Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:12 Utkom från trycket den 27 januari 2009Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar;utfärdad den 15 januari 2009.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomarSenaste lydelse av 9 § 2007:933. dels att 9 § ska upphöra att gälla, dels att 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse.10 §10 §Den som har anvisats till jobbgarantin för ungdomar får ta del av aktiviteterna inom garantin till dess att han eller honpåbörjar en anställning med eller utan statligt stöd,påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning,påbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, ellerhar deltagit i garantin under sammanlagt 15 månader.Den påbörjade anställningen, utbildningen eller frånvaroperioden med föräldrapenningförmån måste ha pågått i mer än en månad för att den enskilde inte längre ska få delta i garantin.11 §11 §Den som har lämnat jobbgarantin för ungdomar enligt 10 § första stycket 1 återinträder i garantin på samma ersättningsdag i garantin som när han eller hon lämnade den, under förutsättning att han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och inte heller erbjuds annan anställning.Den som lämnat garantin enligt 10 § första stycket 2 eller 3 återinträder i garantin på samma ersättningsdag i garantin som när han eller hon lämnade den, under förutsättning att utbildningen eller frånvaroperioden med föräldrapenningförmån har pågått högst ett år.Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2009.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)