Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

Utkom från trycket den 16 december 2008
utfärdad den 4 december 2008.

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller föreskrifter om stöd som Swedfund International AB (Swedfund) får pröva enligt lagen (2008:1271) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB.

SFS 2012:754

Definitioner

Med små och medelstora svenska företag avses i denna förordning företag eller koncerner som

 1. bedriver verksamhet i Sverige,

 2. har färre än 250 anställda, och

 3. har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro och en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år.

SFS 2012:754

Med samarbetsföretag avses i denna förordning ett privat, inregistrerat företag i ett land där Swedfund får verka (samarbetsland).

SFS 2012:754

Syfte med stödet

Stödet syftar till att bidra till att främja tillväxten av uthålliga, lönsamma och produktiva små och medelstora företag i de länder där Swedfund får verka.

SFS 2012:754

Förutsättningar för stöd och dess omfattning

Swedfund får i mån av tillgång på medel besluta om stöd i form av avskrivningslån.

Ansökningar om stöd görs hos Swedfund.

Avskrivningslån lämnas som stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Swedfund.

SFS 2016:607

Stöd får ges till små och medelstora svenska företag om följande kriterier är uppfyllda.

 1. Det finns ett angivet samarbetsföretag i samarbetslandet.

 2. Stödprojektet står på en sund affärsmässig grund och kan avse såväl varor som tjänster.

 3. Utrustning som motsvarar minst lånedelens storlek ges som gåva till samarbetsföretaget.

SFS 2012:754

Stödet får omfatta högst 49 procent av den beräknade totalkostnaden för projektet.

Stöd får inte ges för investeringar i fast egendom eller byggnader eller för rörelsekostnader som hänför sig till normal drift.

Inslaget av stöd av mindre betydelse enligt 5 § tredje stycket ska motsvara det belopp som avskrivningslån beviljas med.

SFS 2012:754

Ett beslut om stöd ska omedelbart hävas och avskrivningslån ska sägas upp till omedelbar betalning om

 1. stödet beviljats på grund av en oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden,

 2. den som beviljats stöd på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för stödet, eller

 3. något annat förhållande inträffar som innebär att låntagaren med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte bör få ha kvar detta.

Vid ett förhållande som avses i första stycket 1 eller 2 får lånet krävas tillbaka inom tio år från det att lånebeloppet betalades ut.

SFS 2016:607

Swedfund ska redovisa verksamhetens utfall och resultat i sin årsredovisning i förhållande till målen för Swedfunds verksamhet.

SFS 2012:754

Övriga frågor

I ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen:

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

 • 6 § om service,

 • 7 § om tillgänglighet,

 • 8 § om samverkan,

 • 9 § om utgångspunkter för handläggningen,

 • 10 § om partsinsyn,

 • 11 § om åtgärder om handläggningen försenas,

 • 13 § om tolkning och översättning,

 • 16–18 §§ om jäv,

 • 22 § om hur ankomstdagen för handlingar bestäms,

 • 23 § om utredningsansvaret,

 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

 • 25 § om kommunikation,

 • 26 § om remiss,

 • 27 § om dokumentation av uppgifter,

 • 31 § om dokumentation av beslut,

 • 32 § om motivering av beslut, och

 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

SFS 2018:1038

Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1272

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2012:754

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:478

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2016:607

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

2. Bestämmelserna i 8 § i den nya lydelsen tillämpas även för stöd som lämnats före ikraftträdandet.

SFS 2018:1038

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.