Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2009:52) om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter

Denna förordning upphör enligt F (2014:1039) att gälla den 1 september 2014.

Utkom från trycket den 17 februari 2009
utfärdad den 5 februari 2009.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut 95/3052/EG 1) .

1)

EUT L 218, 13.8.2008, s. 21 (Celex 32008R0764).

Kontaktpunkten och dess uppgifter

2 §

Kommerskollegium ska vara kontaktpunkt enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 764/2008.

3 §

Kommerskollegium ska

  1. utföra de uppgifter som ankommer på kontaktpunkten enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 764/2008,

  2. meddela Europeiska gemenskapernas kommission om fattade beslut enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 764/2008,

  3. fullgöra den årliga rapportering till Europeiska gemenskapernas kommission som följer av artikel 12.1 i förordning (EG) nr 764/2008, och

  4. hålla regeringen och behöriga myndigheter underrättade om statistik samt om information av betydelse som kollegiet får i anledning av tillämpningen av förordning (EG) nr 764/2008.

Definitioner

4 §

Med behöriga myndigheter avses statliga och kommunala myndigheter som, i enlighet med gällande författningar, har behörighet att besluta om åtgärder som omfattas av förordning (EG) nr 764/2008.

Med samordnande myndigheter avses statliga myndigheter som, i enlighet med gällande författningar, har det centrala ansvaret för tillsynsvägledning eller samordning inom ett visst sakområde.

Underrättelser

5 §

En behörig statlig myndighet ska lämna information till Kommerskollegium om de meddelanden och underrättelser som den har lämnat till berörda ekonomiska aktörer enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 764/2008.

Länsstyrelser ska dock lämna information till den samordnande myndigheten om de meddelanden och underrättelser som den har lämnat till berörda ekonomiska aktörer enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 764/2008.

Den samordnande myndigheten ska informera Kommerskollegium om dessa meddelanden och underrättelser.

6 §

En behörig kommunal myndighet ska lämna information till den samordnande myndigheten om de meddelanden och underrättelser som den har lämnat till berörda ekonomiska aktörer enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 764/2008.

Information från en behörig kommunal myndighet behöver inte samtidigt lämnas till länsstyrelser.

Den samordnande myndigheten ska informera Kommerskollegium om dessa meddelanden och underrättelser.

7 §

En behörig myndighet som beslutar om tillfälligt förbud enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 764/2008 ska underrätta Kommerskollegium och, i tilllämpliga fall, samordnande myndighet i samband med att myndigheten underrättar den ekonomiska aktören och Europeiska gemenskapernas kommission om den vidtagna åtgärden.

8 §

Informationslämnandet enligt 5, 6 och 7 §§ ska ske utan dröjsmål.

Samråd m.m.

9 §

Behöriga myndigheter och samordnande myndigheter får samråda med Kommerskollegium angående frågor som regleras i förordning (EG) nr 764/2008.

10 §

Behöriga myndigheter och samordnande myndigheter ska till Kommerskollegium lämna den information som behövs för att kollegiet ska kunna fullgöra de uppgifter som följer av artikel 10 i förordning (EG) nr 764/2008.

Bemyndigande

11 §

Kommerskollegium får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:52

Denna förordning träder i kraft d. 13 maj 2009 då förordningen (1996:830) om information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom Europeiska gemenskapen ska upphöra att gälla.