Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1435 Utkom från trycket den 30 december 2008Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin;utfärdad den 18 december 2008.Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 2007:932. Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats. Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om arbetspraktik med. Sådan arbetspraktik får anordnas även i form av praktisk kompetensutveckling.Arbetspraktik får pågå under längst sex månader. Arbetspraktik i form av praktisk kompetensutveckling får dock pågå längst tre månader.Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2009.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)