Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:943

Utkom från trycket den 2 december 2008
Förordning om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt;
utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt ska ha följande lydelse.

1) I denna förordning finns bestämmelser om vissa särskilda kontraktsvillkor för fullgörande av kontrakt enligt 6 kap. 14 § och 15 kap. 14 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 6 kap. 14 § och 15 kap. 14 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

1)

Senaste lydelse 2007:1101.

Syftet med förordningen är att öka medvetenheten om och efterlevnaden av diskrimineringslagen (2008:567).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:943

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)