Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:8 Utkom från trycket den 27 januari 2009Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin;utfärdad den 15 januari 2009.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantinSenaste lydelse av 12 § 2007:932. dels att 12 § ska upphöra att gälla, dels att 3, 6, 7, 13–15, 18 och 20 §§ samt rubriken närmast före 18 § ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2007:932. En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av programmet, som delas in i tre faser.Inom ramen för programmet kan den enskilde ta del av insatser där aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd lämnas. Personer som under faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin inte haft ersättning grundad på arbetslöshetsersättning kan delta i garantins tredje fas utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.6 §6 §Insatserna i faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin, inklusive sådan sysselsättning som enligt 13 § andra stycket kan ingå i garantin, ska täcka minst 75 procent av den enskildes arbetsutbud inom programmet. Vid sidan av insatserna ska det ges tillfälle till individuellt arbetssökande. Den enskilde ska söka arbete aktivt och regelbundet redovisa sina jobbsökaraktiviteter.Insatserna i fas tre av jobb- och utvecklingsgarantin ska täcka hela den enskildes arbetsutbud och inkludera arbetssökande. Den enskilde ska ha regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare.7 §7 § Senaste lydelse 2007:815. Den inledande fasen i jobb- och utvecklingsgarantin, som omfattar längst 150 dagar med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, ska i huvudsak omfattakartläggning,jobbsökaraktiviteter med coachning, ochförberedande insatser.Fas två ska därutöver i huvudsak omfattaarbetspraktik,arbetsträning, ochförstärkt arbetsträning.Fas tre inleds efter 450 dagar med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Deltagare i fas tre ska sysselsättas hos anordnare som förmedlas av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska ansvara för att deltagaren får fortsatt stöd hos en arbetsförmedlare.Varje sysselsättningsperiod i fas tre får pågå högst två år. Arbetsförmedlingen ska ha regelbunden kontakt med anordnaren och deltagaren för att bland annat fastställa om deltagaren har möjlighet att övergå till arbete. Innan sysselsättningsperioden avslutas ska perioden följas upp och deltagarens arbetsutbud fastställas på nytt.13 §13 § Senaste lydelse 2007:815. Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av insatserna inom programmet till dess att han eller honpåbörjar en anställning med eller utan statligt stöd,påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, ellerpåbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.Den påbörjade anställningen, utbildningen eller frånvaroperioden med föräldrapenningförmån måste ha pågått i mer än en månad för att den enskilde inte längre ska få delta i programmet.14 §14 § Senaste lydelse 2007:815. Den som har lämnat programmet enligt 13 § första stycket 1 återinträder i jobb- och utvecklingsgarantin på samma ersättningsdag i programmet som när han eller hon lämnade det, under förutsättning att han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och inte heller erbjuds annan anställning.Den som har lämnat programmet enligt 13 § första stycket 2 eller 3 återinträder i jobb- och utvecklingsgarantin på samma ersättningsdag i programmet som när han eller hon lämnade det, under förutsättning att utbildningen eller frånvaroperioden med föräldrapenningförmån har pågått högst ett år.15 §15 §En anvisning till programmet ska återkallas om den som anvisatsavvisar någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbara skäl, inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter eller inte har regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare,missköter sig eller stör verksamheten, elleruppfyller ett nytt arbetsvillkor.En anvisning till programmet ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för att återkalla den.Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.Ekonomiskt stöd till anordnare18 §18 § Senaste lydelse 2007:932. Ekonomiskt stöd lämnas till den som anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning och till den som anordnar sysselsättning i fas tre av programmet. Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stödet.När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet ska Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas i den bemärkelse som framgår av artikel 87.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.20 §20 § Senaste lydelse 2007:932. Om en anordnare har fått stöd utan att vara berättigad till det, ska Arbetsförmedlingen kräva tillbaka det som mottagaren har fått för mycket. Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis låta bli att återkräva utbetalat stöd. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2009.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)