Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Utkom från trycket den 23 juni 2008
utfärdad den 12 juni 2008.

1 §

Med katastrofmedicinska insatser enligt denna förordning avses detsamma som i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands.

2 §

Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska insatser fattas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

SFS 2008:1027

3 §

Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndigheter och organisationer, göra sådana förberedelser att styrelsen inom sitt område, i en situation då en katastrofmedicinsk insats ska genomföras utomlands, med kort varsel kan stödja utlandsmyndigheter och nödställda.

SFS 2015:313

4 §

Socialstyrelsen ska rapportera till Regeringskansliet (Socialdepartementet) om de beslut styrelsen fattar enligt 5 § lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands och om andra omständigheter av betydelse för genomförandet av den katastrofmedicinska insatsen.

5 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

  1. som behövs för att beredskapen för den katastrofmedicinska delen av insatser utomlands ska få en samordnad inriktning, och

  2. om ersättning enligt 7 § lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:553

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.

SFS 2008:1027

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2015:313

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.