Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:155 Utkom från trycket den 24 mars 2009Förordning om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling;utfärdad den 12 mars 2009.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutvecklingFörordningen omtryckt 2005:741. dels att i 46 § orden "Verket för näringslivsutveckling" ska bytas ut mot "Tillväxtverket", dels att 12 § ska ha följande lydelse.12 §12 §För att främja en enhetlig praxis vid bedömningen av vilka områden som utgör glesbygd eller landsbygd ska länsstyrelserna samråda med Tillväxtverket och de angränsande länens länsstyrelser.Tillväxtverket ska utöva tillsyn över att länsstyrelsernas bedömning av vilka områden som ska utgöra glesbygd eller landsbygd blir enhetlig.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)