Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Utkom från trycket den 23 juni 2008
utfärdad den 12 juni 2008.

Inledande bestämmelser

Vid insatser till stöd för utlandsmyndigheter och nödställda i en situation då många människor med anknytning till Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, får en region bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen (katastrofmedicinska insatser).

Med människor med anknytning till Sverige avses

  1. svenska medborgare,

  2. svenska medborgares utländska familjemedlemmar, och

  3. i Sverige bosatta utlänningar.

SFS 2019:932

Även vid insatser till stöd för andra än de som enligt 1 § har anknytning till Sverige får en region, i en situation då många människor drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen.

SFS 2019:932

Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses detsamma som anges i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Katastrofmedicinska insatser ska tillhandahållas av de regioner som anges i 6 § första stycket. Övriga regioner får tillhandahålla sådana insatser.

Det som sägs i denna lag om regioner ska också gälla en kommun som inte ingår i en region.

SFS 2019:932

Katastrofmedicinska insatser ska utföras med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Beslut om insatser m.m.

Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska insatser fattas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndigheter, leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna och får i övrigt besluta om hur regionernas resurser ska användas vid sådana insatser.

SFS 2019:932

Katastrofmedicinsk beredskap

Beredskap för katastrofmedicinska insatser enligt denna lag ska upprätthållas av regionerna i Stockholms, Västra Götalands, Skåne, Östergötlands, Uppsala och Västerbottens län.

Övriga regioner får upprätthålla sådan beredskap.

SFS 2019:932

Ersättning till regioner

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0932

En region har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga till katastrofmedicinska insatser som regionen har utfört enligt denna lag.

Regioner som avses i 6 § första stycket har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga till beredskap som avses i 6 §. Detsamma gäller övriga regioner efter överenskommelse med Socialstyrelsen om att sådan ersättning ska lämnas.

SFS 2019:932

Bemyndigande

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om sådan beredskap som avses i 6 § samt om ersättning enligt 7 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:552

Denna lag träder i kraft den 1 sept. 2008.

SFS 2015:312

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2017:61

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2019:932

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.