b

 
 

FAGERSTA

 

VÄSTANFORS

 

5:b

 
 
 

VÄSTERVÅLA

 

5:b

 
 

KÖPING

 

VÄSTRA SKEDVI

 

5:b

 
 
 

KOLSVA BERGSLAGEN

 

5:b

 
 
 

ODENSVI NA DEL

 

5:b

 
 

ARBOGA

 

ARBOGA STADSFÖRS SA DE

 

5:c

 
 
 

ARBOGA LANDSFÖRS SA DE

 

5:c

 

Dalarnas län

 

VANSBRO

 

JÄRNA

 

3

 
 
 

NÅS

 

3

 
 
 

ÄPPELBO

 

3

 
 

MALUNG

 

MALUNG

 

2a, F

 
 
 

LIMA

 

2a, F

 
 
 

TRANSTRAND

 

2a, F

 
 

GAGNEF

 

MOCKFJÄRD

 

3

 
 
 

GAGNEF

 

3

 
 
 

FLODA

 

3

 
 

LEKSAND

 

LEKSAND

 

3

 
 
 

DJURA

 

3

 
 
 

ÅL

 

3

 
 
 

SILJANSNÄS

 

3

 
 

RÄTTVIK

 

RÄTTVIK

 

3

 
 
 

BODA

 

3

 
 
 

ORE

 

3

 
 

ORSA

 

ORSA

 

3

 
 

ÄLVDALEN

 

SÄRNA

 

1, F

 
 
 

IDRE

 

1, F

 
 
 

ÄLVDALEN

 

2a, F

 
 

SMEDJEBACKEN

 

NORRBÄRKE

 

4:a

 
 
 

SÖDERBÄRKE

 

4:a

 
 

MORA

 

MORA

 

3

 
 
 

SOLLERÖN

 

3

 
 
 

VÅMHUS

 

2a

 
 
 

VENJAN

 

2a

 
 

FALUN

 

SVÄRDSJÖ

 

3

 
 
 

ENVIKEN

 

3

 
 
 

BJURSÅS

 

3

 
 
 

FALU KRISTINE

 

4:a

 
 
 

GRYCKSBO

 

4:a

 
 
 

STORA KOPPARBERG

 

4:a

 
 
 

ASPEBODA

 

4:a

 
 
 

VIKA

 

4:a

 
 
 

HOSJÖ

 

4:a

 
 
 

SUNDBORN

 

4:a

 
 

BORLÄNGE

 

STORA TUNA

 

4:a

 
 
 

TORSÅNG

 

4:a

 
 

SÄTER

 

SÄTER

 

4:a

 
 
 

STORA SKEDVI

 

4:a

 
 
 

GUSTAFS

 

4:a

 
 
 

SILVBERG

 

4:a

 
 

HEDEMORA

 

HEDEMORA

 

4:a

 
 
 

GARPENBERG

 

4:a

 
 
 

HUSBY

 

4:a

 
 

AVESTA

 

AVESTA

 

4:a

 
 
 

BY

 

4:a

 
 
 

FOLKÄRNA

 

4:a

 
 
 

GRYTNÄS

 

4:a

 
 

LUDVIKA

 

SÄFSNÄS

 

3

 
 
 

LUDVIKA

 

4:a

 
 
 

GRÄNGESBERG

 

4:a

 
 
 

GRANGÄRDE

 

4:a

 

Gävleborgs län

 

OCKELBO

 

ÅMOT

 

3

 
 
 

OCKELBO

 

3

 
 
 

LINGBO

 

3

 
 

HOFORS

 

HOFORS

 

4:a

 
 
 

TORSÅKER

 

4:a

 
 

OVANÅKER

 

OVANÅKER

 

3

 
 
 

VOXNA

 

3

 
 
 

ALFTA

 

3

 
 

NORDANSTIG

 

ILSBO

 

2b

 
 
 

HARMÅNGER

 

2b

 
 
 

JÄTTENDAL

 

2b

 
 
 

GNARP

 

2b

 
 
 

BERGSJÖ

 

2b

 
 
 

HASSELA

 

2b

 
 

LJUSDAL

 

FÄRILA VA DEL STÖDOMR1

 

1

 
 
 

KÅRBÖLE STÖDOMR 1

 

1

 
 
 

LJUSDAL NA DEL

 

2b

 
 
 

LJUSDAL SA DEL

 

2b

 
 
 

HAMRA

 

2b

 
 
 

LOS

 

2b

 
 
 

FÄRILA ÖA DEL

 

2b

 
 
 

FÄRILA VA DEL

 

2b

 
 
 

KÅRBÖLE

 

2b

 
 
 

RAMSJÖ

 

2b

 
 
 

JÄRVSÖ

 

2b

 
 

GÄVLE

 

HAMRÅNGE

 

3

 
 
 

GÄVLE HELIGA TREFALDIG

 

4:a

 
 
 

GÄVLE STAFFAN

 

4:a

 
 
 

HEDESUNDA

 

4:a

 
 
 

HILLE

 

4:a

 
 
 

VALBO

 

4:a

 
 
 

GÄVLE TOMAS

 

4:a

 
 
 

GÄVLE MARIA

 

4:a

 
 
 

BOMHUS

 

4:a

 
 

SANDVIKEN

 

SANDVIKEN

 

4:a

 
 
 

OVANSJÖ

 

4:a

 
 
 

JÄRBO

 

4:a

 
 
 

ÅRSUNDA

 

4:a

 
 
 

ÖSTERFÄRNEBO

 

4:a

 
 

SÖDERHAMN

 

SÖDERHAMN

 

3

 
 
 

SANDARNE

 

3

 
 
 

SKOG

 

3

 
 
 

LJUSNE

 

3

 
 
 

SÖDERALA

 

3

 
 
 

BERGVIK

 

3

 
 
 

MO

 

3

 
 
 

TRÖNÖ

 

3

 
 
 

NORRALA

 

3

 
 

BOLLNÄS

 

BOLLNÄS

 

3

 
 
 

RENGSJÖ

 

3

 
 
 

SEGERSTA

 

3

 
 
 

HANEBO

 

3

 
 
 

UNDERSVIK

 

3

 
 
 

ARBRÅ

 

3

 
 

HUDIKSVALL

 

HUDIKSVALL

 

2b

 
 
 

IDENOR

 

2b

 
 
 

HÄLSINGTUNA

 

2b

 
 
 

ROGSTA

 

2b

 
 
 

NJUTÅNGER

 

2b

 
 
 

ENÅNGER

 

2b

 
 
 

DELSBO

 

2b

 
 
 

BJURÅKER NA DEL

 

2b

 
 
 

BJURÅKER SA DEL

 

2b

 
 
 

NORRBO

 

2b

 
 
 

FORSA

 

2b

 
 
 

HÖG

 

2b

 

Västernorrlands län

 

ÅNGE

 

HAVERÖ

 

1

 
 
 

BORGSJÖ

 

2b

 
 
 

TORP

 

2b

 
 

TIMRÅ

 

TIMRÅ

 

2b

 
 
 

LJUSTORP

 

2b

 
 
 

HÄSSJÖ

 

2b

 
 
 

TYNDERÖ

 

2b

 
 

HÄRNÖSAND

 

HÄRNÖSANDS DOMKYRKOFÖR

 

2b

 
 
 

HÖGSJÖ

 

2b

 
 
 

HÄGGDÅNGER

 

2b

 
 
 

STIGSJÖ

 

2b

 
 
 

VIKSJÖ

 

2b

 
 
 

SÄBRÅ

 

2b

 
 
 

HEMSÖ

 

2b

 
 

SUNDSVALL

 

HOLM

 

2a

 
 
 

LIDEN

 

2a

 
 
 

SUNDSVALLS GUSTAV ADOL

 

2b

 
 
 

SKÖNSMON

 

2b

 
 
 

SKÖN

 

2b

 
 
 

ALNÖ

 

2b

 
 
 

SÄTTNA

 

2b

 
 
 

SELÅNGER

 

2b

 
 
 

STÖDE

 

2b

 
 
 

TUNA

 

2b

 
 
 

ATTMAR

 

2b

 
 
 

NJURUNDA

 

2b

 
 
 

INDAL

 

2b

 
 
 

HOLM

 

2b

 
 
 

LIDEN

 

2b

 
 

KRAMFORS

 

GUDMUNDRÅ

 

2b

 
 
 

NORA

 

2b

 
 
 

SKOG

 

2b

 
 
 

NORDINGRÅ

 

2b

 
 
 

VIBYGGERÅ

 

2b

 
 
 

ULLÅNGER

 

2b

 
 
 

BJÄRTRÅ

 

2b

 
 
 

STYRNÄS

 

2b

 
 
 

DAL

 

2b

 
 
 

TORSÅKER

 

2b

 
 
 

YTTERLÄNNÄS

 

2b

 
 

SOLLEFTEÅ

 

JUNSELE

 

1

 
 
 

RAMSELE

 

1

 
 
 

GRANINGE

 

2a

 
 
 

RESELE

 

2a

 
 
 

HELGUM

 

2a

 
 
 

ÅDALS-LIDEN

 

2a

 
 
 

EDSELE

 

2a

 
 
 

SOLLEFTEÅ

 

2b

 
 
 

MULTRÅ

 

2b

 
 
 

GRANINGE

 

2b

 
 
 

LÅNGSELE

 

2b

 
 
 

ED

 

2b

 
 
 

RESELE

 

2b

 
 
 

HELGUM

 

2b

 
 
 

BOTEÅ

 

2b

 
 
 

ÖVERLÄNNÄS

 

2b

 
 
 

SÅNGA

 

2b

 
 

ÖRNSKÖLDSVIK

 

ANUNDSJÖ

 

2a

 
 
 

SKORPED

 

2a

 
 
 

BJÖRNA

 

2a

 
 
 

TREHÖRNINGSJÖ

 

2a

 
 
 

ÖRNSKÖLDSVIK

 

2b

 
 
 

ARNÄS

 

2b

 
 
 

SIDENSJÖ

 

2b

 
 
 

NÄTRA

 

2b

 
 
 

SJÄLEVAD

 

2b

 
 
 

MO

 

2b

 
 
 

GRUNDSUNDA

 

2b

 
 
 

GIDEÅ

 

2b

 

Jämtlands län

 

RAGUNDA

 

RAGUNDA

 

2a

 
 
 

FORS

 

2a

 
 
 

BORGVATTNET

 

2a

 
 
 

STUGUN

 

2a

 
 

BRÄCKE

 

BRÄCKE

 

2a

 
 
 

NYHEM

 

2a

 
 
 

HÄLLESJÖ

 

2a

 
 
 

HÅSJÖ

 

2a

 
 
 

SUNDSJÖ

 

2a

 
 
 

REVSUND

 

2a

 
 
 

BODSJÖ

 

2a

 
 

KROKOM

 

LAXSJÖ NA DEL

 

1, F

 
 
 

LAXSJÖ SA DEL

 

1, F

 
 
 

FÖLLINGE NA DEL

 

1, F

 
 
 

FÖLLINGE SA DEL

 

1, F

 
 
 

HOTAGEN

 

1, F

 
 
 

OFFERDAL FJÄLLBYGDEN

 

1, F

 
 
 

OFFERDAL SILUROMRÅDET

 

1, F

 
 
 

RÖDÖN

 

2a, F

 
 
 

NÄSKOTT

 

2a, F

 
 
 

ASPÅS

 

2a, F

 
 
 

ÅS

 

2a, F

 
 
 

ALSEN

 

2a, F

 
 

STRÖMSUND

 

STRÖM

 

1, F

 
 
 

ALANÄS

 

1, F

 
 
 

GÅXSJÖ

 

1, F

 
 
 

FROSTVIKEN

 

1, F

 
 
 

FJÄLLSJÖ

 

1, F

 
 
 

BODUM

 

1, F

 
 
 

TÅSJÖ

 

1, F

 
 
 

HAMMERDAL

 

2a, F

 
 

ÅRE

 

ÅRE

 

1, F

 
 
 

MÖRSIL

 

1, F

 
 
 

KALL VA DEL

 

1, F

 
 
 

KALL ÖA DEL

 

1, F

 
 
 

UNDERSÅKER

 

1, F

 
 
 

MATTMAR

 

2a, F

 
 
 

HALLEN

 

2a, F

 
 
 

MARBY

 

2a, F

 
 

BERG

 

STORSJÖ

 

1, F

 
 
 

ÅSARNE

 

1, F

 
 
 

KLÖVSJÖ

 

1, F

 
 
 

RÄTAN

 

1, F

 
 
 

BERG

 

2a, F

 
 
 

HACKÅS

 

2a, F

 
 
 

OVIKEN

 

2a, F

 
 
 

MYSSJÖ

 

2a, F

 
 

HÄRJEDALEN

 

SVEG

 

1, F

 
 
 

LINSELL

 

1, F

 
 
 

ÄLVROS

 

1, F

 
 
 

VEMDALEN

 

1, F

 
 
 

HEDE

 

1, F

 
 
 

LJUSNEDAL

 

1, F

 
 
 

TÄNNÄS

 

1, F

 
 
 

ÖVERHOGDAL

 

1, F

 
 
 

YTTERHOGDAL

 

1, F

 
 
 

ÄNGERSJÖ

 

1, F

 
 
 

LILLHÄRDAL

 

1, F

 
 

ÖSTERSUND

 

ÖSTERSUND

 

2a

 
 
 

FRÖSÖ

 

2a

 
 
 

SUNNE

 

2a

 
 
 

NÄS

 

2a

 
 
 

LOCKNE

 

2a

 
 
 

MARIEBY

 

2a

 
 
 

BRUNFLO

 

2a

 
 
 

KYRKÅS

 

2a

 
 
 

LIT

 

2a

 
 
 

HÄGGENÅS

 

2a

 
 
 

NORDERÖ

 

2a

 

Västerbottens län

 

NORDMALING

 

NORDMALING

 

2a

 
 

BJURHOLM

 

BJURHOLM

 

2a

 
 

VINDELN

 

ÅMSELE

 

1

 
 
 

VINDELN

 

2a

 
 

ROBERTSFORS

 

BYGDEÅ

 

2a

 
 
 

ROBERTSFORS

 

2a

 
 
 

NYSÄTRA

 

2a

 
 

NORSJÖ

 

NORSJÖ

 

1

 
 

MALÅ

 

MALÅ

 

1

 
 

STORUMAN

 

STENSELE VA DEL

 

1, F

 
 
 

STENSELE ÖA DEL

 

1, F

 
 
 

TÄRNA

 

1, F

 
 

SORSELE

 

SORSELE VA DEL

 

1, F

 
 
 

SORSELE ÖA DEL

 

1, F

 
 
 

GARGNÄS

 

1, F

 
 

DOROTEA

 

DOROTEA

 

1, F

 
 
 

RISBÄCK

 

1, F

 
 

VÄNNÄS

 

VÄNNÄS VA DEL

 

2a

 
 
 

VÄNNÄS ÖA DEL

 

2a

 
 

VILHELMINA

 

VILHELMINA VA DEL

 

1, F

 
 
 

VILHELMINA ÖA DEL

 

1, F

 
 

ÅSELE

 

ÅSELE

 

1

 
 
 

FREDRIKA

 

1

 
 

UMEÅ

 

UMEÅ STADSFÖRSAMLING

 

2a

 
 
 

UMEÅ LANDSFÖRSAMLING

 

2a

 
 
 

TAVELSJÖ

 

2a

 
 
 

TEG

 

2a

 
 
 

ÅLIDHEM

 

2a

 
 
 

HOLMSUND

 

2a

 
 
 

HÖRNEFORS

 

2a

 
 
 

SÄVAR NA DEL

 

2a

 
 
 

SÄVAR SA DEL

 

2a

 
 
 

HOLMÖN

 

2a

 
 
 

UMEÅ MARIA

 

2a

 
 

LYCKSELE

 

LYCKSELE

 

1

 
 
 

BJÖRKSELE

 

1

 
 
 

ÖRTRÄSK

 

1

 
 

SKELLEFTEÅ

 

JÖRN

 

1

 
 
 

KALVTRÄSK

 

1

 
 
 

SKELLEFTEÅ SANKT OLOV

 

2a

 
 
 

SKELLEFTEÅ SANKT ÖRJAN

 

2a

 
 
 

BUREÅ

 

2a

 
 
 

SKELLEFTEÅ LANDSFÖRS V

 

2a

 
 
 

SKELLEFTEÅ LANDSFÖRS Ö

 

2a

 
 
 

BOLIDEN

 

2a

 
 
 

KÅGEDALEN NA DEL

 

2a

 
 
 

KÅGEDALEN SA DEL

 

2a

 
 
 

BYSKE NA DEL

 

2a

 
 
 

BYSKE SA DEL

 

2a

 
 
 

FÄLLFORS

 

2a

 
 
 

LÖVÅNGER

 

2a

 
 
 

BURTRÄSK

 

2a

 

Norrbottens län

 

ARVIDSJAUR

 

ARVIDSJAUR

 

1

 
 

ARJEPLOG

 

ARJEPLOG

 

1, F

 
 

JOKKMOKK

 

JOKKMOKK

 

1, F

 
 
 

PORJUS

 

1, F

 
 
 

VUOLLERIM

 

1, F

 
 

ÖVERKALIX

 

ÖVERKALIX

 

1

 
 

KALIX

 

NEDERKALIX

 

2a

 
 
 

TÖRE

 

2a

 
 

ÖVERTORNEÅ

 

ÖVERTORNEÅ

 

1

 
 
 

SVANSTEIN

 

1

 
 
 

HIETANIEMI

 

1

 
 

PAJALA

 

PAJALA

 

1

 
 
 

MUONIONALUSTA

 

1

 
 
 

KORPILOMBOLO

 

1

 
 
 

TÄRENDÖ

 

1

 
 
 

JUNOSUANDO

 

1

 
 

GÄLLIVARE

 

GÄLLIVARE NA DEL

 

1, F

 
 
 

GÄLLIVARE SA DEL

 

1, F

 
 
 

HAKKAS

 

1, F

 
 
 

NILIVAARA

 

1, F

 
 
 

MALMBERGET

 

1, F

 
 

ÄLVSBYN

 

ÄLVSBY

 

2a

 
 

LULEÅ

 

LULEÅ DOMKYRKOFÖRSAMLING

 

2a

 
 
 

ÖRNÄSET

 

2a

 
 
 

NEDERLULEÅ NA DEL

 

2a

 
 
 

NEDERLULEÅ SA DEL

 

2a

 
 
 

RÅNEÅ

 

2a

 
 

PITEÅ

 

PITEÅ STADSFÖRSAMLING

 

2a

 
 
 

HORTLAX

 

2a

 
 
 

PITEÅ LANDSFÖRSAMLING

 

2a

 
 
 

NORRFJÄRDEN

 

2a

 
 

BODEN

 

GUNNARSBYN

 

1

 
 
 

EDEFORS

 

1

 
 
 

ÖVERLULEÅ

 

2a

 
 
 

SÄVAST

 

2a

 
 

HAPARANDA

 

NEDERTORNEÅ-HAPARANDA

 

2a

 
 
 

KARL GUSTAV

 

2a

 
 

KIRUNA

 

JUKKASJÄRVI

 

1, F

 
 
 

VITTANGI

 

1, F

 
 
 

KARESUANDO

 

1, F

 

SFS 2008:65

Bilaga 3

Landskapselement som berättigar till stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

Grupp 1 a

 

Brukningsvägar

Jordvallar, gropvallar

Renar mellan åkerskiften

Öppet dike

 

Grupp 1 b

 

Gärdesgårdar av trä

Läplanteringar

Stenmurar

 

Grupp 1 c

 

Fägator

 

Grupp 2 a

 

Alléträd

Brunnar, källor

Byggnadsgrunder

Fornlämningslokaler

Odlingsrösen, stentippar

Solitärträd

 

Grupp 2 b

 

Hamlade träd

Liten svårbrukad åker

Åkerholmar

Överloppsbyggnader

Hamlade pilar som ingår i rader

Småvatten

 

Grupp 3

 

Traditionella hässjor eller storhässjor i bruk

 

SFS 2010:86

Bilaga 4

Möjliga kombinationer av insatser inom åtgärden miljövänligt jordbruk

 

Extensiv vallodling för miljön och det öppna landskapet

Biologisk mångfald och kulturmiljövärden i betesmarker, slåtterängar och våtmarker

Värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

Värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

Bruna bönor på Öland

Minskat kväveläckage

Skyddszoner mot vattendrag

Miljöskyddsåtgärder

Certifierad ekologisk produktion och kretsloppsinriktad produktion

Extensiv vallodling för miljön och det öppna landskapet

 

 

*

 

¤

 

*

 

*

 

vårbearbetn. ¤ övrigt *

 

*

 

*

 

¤

 

Biologisk mångfald och kulturmiljövärden i betesmarker, slåtterängar och våtmarker

 

*

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

 

¤

 

*

 

 

*

 

¤

 

¤

 

¤

 

¤

 

¤

 

Värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdeta

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Bruna bönor på Öland

 

*

 

*

 

¤

 

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Minskat kväveläckage

 

vårbearbetn. ¤ övrigt *

 

*

 

¤

 

 

*

 

 

*

 

¤

 

¤

 

Skyddszoner mot vattendrag

 

*

 

*

 

¤

 

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

Miljöskyddsåtgärder

 

*

 

*

 

¤

 

 

*

 

¤

 

*

 

 

*

 

Certifierad ekologisk produktion och kretsloppsinriktad produktion

 

¤

 

*

 

¤

 

 

*

 

¤

 

*

 

*

 

 

* Insatserna kan kombineras på samma företag men inte på samma mark

¤ Insatserna kan kombineras på samma mark

– Insatserna är inte möjliga att kombineras

Möjliga kombinationer av insatser inom Regionalt prioriterade ersättningar

 

Åkerogräs

 

Mångfaldsträda

 

Obärgad spannmålsskörd

 

Särskild skötsel landskapselement

 

Höhantering

 

Bränning

 

Särskild skötsel fäbod

 

Bete och slåtter på svårtill-gängliga platser

 

Mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga betesmarker

 

Restaurering

 

Röjning av stigar till samevisten

 

Skyddszon på erosionsbenägen mark

 

Åkerogräs

 

-

 

*

 

*

 

x

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Mångfaldsträda

 

*

 

-

 

*

 

x

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Obärgad spannmålsskörd

 

*

 

*

 

-

 

x

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Särskild skötsel landskapselement

 

x

 

x

 

x

 

-

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

x

 

Höhantering

 

*

 

*

 

*

 

*

 

-

 

x

 

*

 

x

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Bränning

 

*

 

*

 

*

 

*

 

x

 

-

 

*

 

x

 

x

 

*

 

*

 

*

 

Särskild sköts el fäbod

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

-

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Bete och slåtter på svårtillgängliga platser

 

*

 

*

 

*

 

*

 

x

 

x

 

*

 

-

 

x

 

x

 

*

 

*

 

Mosaikbetesmarker och andra gräsfattig a betesmarker

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

x

 

*

 

x

 

-

 

*

 

*

 

*

 

Restaurering

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

x

 

*

 

-

 

*

 

*

 

Röjning av stigar till samevisten

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

-

 

*

 

Skyddszon på erosionsbenägen mark

 

*

 

*

 

*

 

x

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

-

 

* går inte att kombinera på samma mark

x går att kombinera på samma mark

SFS 2010:86

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:481

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas på åtaganden som har påbörjats från och med d. 1 jan. 2007.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden som väckts före utgången av 2006, eller i fråga om strukturfondsmål 1 före utgången av mars 2007, om inte annat följer av 4 eller 5.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:20) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

4. De nya bestämmelserna skall tillämpas på åtaganden enligt 3 kap. förordningen (2000:577) om stöd till miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder.

5. Bestämmelserna 1 kap. 15 och 23 §§ samt 2 kap. 6 § 1 och 7 § i den nya förordningen skall tillämpas på åtaganden enligt 2 kap. förordningen (2000:577) om stöd till miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder som ingåtts efter d. 1 jan. 2005.

6. Åtaganden enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd, förordningen (1997:1336) om miljöstöd eller förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder får avslutas före åtagandeperiodens utgång om de ersätts med åtaganden med samma syfte enligt 2 kap. i den nya förordningen.

7. Ett åtagande enligt 2 kap. 1 § första stycket som har ingåtts under 2007 eller 2008 får efter ansökan från stödmottagaren förlängas till utgången av 2013. Om stödmottagaren avstår från att förlänga åtagandet får ett nytt motsvarande åtagande inte ingås under 2012 eller 2013.

Detta gäller dock inte för åtaganden som avser

1. skötsel av våtmarker enligt 13 §,

2. regionalt prioriterade ersättningar för restaurering av slåtterängar och betesmarker, bränning och mångfaldsträda enligt 16 §, eller

3. miljöskyddsåtgärder enligt 24 §.

Ett åtagande enligt 2 kap. 1 § första stycket som gäller sådana åtgärder eller sådan odling som avses i 2 kap. 11 §, 12 §, 26–27 §§, 28 och 29 §§ får efter ansökan från stödmottagaren förlängas till utgången av 2014. Om stödmottagaren avstår från att förlänga åtagandet får ett nytt motsvarande åtagande inte ingås under 2014.

SFS 2008:65

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2008. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2008.

SFS 2009:191

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2009. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:772

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2009.

SFS 2009:1042

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2009.

SFS 2009:1579

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2010.

SFS 2010:86

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 2010. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:276

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2010. Bestämmelserna i 2 kap. 8 b §, 4 kap. 8 § och bilaga 1 i sin nya lydelse ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:735

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2010.

SFS 2010:2038

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2011.

SFS 2011:589

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2012:50

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2012.

SFS 2012:539

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 2012. I fråga om stöd enligt 2 kap. 29 a § ska dock de nya föreskrifterna tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2012.

2. För stöd enligt 2 kap. 22–25 §§ samt 4 kap. 14 och 15 §§ som beviljats före ikraftträdandet eller som avser en stödperiod som påbörjats senast under 2011 ska äldre föreskrifter fortfarande gälla. I fråga om stöd enligt 2 kap. 22 § gäller att den totala skiftesarealen ska omfatta minst 0,1 hektar.

SFS 2013:678

Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 2013.

SFS 2013:732

Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 2013.

SFS 2014:871

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd enligt 2 kap. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 26 a, 27, 27 a, 28, 29, 30, 31, 32 och 33 §§ som beviljats före ikraftträdandet eller som avser en stödperiod som påbörjats senast under 2013.