Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2008:1402) om Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013

Denna förordning upphör enligt F (2014:1538) att gälla den 1 februari 2015.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2014:1538).

Utkom från trycket den 30 december 2008
utfärdad den 18 december 2008.

1 §

Denna förordning gäller förvaltningen av Europeiska integrationsfonden som inrättats enligt rådets beslut nr 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar"1) .

1)

EUT L 168, 28.6.2007, s. 18 (Celex 32007D0435).

2 §

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) ska i egenskap av ansvarig och attesterande myndighet för Europeiska integrationsfonden fullgöra de uppgifter som enligt beslut nr 2007/435/EG ska fullgöras av en sådan myndighet.

3 §

Svenska ESF-rådet får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

4 §

Beslut som Svenska ESF-rådet fattar i egenskap av ansvarig och attesterande myndighet får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1402

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2009.